HELSENORGE

Alvorlighet og helseprioriteringer (SEVPRI)

Formålet med SEVPRI er å oppnå en bedre offentlig diskusjon om helseprioriteringer. Det handler om å forstå mer om hvordan folks verdier påvirker deres syn på helseprioriteringer, og om å omsette denne kunnskapen i idealet om åpne og rettferdige prioriteringer for helsevesenet.

Illustrasjon SEVPRI

Illustrasjon: SEVPRI

Prioriteringer innen helsevesenet er uunngåelige. I Norge hersker det en utstrakt, men skjør, enighet om at det er de mest alvorlig syke som skal prioriteres høyest. Alvorlighetsgrad som prioriteringskriterium har vært en hjørnesten i hele den norske prioriteringstradisjonen siden det første Lønningutvalget i 1987 og frem til etterfølgende prioriteringsutvalg (Norheim 2014, Blankholm 2018).

Den tilsynelatende konsensusen omkring viktigheten av alvorlighetsgrad som prioriteringskriterium er mer broket ved nærmere ettersyn: tenker vi alle sammen på det samme når vi beskriver en tilstand som «alvorlig»? Er begrepet robust nok som grunnlag for gode prioriteringer som befolkningen vil slutte opp om? Hva mener egentlig helsearbeidere, helseøkonomer, eller politikere om saken? Hva synes pasientene selv, og betyr alvorlighet noe annet i Alta enn i Oslo?

SEVPRI skal kartlegge hvilket meningsinnhold som tillegges begrepet «alvorlighet» generelt, og i forbindelse med helseprioriteringer spesielt. Gjennom samtaler med et bredt utvalg mennesker skal SEVPRI fremskaffe et kvalitativt råmateriale for videre analyse. Handler alvorlighet om smerte, funksjonstap og død? Om pasientens sosiale situasjon? Om fordelingshensyn? Er alvorlighet noe her-og-nå, eller handler det om livsløp?

SEVPRI skal analysere alvorlighet som prioriteringskriterium så uttømmende som mulig, slik at vi kan skille områder der vi er enige fra områder med reell uenighet. Ulike kvantitative og kvalitative metoder anvendes for å beskrive meningsmangfoldet fra ulike teoretiske rammeverk. Forskergruppen er bredt sammensatt med filosofer, økonomer, og helsepersonell.

Målet er å forbedre språket i den offentlige prioriteringssamtalen, slik at prioriteringer oppfattes som rettferdige av flest mulig, og med akseptable kompromisser der uenigheten er uløselig.


Samarbeidspartnere

Universitetet i Bergen (Bergen Centre for Ethics and Priority Setting), Glasgow Caledonian University, Simon Fraser University, Linköping Universitet, Karolinska Institutet, NTNU.

Finansiering

 Norges forskningsråd (NFR): 12 millioner kroner

Prosjektdeltakere

Mathias Barra (prosjektleder)

Mille Sofie Stenmarck

Borgar Jølstad

Kim Rand

Hilde Lurås

Tone Breines Simonsen

Mer informasjon

Twitter: https://twitter.com/sevpri1

Facebook: https://www.facebook.com/Sevpri

ResearchGate: https://www.researchgate.net/project/SEVPRI-Severity-and-Priority-Setting-in-Health-care

Universitetet i Bergen: https://www.uib.no/en/bceps/142803/severity-and-priority-setting-health-care-sevpri

Fant du det du lette etter?