Fredagsmøte

Fredagsmøte

Ahus har mange lokasjoner, med flere tusen ansatte som ikke jobber på Nordbyhagen. Det har derfor vært viktig for oss å finne en løsning som gjør at vi kan overføre presentasjoner som holdes i auditoriet på sykehuset på nett.

Vi legger ut Fredagsmøtene som holdes hver fredag kl. 08:00 i auditoriet umiddelbart etter at dette er holdt. Ved å klikke på linkene under vil du få opp presentasjonen som holdes (lyd) samt powerpointbildene.

Når og hvor

Dato
22.11.2019
Klokkeslett
08:00-08:30
Sted
Hovedbygg Nordbyhagen
Auditoriet hovedbygg. Inngang 1.
 

Fredag 1. november

Tema

Mening, håp og helse

Resymé

Den eksistensielle dimensjon har det siste tiåret fått større betydning i helseforskningen. Skandinaviske forskere har vært sentrale i dette.
Studier viser at den eksistensielle dimensjonen har en viktig påvirkning på menneskers erfaring av helse.

Hva vet vi om helsepersonells holdninger til den eksistensielle dimensjonen som del av et behandlingstilbud?

Fremlegget har som mål å presentere forskning på området, funn fra et doktorgradsarbeid knyttet til eksistensielle samtalegrupper i psykisk helsevern ledet av sykehusprester, og tverrfaglig helsepersonells synspunkter knyttet til denne praksis.

Foredragsholder

Hilde Frøkedal, sykehusprest Ahus, psykoterapeut, Phd-stipendiat/VID vitenskapelige høyskole, Diakonhjemmet

Se og hør fredagsmøte (ekstern lenke)

Fredag 25. oktober

Tema

Kompleksitet – en visjon for forskningen i Barne- og ungdomsklinikken.

Resymé

Mange medisinske forskningsmiljøer har hatt suksess med et høyspesialisert og snevert fokus. Men en ulempe kan være at noen sykdommer og medisinske fenomener «går under radaren» fordi de krever en mer helhetlig vitenskapelig tilnærming. Barne- og ungdomsklinikken har derfor kompleksitet som en visjon for vår forskningsinnsats fremover.

Vi vil utdype denne visjonen med eksempler fra pågående forskningsprosjekter. Møt opp og få nye ideer til vitenskapelig arbeid!

Foredragsholder

Prof. Vegard Bruun Bratholm Wyller.

Fredag 18. oktober

Tema

Sammenhengen mellom hjertespesifikt troponin, snus og hard fysisk aktivitet.

Resymé

Hjertemuskelproteinet troponin er en diagnostisk og prognostisk markør for hjertesykdom. Troponin stiger også hos friske mennesker ved harde fysiske anstrengelser. Snusbruken i befolkningen er økende, men sammenhengen mellom snusbruk og hjertesykdom er usikker.

I dette foredraget presenteres data fra Ahus om sammenhengene mellom hjertespesifikt troponin, snus og hard fysisk aktivitet.

Foredragsholder

Julia Brox Skranes, PhD-stipendiat, kardiovaskulær forskningsgruppe, Medisinsk divisjon, Ahus.

Fredag 11. oktober

Tema: 

Innføring av 4 dagers behandling for OCD pasienter

Resymé:

OCD teamet for voksne ble i 2013 etablert som et Ahus overbyggende poliklinisk team. Med utgangspunkt i en samarbeidsavtale med Helse Bergen implementerte OCD-teamet denne intensive gruppebaserte behandlingsmodellen høsten 2018.

Metoden har fått anerkjennelse av Time Magazine som et banebrytende behandlingsprogram for pasienter med OCD lidelser. Vi redegjør litt for dette utviklingsarbeidet, selve behandlingsopplegget og noen resultater og erfaringer så langt.

Foredragsholder:

Teamleder Lola Uvsbakk og seksjonsleder Øyvind Haaseth, Avdeling Nedre Romerike DPS, OCD-teamet.

Fredag 27. september

Tema: 

Trombektomi ved hjerneinfarkt

Resymé:

Hjerneinfarkt skyldes okklusjon av arterie i hjernen. Akuttbehandling består i raskest mulig rekanalisering av karet. Rekanalisering kan oppnås ved enten medikamentell behandling-trombolyse-eller mekanisk-trombektomi. Alle pasienter med hjerneinfarkt kan i utgangspunktet behandles med trombolyse mens trombektomi er forbeholdt pasienter med okklusjon i de største karene.

Trombektomi er svært effektiv behandling med NNT på 3 for et godt resultat. Ahus har inntil nå hatt en komplett behandlingskjede for hjerneinfarkt unntatt trombektomi. Fra 16.09. er tilbudet etablert også ved Ahus som dagtilbud. I løpet av 2020 planlegges trombektomi som døgnbehandling.

Foredragsholder:

Ole Morten Rønning, Marianne Altmann og Dan Levi Hykkerud

Fredag 20. september

Tema: 

DOAK i profylakse og behandling av venøs trombose hos kreftpasienter

Resymé:

Direktevirkende orale antikoagulanter (DOAK) er nå standard behandling hos pasienter med venøs trombose. Hos kreftpasienter med venøs trombose har imidlertid lavmolekylært heparin vært standard behandling.

De siste to årene har det kommet flere studier som har testet ut DOAK hos kreftpasienter både som behandling av venøs trombose og som profylakse, deriblant CAP-studien i regi av Ahus. Disse studiene viser at DOAK kan være aktuelt for mange kreftpasienter, men ikke alle DOAK, og heller ikke til alle kreftpasienter. I dette foredraget vil studiene og de siste anbefalingene på området gjennomgås.

Foredragsholder:

Anders Erik Astrup Dahm, Avd. for blodsykdommer, Medisinsk Divisjon.

Fredag 13. september

Tema: 

Behandling og behandlingsbegrensninger nær livets slutt

Resymé:

Når en pasient er for syk til å ha nytte av livsforlengende tiltak og akuttmedisinske prosedyrer, er det viktig å beslutte behandlingsbegrensninger. Data fra Ahus viser at beslutning om HLR-minus ofte tas kort tid før pasienten dør. Andre behandlingsbegrensninger journalføres i liten grad.

En stor andel av pasienter mottar en rekke behandlingstiltak med livsforlengende intensjon i siste leveuke. I foredraget presenteres data fra Ahus som utgangspunkt for en gjennomgang av aktuelle behandlingsbegrensninger nær livets slutt.

Foredragsholder:

Hans van der Werff, overlege Palliativt senter

Fredag 6. september

Tema: 

Antibiotikastyringsprogrammet - ett år igjen

Resymé:

Antibiotikaresistens er medisinens klimakrise.

Korrekt lav bruk av bredspektrede antibiotika og godt smittevernarbeid er de to tingene vi kan gjøre for å bremse utviklingen.

 • Hvilke kliniske avdelinger ved Ahus lykkes i arbeidet med å redusere fem bredspektrede antibiotika?
 • Hvilke tiltak har vært vellykkede?
 • Hvordan arbeides det videre med antibiotikastyring?
 • Hvordan kan du bidra?

Foredragsholder:

Heidi J. Espvik, overlege MIKS og koordinator for Antibiotikastyringsprogrammet.

Se og hør fredagsmøtet (ekstern lenke)

Fredag 30. august

Tema: 

På oppdrag for Røde Kors - å jobbe på et feltsykehus

Resymé:

Høsten 2017 ble over 800 000 mennesker drevet på flukt over grensen fra Myanmar til Bangladesh. Situasjonen i flyktningeleiren nordøst i Bangladesh beskrives som en av verdens største humanitære kriser.

Norges Røde Kors var etter kort tid på plass med feltsykehus, nødhjelpsarbeidere og helsepersonell for å gi hjelp til flyktningene.

Ellen Marie Strøm-Roum har jobbet i leiren som gynekolog og vil på Fredagsmøtet fortelle om Røde Kors sitt arbeide, hvordan man kan bli Røde Kors-delegat og egne opplevelser fra feltarbeid.

Foredragsholder:

Ellen Marie Strøm-Roum, overlege, PhD, Kvinneklinikken.

Fredag 23. august

Tema: 

Kunstige intelligens tolker radiologisvar

Resymé:

Maskinlæring med kunstige nevralnett er et raskt økende fagfelt, og er i dag den ledende metoden for analyse av fritekst. Som en del av forskningsrådets satsning BigMed har vi benyttet slike metoder for å trene opp nevralnett til å skille mellom positive og negative radiologirapporter, for framtidig bruk i kvalitetssikring.

Datamaterialet bestod av 13.600 rapporter fra CT-undersøkelser av barn, som varierte i lengde fra 3 til over 400 ord, hvor fasiten ble definert av en erfaren radiolog. Oppgaven er krevende fordi mange rapporter ligger i grenselandet mellom det klart positive og negative. Maskinlæringen ga en nøyaktighet på 92 prosent, som er svært høyt, da en kliniker i prosjektet skåret 88 prosent på den samme oppgaven.

På fredagsmøte forklares metodene på et overordnet nivå, og andre planlagte BigMed-anvendelser av teknologien beskrives.

Foredragsholder:

Fredrik A. Dahl, Seniorforsker, HØKH.

Fredag 7. juni

Pris for fremragende forskning 2018

Forskerne vil presentere sin artikkelen på fredagsmøtet (5-7 min).

Peder Langeland Myhre, Hjerteavdelingen, Medisinsk divisjon

Cardiac troponin T concentrations, reversible myocardial ischemia, and indices of left ventricular remodeling in patients with suspected stable angina pectoris: A DOPPLER-CIP substudy Clinical Chemistry

Sandra Larsen, PhD, Kvinneklinikken

Placental weight and birthweight: The relations with number of daily cigarettes and smoking cessation in pregnancy. A population study. International Journal of Epidemiology

Latif, Zill-E-Huma, psykiater, DPS Grorud, Divisjon for psykisk helsevern

Anxiety, Depression, and Insomnia Among Adults With Opioid Dependence Treated With Extended-Release Naltrexone vs Buprenorphine-Naloxone A Randomized Clinical Trial and Follow-up Study JAMA psychiatry
 

Fredag 24. mai

Tema: 
Endokrinologisk avdeling sin erfaring med Norsk Kvalitetsregister for Diabetes etter tre års bruk.
Får pasientene bedre behandling? Er behandlerne mer fornøyd?

Resymé:
Norsk diabetesregister for voksne (Noklus) er et nasjonalt kvalitetsregister opprettet i 2006. Hensikten med registeret er å registrere flest mulig pasienter med både type I og type II diabetes i Norge for å kunne bruke data til å forbedre kvaliteten av behandlingen og som et viktig grunnlag for forskning på diabetes.

Ahus startet med Noklus desember 2015 og er av de største bidragsyterne til registeret. Hvem er den typiske DIA 1pasient på Ahus og hvilke faktorer påvirker HbA1c ? (mål for diabetesbehandlingen). Vi deltok i en nasjonal kvalitets-studie hvor målet var å redusere andelen pasienter med høy HbA1c. Hva ble resultatet?

Foredragsholder
Ingrid Nermoen, overlege og førsteamanuensis og Tone Singstad, diabetesspl og seksjonsleder Endokrinologisk avdeling.

Se og hør fredagsmøtet (ekstern lenke)

Fredag 10. mai

Tema: 
Livskvalitetsmål i klinikk og forskning: en kort presentasjon av skjema og fallgruver

Resymé:
Måling av (helserelatert) livskvalitet er stadig mer sentralt i både klinikk og forskning, til å vurdere/måle effekt av behandling, følge opp pasienter, og til prioriteringer og helseøkonomi. Livskvalitet kan måles med domenespesifikke skjema eller generiske, korte skjema. Rand vil gi en kort innføring i de mest brukte livskvalitetsskjemaene, med særlig fokus på SF-36, RAND-36, og EQ-5D, og diskutere hvilke skjema som er best å bruke i forskjellige sammenhenger, samt et knippe fallgruver å unngå.

Foredragsholder
Kim Rand, Psykolog og seniorforsker ved forskningssenteret (HØKH)

Fredag 3. mai

Tema: 
Psykisk utviklingshemming og atferdsanalytisk tilnærming – miljøbasert behandling i samarbeid med førstelinjetjenesten og andre instanser i spesialisthelsetjenesten

Resymé:
Hva er egentlig en psykisk utviklingshemming? Hvordan går vi frem for å kartlegge faktorer i miljøet som spiller inn på pasientens væremåte? Hvordan tilrettelegge for mestring og deltagelse med minst mulig bruk av tvang, selv ved en historie med utfordrende atferd? Fremlegget har som mål og delvis svare på og delvis drøfte videre rundt disse spørsmålene. Det vil også presenteres eksempler på case hvor Avdeling voksenhabilitering har samarbeidet med førstelinjetjenesten og andre avdelinger ved Akershus universitetssykehus, både innenfor psykiatri og somatikk, for å få til et helhetlig behandlingstilbud til pasienten både før, under og etter innleggelse/utredning/behandling.

Foredragsholder
Guro Granerud Dunvoll, Fagkonsulent/PhD stipendiat, Avdeling voksenhabilitering

Fredag 26. april

Tema: 
Incidence of hypophosphatemia in patients with inflammatory bowel disease treated with ferric carboxymaltose (FCM) or iron isomaltoside (IIM): results of a cluster randomised cohort study

Resymé:
Iron deficiency (ID) and iron deficiency anaemia (IDA) are common complications in inflammatory bowel disease (IBD). In patients with moderate-to-severe anaemia, oral iron intolerance or ineffectiveness of oral iron; FCM and IIM are widely used. Recently documentation on development of hypophosphatemia, especially after FCM treatment, has emerged. The study aim was to investigate the occurrence of hypophosphatemia in IBD patients with ID/IDA treated with FCM or IIM in a head-to-head trial.

Foredragsholder
Overlege Trond Espen Detlie, Gastromedisinsk avdeling.

Fredag 12. april

Tema: 
"Gjør kloke valg" og PBM innen transfusjonsmedisin

Resymé:
PBM patient blood management er svært aktuelt innen transfusjonsmedisin. Den internasjonale kampanjen “ Choosing wisely” er lansert i Norge av Legeforeningen som “ Gjør kloke valg”. Kampanjens motto er “ mer er ikke alltid bedre” og dette passer godt med PBM arbeid. Norsk forening for Immunologi og transfusjons medisin har kommet med sine anbefalinger til “ Gjør kloke valg” kampanjen og disse vil bli presentert.

Foredragsholder
Astrid Aandahl, overlege, IMTRA

Fredag 5. april

Tema: 
Eliminasjon av Hepatitt C: Alle skal behandles - men hvordan nå pasientene?

Resymé:
Vi har fantastisk god hepatitt C behandling, en pille om dagen i 8 uker, ingen bivirkninger og så godt som alle blir virusfri. Hepatitt C bør derfor kunne elimineres. Allikevel, det er ikke så enkelt. Infeksjonen er helt uten symptomer til den kan slå ut som leversvikt eller leverkreft etter 30 år med hepatitt og de aller fleste er smittet gjennom intravenøs rusmiddelbruk, en gruppe som ikke alltid har så lett for å benytte seg av helsevesenets tilbud.

Helse- og omsorgsdepartementet har allikevel satt som mål at hepatitt C skal være eliminert i Norge innen 2023. Hvordan skal vi nå 7000 rusmiddelbrukere med vår utmerkede hepatitt C behandling?

Foredragsholder
Professor Olav Dalgard, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ahus

Se og hør fredagsmøtet (ekstern lenke)

Fredag 29. mars

Tema: 
Barneovervåkningen – erfaringer så langt

Resymé:
I oktober 2018 åpnet Barneovervåkningen i 4. etg. i Barne- og ungdomsklinikken (BUK). Det har vært en travel vinter i BUK med fullt belegg og maksimal utnyttelse av de to sengene på Barneovervåkningen.

Det er etablert samarbeid med Anestesiavdelingen og visitt- og vaktrutiner i BUK er endret for å ivareta den økte kompleksiteten i pasientbehandlingen. Prosjektleder for Barneovervåkningen Jenny Dalseg og stud.med. Jenny Marie Hilden presenterer erfaringer etter første vinter med Barneovervåkning i BUK.

Foredragsholder
Jenny Marie Hilden og Jenny Dalseg

Fredag 22. mars

Tema: 
Kommer alle tilbake etter kirurgisk rekonstruksjon av fremre korsbånd?

Resymé:
Ruptur av fremre korsbånd er en alvorlig kneskade. Media og oppslagsverk kan gi oss et inntrykk av at de fleste som får ruptur av fremre korsbånd blir operert og klarer å komme tilbake til idretten sin på samme nivå som før de fikk skaden. Men er dette en realistisk fremstilling? I denne presentasjonen legger vi frem våre funn fra en oppdatert gjennomgang av litteraturen der vi ser på tallene for retur til idrett for den jevne utøver. Hva kan vi gjøre bedre for å gi pasientene en mer realistisk forventning?

Foredragsholder
Magnus Aanstad, medisinstudent ved Universitetet i Oslo

Fredag 15. mars

Tema: 
Malign hypertension-et gufs fra fortiden?

Resymé:
Hvem er disse mennene og hvorfor er de med på fredagsmøte? Kom og få forklaringen på det og en hel del andet om din pasient med meget høyt blodtrykk.

Churchill-Roosevelt-Stalin

Foredragsholder
My Svensson, Professor, Nyremedisinsk avdeling.

Se og hør fredagsmøtet (ekstern lenke)

Fredag 8. mars

Tema:                                                
Thyreodektomi vs. Medikamentell behandling ved Hashimotos thyreoditt-en randomisert studie

Resymé:                                                
Hashimotos thyreoditt er en kronisk autoimmun sykdom hvor pasienter tross adekvat medikamentell behandling fortsatt har persisterende plager relatert til autoimmun patofysiologi. 

For å determinere om thyreodektomi kan forbedre pasientens plager er det gjort en randomisert studie hvor medikamentelt behandling sammenlignes med thyreodektomi. 

Resultater fra studien framlegges i dagens presentasjon.

Foredragsholder
Laurens Reitsma, bryst-endokrin kirurgisk avdeling.

Fredag 1. mars

Tema:                                            
Flourishing at work: mindful lessons for clinicians and teachers

Resymé:                                            
Ronald Epstein regnes som en av verdens fremste eksperter på lege-pasientkommunikasjon. Fredag 1. mars 2019 gjester han Ahus, hvor han vil presentere nyttige måter å håndtere det krevende livet som kliniker og leder på. Møtet er åpent for alle.

Foredragsholder
Ronald Epstein MD, Family Medicine Research,
University of Rochester School of Medicine and Dentistry

Se og hør fredagsmøtet (ekstern lenke)

Fredag 15. februar

Tema:                                    
NORRISK 2 - Hva betyr en ny hjerterisikokalkulator for klinikere?

Resymé:                                        
Fall i dødelighet og insidens av ny hjertekarsykdom har vært formidabelt de siste 40 år pga endringer i røykevaner, fysisk aktivitet og kosthold i befolkningen, men også pga bedret akutt behandling og forebygging. Global Burden of Disease anfører fortsatt intensivert blodtrykksbehandling som en av de to viktigste faktorer for bedret livskvalitet og redusert tidlig død i Norge. Leger er ikke gode til å vurdere hjertekarrisiko. Den overestimeres hos pasienter med lav risiko og underestimeres hos de med høy. Nasjonale retningslinjer anbefaler bruk av risikokalkulatoren

NORRISK 2 for estimering av absolutt risiko for fatale og non-fatale hendelser når forebygging vurderes.

Foredragsholder
Henrik Schirmer, Hjertemedisinsk avdeling

Se og hør fredagsmøtet (ekstern lenke)

Fredag 8. februar

Tema:                                    
Norske helseregistre og helseundersøkelser: Hvilke muligheter gir slike datakilder?

Resymé:                                    
Norge har store og uutnyttede ressurser i sentrale helseregistre, kliniske medisinske kvalitetsregistre og populasjonsbaserte helseundersøkelser.

På Fredagsmøte 8. februar gis en introduksjon til hvilke datakilder som finnes og hvilke muligheter slike datakilder kan gi. Mulighetene vil illustreres ved eksempler fra Kvinneklinikkens forskningsvirksomhet.

Foredragsholder
Elisabeth K. Bjelland, forsker, Kvinneklinikken

Se og hør fredagsmøtet (ekstern lenke)

Fredag 1. februar

Tema:                                
Kroniske smerter til tross for daglig opioid-bruk: hva skjer hvis opioidene seponeres?

Erfaringer fra en klinisk studie av opioidavhengige.

Resymé:                                
Bruken av forskrevne opioider mot kroniske smerter er en klinisk utfordring. I USA døde mer enn 50.000 personer i 2017 etter overdose av forskrevne opioider. Flertallet av disse hadde fått forskrevet legemidlene mot langvarige kroniske eller tilbakevendende smerter uten samtidig malign sykdom. Samtidig er det svak evidens for noen analgetisk effekt ved slike tilstander.

I en klinisk studie hvor opioidavhengige ble behandlet langtidsvirkende naltrekson, som blokkerer opioid-reseptorene, opplevde ingen av pasientene noen forverring av sine kroniske smerter. Resultatet av studien setter spørsmålstegn ved hvorvidt opioide reseptorer overhodet er involvert ved kronisk ikke-malign smerte

Foredragsholder
Lars Tanum, seniorforsker, Avdeling FoU psykisk helsevern

Fredag 25. januar

Tema:                                
Hjerteskade etter kreftbehandling

Resymé:                            
Moderne kreftbehandling med blant annet cellegift, stråleterapi og immunterapi har bedret prognosen ved en rekke krefttilstander, men en del av behandlingsformene kan skade hjertet. På fredagsmøtet presenteres en oversikt over de vanligste hjertebivirkningene og bildeframstilling av disse, med vekt på hjerte MR.

Foredragsholder
Siri Lagethon Heck, overlege og PhD, Bildediagnostisk avdeling.

Fredag 18. januar

Tema:                                
Bytte av biologiske legemidler - Kan god pasientbehandling og økonomi kombineres?

Resymé:
Utgifter til legemidler utgjør ca 800 millioner kroner i 2018, en økning på 200 mill fra 2016.

Når patentet på et biologisk legemiddel går ut åpnes det for konkurranse og vesentlig lavere priser. Sykehusinnkjøp HF inngår nasjonale avtaler med anbefalinger om valg av legemidler. De beste avtalene og fremtidige innsparinger er avhengig av at inngåtte avtaler benyttes.

Helsetjenester skal være sikre og ha god kvalitet. Innsparinger må derfor avveies mot mulige negative konsekvenser for pasienten. Hva innebærer bytte til og mellom biologiske legemidler?

Velkommen til å høre siste nytt fra fagfeltet og få «en smakebit» på mulige innsparinger for Ahus i 2019.

Foredragsholder
Venke Skibeli, Cand.scient, dr philos, Statens legemiddelverk
Kari Fjelldal, økonomidirektør Ahus

Fredag 11. januar

Tema:                            
NEWS2- en oppdatering fra SIM-senteret

Resymé:                        
National Early Warning Score (NEWS) er siden 2015 innført på Ahus som et hjelpemiddel for å oppdage en forverret tilstand tidlig hos våre pasienter. NEWS ble oppdatert til NEWS2 i desember 2017. Vi går igjennom bakgrunn, kunnskapsgrunnlag og hva som er nytt for NEWS2. Vi kan presentere en oppdatert respons til NEWS2, aktiviteten til mobil intensivgruppe (MIG) samt nye muligheter for læring og datahøsting.

Foredragsholder
Henrik Eikås, overlege Medisinsk Overvåkning/ SimAhus og Elisabeth Einarson, Spesialrådgiver Avdeling for kompetanse og utdanning / SimAhus

Fredag 7. desember

Tema:                        
Pasienterstatning etter ortopedisk behandling. Hva kan vi lære?

Resymé:                    
Det er få forunt å lære av andres feil. Men NPE systemet gir oss denne muligheten. Kan man hente nyttig (og dyrekjøpt) lærdom ved systematisk analyse av pasienterstatningssakene fra NPE?
Ortopedi har i alle år ligget på topp i antall erstatningssaker i NPE systemet. Årsaken til dette er sammensatt. Ortopedi er et stort fag som behandler muskel-skjelettlidelser hos unge arbeidsføre pasienter. Forventningene til full normalisert funksjon etter kirurgi er høy. Pasientene har behov for god kommunikasjon, strukturert og planlagt oppfølging og adekvat behandling av eventuelle komplikasjoner underveis.

Noen komplikasjoner kan ikke unngås, men mange behandlingskader kan unngås. Ved å se gjennom NPE sine uttalelser kan klinikere lære av andres feil, og forhåpentligvis redusere andelen behandlingsskader som ender opp med kompensasjon fra NPE.

Foredragsholder:
Per-Henrik Randsborg, overlege, Ortopedisk klinikk

Fredag 30. november

Tema:                    
Endring i overlevelse og karakteristika blant slagpasienter på Ahus mellom 1994 og 2012

Resymé:                    
I 2012-2013 ble alle pasienter innlagt ved slagenheten på Ahus inkludert kvalitetssikringsprosjektet NOR-SPOT, og de som ble skrevet ut med en slagdiagnose ble fulgt opp i 12 måneder. De innsamlede dataene brukes som hovedkilde i en doktorgrad om behandling og rehabilitering av slagpasienter i Norge. Fredag presenteres en studie der vi har sammenliknet bakgrunnskarakteristika, alvorlighet og overlevelse hos pasienter behandlet for slag på Ahus i 1994-1995 og 2012-2013, og finner interessante forskjeller.

Foredragsholder:
Angela Labberton, lege og stipendiat, Avdeling for Helsetjenesteforskning

Se og hør fredagsmøtet (ekstern lenke)

Fredag 23. november

Tema: 
Anvendelser av NAD+ til aldring og aldersrelaterte sykdommer

Resymé:                
Den gjennomsnittlige forventede levealderen for mennesker blir lengere og lengere, og med økt alder kommer også høyere risiko for aldersrelatert sykdom som demens. Vi forsker på hvordan NAD+, som er en sentral energi-metabolitt i cellen, spiller en rolle i aldring og Alzheimers sykdom, den mest utbredte formen for demens. Ved bruk av forskjellige dyremodeller, inklusive mus, nematoder og bananfluer, studerer vi effekten av behandling med forskjellige stoffer som kan øke nivået av NAD+.

Våre resultater viser at NAD+ har store positive effekter på både gjennomsnittlig livslengde i våre dyremodeller. NAD+ bremser også utvikling av nevrodegenerative symptomer i dyremodeller for Alzheimers sykdom. Disse resultatene viser et potensial for design av ny behandlingsalternativ for a bremse eller hindre aldersrelatert sykdom.

Foredragsholder:
Sofie H. Lautrup, Post-doktor, Fang groups, EpiGen

Fredag 16. november

Tema:                
Gjør kloke valg

Resymé:            
Gjør kloke valg (GKV) er en kampanje som tar sikte på å redusere undersøkelser og behandling som pasienter ikke har nytte av og som i verste fall kan skade. GKV er en internasjonal kampanje som startet i 2012. Også i Norge er det en stor og uforklart variasjon i helsetjenester.
Barnelegeforeningen har utarbeidet 5 GKV anbefalinger og flere kommer. Dessuten er det gjennomført en undersøkelse blant alle barneleger i Norge for å kartlegge kjennskap til GKV.

Foredragsholder:
Kristin Kjær; medisinerstudent UiO og studentoppgave om GKV.
Britt Nakstad; BUK, professor UiO, representerer styringsgruppen GKV i Barnelegeforeningen.

Fredag 9. november

Tema:            
Don’t be a dumbass. Choose wisely!
Kloke valg og MRI i medisinsk biokjemi

Resymé:        
Kloke-valg-kampanjen er nettopp lansert gjennom legeforeningen. Innenfor medisinsk biokjemi har man arbeidet med tilsvarende rasjonaliseringsarbeid også før denne kampanjen ble lansert.
I denne presentasjonen vil de "kloke valg" innenfor medisinsk biokjemi gjennomgås i tillegg til de strategier vi har valgt for å forsøke å redusere uhensiktsmessig ressursbruk.

Foredragsholder
Eric Dizerens, LIS Medisinsk biokjemi

Fredag 2. november

Tema:                
NIPT (ny metode innen fosterdiagnostikk)

Resymé:            
Innføring i metoden, med begrensninger og fordeler.
Hvor er vi i Norge i dag.

Foredragsholder:         
Marie Elstrøm Engh, overlege og professor gyn/føde.


Fredag 26. oktober

Tema:            
Hjerneslag og atrieflimmer: Catch me if you can!
En historie om implementering av forskning i klinisk hverdag

Resymé:        
Den 29. oktober er verdens hjerneslagdag. På verdensbasis inntraff i 2016 et nytt slagtilfelle hvert andre sekund, som medførte at 14 millioner personer det året fikk hjerneslag for første gang. Tross effektiv behandling og omfattende utredning vil rundt 1 av 4 oppleve et tilbakefall i løpet av en 5 årsperiode. Det forventes at slagrelatert tidlig død og funksjonsnedsettelse vil bli doblet i løpet av neste 20 år. Den dystre statistikken gjør at slag per i dag er den andre hyppigste dødsårsaken og den hyppigste årsaken til ervervet funksjonshemming i verden.

Årlig rammes rundt 12 000 personer av hjerneslag i Norge (2016). Ca. 1200 pasienter, eller rundt 10%, blir innlagt på Ahus. Det er flere risikofaktorer for hjerneslag, og alle pasienter utredes grundig for å avdekke underliggende årsaker til hjerneslaget. Hensikten med det er å oppnå den mest optimale sekundærforebyggende behandlingen. Det er kjent at ca. 25-30% av alle pasienter som har fått hjerneslag har paroksysmal (tilbakevendende) atrieflimmer som en av årsakene til den cerebrale hendelsen. 24-timers EKG registrering, som er den vanligste utredningsmetoden for paroksysmal atrieflimmer i Norge i dag, avdekker denne arytmien hos bare 2-4% av slagpasientene. Antikoagulasjonsbehandling ved atrieflimmerassosiert hjerneslag er svært effektiv behandling. Dersom atrieflimmer ikke blir oppdaget og det dermed ikke igangsettes antikoagulasjon er det høy risiko for nytt hjerneslag.

Vi ønsker å vise hvordan forskning og godt samarbeid mellom Hjerte- og Nevrologisk avdeling har ført til en forbedring av utrednings- og behandlingstilbudet for disse pasientene.

Foredragsholder:    
Loreta Skrebelyte-Strøm, overlege/stipendiat, Hjertemedisinsk avdeling og UiO

Se og hør fredagsmøtet (ekstern lenke)


Fredag 19. oktober

Tema:        
Proksimale humerusfrakturer hos eldre; To operate or not to operate

Resymé:    
Brudd i øvre humerusende er det 3. hyppigste bruddet hos de eldre. Bruddet kan være det som tipper pasienten over fra å være selvhjulpen til å bli avhengig av andre. Insidensen øker og benkvaliteten reduseres med alderen, dermed oppstår flere og mer kompliserte brudd.

Operativ behandling av proksimale humerusfrakturer er vanskelig, og har en bratt læringskurve. Ved å holde behandlingen på få hender og å drive forskning på temaet, søker vi å redusere komplikasjonene og å oppnå best mulig kvalitet i behandlingen. Prinsippene for vurdering av hvilke pasienter vi tilbyr operativ behandling gjennomgås, og det gis en introduksjon av forskningen i avdelingen.

Foredragsholder:    
Annette Konstanse Bordewich Wikerøy, overlege, bruddseksjonen, ortopedisk klinikk

Fredag 12. oktober

Tema: 
Den lange reisen – Ahus fra produksjonssykehus til kvalitetssykehus på 10 år.

Resymé:
Nye Ahus fikk helt fra begynnelsen av et stempel som «produksjonssykehus». Dette førte til en opplevelse av at kvalitetsarbeid og universitetsrollen kom i andre rekke. Foredraget vil fokusere på utviklingen av Ahus som kvalitetssykehus og Ahus’ spesielle utfordringer gjennom disse 10 årene.

Spesielt vil kvalitetsarbeidet som omhandler pasientsikkerhet og legemiddelbehandling berøres. Pågående og nye prosjekter som belyser veien videre, og som spesielt ser på optimalisering av kvaliteten på medikamentell behandling av risikoutsatte grupper vil også presenteres.

Foredragsholder:
Christofer Lundqvist, Professor/Overlege, HØKH (Avdeling for Helsetjenesteforskning), Nevrologisk avdeling, Ahus og Universitetet i Oslo.

Se og hør fredagsmøtet (ekstern lenke)

Fredag 28. september

Tema:
Enhet for spiseforstyrrelser (EFS), Follo DPS
- et spesialisert, fleksibelt og divisjonsovergripende behandlingstilbud for personer med alvorlig spiseforstyrrelse.

Resymé:

Ahus har etablert en spesialenhet for behandling av spiseforstyrrelser på DPS-nivå. Et nytt og unikt tilbud til Ahus’ pasienter vi ønsker å fortelle om!

Utfra eksisterende ressurser har EFS på kort tid evnet å etablere et godt kvalifisert behandlingstilbud for en pasientgruppe som ofte faller mellom mange stoler. Et tilbud som vektlegger å møte den enkelte pasient der hun eller han er i sin endringsprosess, nært der pasienten bor og skal fungere.

Sentralt i behandlingstilnærmingen står atferdsendring i kombinasjon med mentalisering. Sentralt i den overordnede rammen står råderett over fleksible løsninger og intervensjoner, noe som muliggjør tilpasninger til den enkeltes pasients behov.

Foredragsholder:
Psykologspesialist Rolf Kristensen, konstituert overlege Sanja Markovic og konstituert seksjonsleder Margunn Anita Hauge.

Se og hør fredagsmøtet (ekstern lenke)

Fredag 21. september

Tema:
Digitale innbyggertjenester, innsyn og logg

Resymé:
Digitalt innsyn i pasientjournal og logg er et delprosjekt under digitale innbyggertjenester i Helse Sør-Øst.

Pasientrollen er i endring. Digitalt innsyn i egen journal er et nytt element. Bedre kunnskap om sykdom og behandling kan bidra til bedre dialog mellom pasient og behandler og styrker den medvirkende pasient.
Pasienter vil kunne lese utvalgte deler av sin journal, og se hvilke ansatte som har vært inne i journalen etter 15. oktober 2018.

Tjenesten er en del av den nasjonale helseportalen helsenorge.no som forvaltes av Direktoratet for e-helse. Digitalt innsyn i journal gjennom helsenorge.no tilbys allerede pasienter i Helse Nord og Helse Vest og de har gode erfaringer med tjenesten.

Foredragsholder:
Tove Arianne Haga, spesialrådgiver Avdeling for samhandling og helsefremmende og prosjektleder på Ahus for "Digitale innbyggertjenester".

Se og hør fredagsmøtet (ekstern lenke)

Fredag 14. september

Tema:
Når er DUPLO© bedre enn LEGO© for voksent helsepersonell?

Resymé:
Mottak av kritisk skadde pasienter ved Ahus fra 1996 til d.d. har gjennomgått store forandringer. Nye nasjonale krav og nye treningsmetoder er implementert ved Ahus.

Vi vil presentere hvordan vi nå jobber med disse pasientene, hvordan vi trener, og presentere nyvinninger Ahus er alene om i Norge.
Og kanskje vil vi få svaret på det evige spørsmål;
Kan kirurger faktisk lære medisinere noe om hvordan behandle kritisk syke medisinske pasienter.

Foredragsholder
Jan Torkild Haukvik, LIS, Avd.for Kar-og Thoraxkirurgi, Traumeansvarlig lege, Ahus

Se og hør fredagsmøtet (ekstern lenke)

Fredag 7. september

Tema:
Med NGS mot et fullt diagnostisk tilbud på Ahus

Resymé:
MetAction-studien viste nytten av Next Generation Sequencing (NGS) for å finne alternativ, målrettet behandling for kreft med spredning. NGS er en rask og kostnadseffektiv metode for å studere genetiske forandringer i tumorceller, og er viktig for å kunne implementere persontilpasset medisin. Avd. for patologi har i samarbeid med EpiGen og Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (TLMB) investert i NGS-utstyr, og vi ønsker i samarbeid med Avd. for onkologi å informere om metoden, bruk i forskning og dens nytteverdi for klinikken.
Vi sikter mot å implementere NGS i kreftdiagnostikken på Ahus, og dermed ha et komplett diagnostisk tilbud på eget sykehus.

Foredragsholder:
Hilde L. Nilsen, professor, Avd. for klinisk molekylærbiologi (EpiGen)
Aina E. Fossum Moen, forsker, Avd. for klinisk molekylærbiologi (EpiGen)
Anne Hansen Ree, professor/forsker/overlege, Avd. for onkologi

Fredag 31. august

Tema:
Svinet i surtout

Resymé:
Jonas Gislason ble i 1785 fylkeslege ("Amtsphysicus") i Buskerud som en av de første fylkesleger i Norge. Hatet av sine overordnede, foraktet av sine kolleger og fryktet av sine pasienter klarte han å sette sitt stempel på embedet inntil han døde i 1804 etter et liv i fyll, hor, bedrageri og charlataneri. Dette er hans biografi.

Foredragsholder:
Overlege Torgrim Sørnes, KK, Ahus

Se og hør fredagsmøtet (ekstern lenke)

Fredag 24. august

Tema:
Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) - forekomst og årsaker

Resymé:
Hva er ALS? Hvor mange lever med sykdommen? Hva vet vi om årsakene? Vi bruker journaler, nasjonale helseregistre og regionale helseundersøkelser for å kartlegge ALS forekomst i Norge, se på tidstrender og undersøke eventuelle regionale ulikheter. Videre utforsker vi en observert sammenheng der kardiovaskulære risikofaktorer ser ut til å beskytte mot ALS.

Foredragsholder:
Ola Nakken, klinisk stipendiat ved Universitetet i Oslo og overlege ved nevrologisk avdeling.

Fredag 8. juni

Tema:
Utdeling av fremragende forskningspris for 2017.

Overlege Kristin Kaasen Jørgensen, Avd for fordøyelsessykdommer, Medisinsk divisjon. Presentasjon ved Professor Jørgen Jahnsen.
Switching from originator infliximab to biosimilar CT-P13 compared with maintained treatment with originator infliximab (NOR-SWITCH): a 52-week, randomised, double-blind, non-inferiority trial. The Lancet

Overlege Johannes Kurt Schultz, Gastrokirurgi, Kirurgisk divisjon    
One-year results of the SCANDIV randomized clinical trial of laparoscopic lavage versus primary resection for acute perforated diverticulitis. British Journal of Surgery

Forsker Lars Tanum, FOU, Divisjon for Psykisk helsevern    
Effectiveness of Injectable Extended-Release Naltrexone vs Daily Buprenorphine-Naloxone for Opioid Dependence. A Randomized Clinical Noninferiority Trial. JAMA psychiatry

Forskerne vil presentere artikkelen i møtet (5-7 min).

Se og hør fredagsmøtet (ekstern lenke)

Fredag 1. juni

Tema:
Antibiotika - the more we use it, the more we loose it

Resymé:
Er den postantibiotiske æraen snart over oss?

Må vi slutte å operere inn proteser og behandle pasienter med cellegift?

Hva kan vi gjøre for å bevare den norske situasjonen med verdens nest laveste antibiotikaresistensnivåer?

Hva bør alle vite om resistens, antibiotikabruk og antibiotikastyring på Ahus, i Norge og i verden?

Foredragsholder:
Heidi J. Espvik, overlege, Avdeling for mikrobiologi og smittevern og koordinator Antibiotikastyringsprogrammet.

Se og hør fredagsmøtet (ekstern lenke)

Fredag 25. mai

Tema:
Hva er persontilpasset kreftmedisin?

Foredragsholder:
Anne Hansen Ree, professor og overlege Onkologisk avdeling

Fredag 4. mai

Tema:
Genetisk testing ved psykiske lidelser- akademisk interesse eller klinisk relevans?

Resymé:
Alvorlige psykiske lidelser har en høy grad av arvelighet. Selv om det foregår mye forskning på området har genetisk testing ingen plass i vanlig klinisk virksomhet. Vi kjenner imidlertid nå flere genetisk betingede tilstander der utviklingsforstyrrelser og alvorlige psykiske lidelser er sentrale manifestasjoner.

Selv om ikke alle pasienter skal undersøkes med genetiske tester, er dette i høyeste grad aktuelt for en undergruppe. Vi vil belyse hvordan de aktuelle pasientene kan identifiseres og hvordan man konkret kan gå frem. Men hvilken klinisk betydning kan genetisk testing egentlig ha - og er det etisk forsvarlig?

Foredragsholder: 
Eva Malt, overlege og 1. amanuensis, Avdeling voksenhabilitering.

Fredag 27. april

Tema:
Funksjonelt resultat etter bekkenreservoarkirurgi

Resymé:
Bekkenreservoarkirurgi gjøres hos pasienter med behandlingsrefraktær ulcerøs kolitt. Det er stor variasjon i funksjonelt resultat etter kirurgi, uten at vi vet hvorfor. Vi har gjort en studie i fire deler for å kartlegge postoperativ funksjon hos pasienter operert ved Ahus. Videre har vi undersøkt de best og dårligst fungerende pasientene for å prøve å definere faktorer som bidrar til funksjonelt resultat.

Foredragsholder: 
Marie Louise Sunde, LIS, Kirurgisk divisjon.

Fredag 20. april

Tema:
Troponin og nyresykdom - problems and pitfalls

Resymé:
Hvordan henger troponiner og nyresykdom sammen? Utskilles troponin i nyrerne? Fjerner vi det i dialyse? Har det prognostisk betydning eller er det en innocent bystander? Hvor mange pasienter med kronisk nyresykdom har hjertesykdom? Hvordan diagnostiserer man myokardinfarkt hos pasienter med kronisk nyresykdom? Hva vet vi egentlig og hva vet vi ikke?

Foredragsholder: 
Professor, My Svensson, Nyremedisinsk avdeling

Se og hør fredagsmøte (ekstern lenke)

Fredag 13. april

Tema:
Forskerlinjen – en viktig ressurs for et universitetssykehus

Resymé:
Forskerlinjen gir medisinstudenter en sjanse til å utdype seg i et fagfelt med 1 års fulltidsforskning og 2 år deltidsforskning. Det danner et godt grunnlag for en senere Phd og de blir bedre rustet til å vurdere ny kunnskap og møte faglige utfordringer. Studentene lærer viktige ferdigheter som analytisk tenkning og hvordan jobbe selvstendig.

For veileder er det en utmerket sjanse til å være med å forme fremtidens forskertalenter! Flere miljøer på Akershus universitets sykehus vil ha nytte av å inkludere disse i sine forskningsmiljø.

Foredragsholder: 
Katherine Wang, Ortopedisk klinikk, medisin- og forskerlinjestudent.

Se og hør fredagsmøtet (ekstern lenke)

Fredag 6. april

Tema:
Bakteriell dysbiose som årsak til kroniske betennelsestilstander

Resymé:
Interessen for mikrobiota som årsak til kroniske betennelsestilstander er økende innenfor forskning og i samfunnet generelt.

Dysbiose, en ubalanse i tarmens mikrobiotasammensetning, er assosiert med en rekke tilstander, blant annet inflammatorisk tarmsykdom.

I denne presentasjonen vil det bli fokusert på hvordan dysbiose oppstår og dysbiosens betydning for igangsettelse av kroniske betennelsestilstander.

Foredragsholder: 
Petr Ricanek, overlege, Gastromedisinsk avdeling.

Se og hør fredagsmøtet (ekstern lenke)

Fredag 23. mars

Tema:
Vurdering av samtykkekompetanse

Resymé:
Informert samtykke er et av hovedvilkårene for å kunne gi helsehjelp. Et slikt samtykke forutsetter at pasienten er samtykkekompetent. Mangel på samtykkekompetanse er videre et av vilkårene for å kunne anvende tvang ved helsehjelp. Alt helsepersonell forutsettes således å kunne vurdere om pasienten har sin samtykkekompetanse i behold.

Foredragsholder: 
Jørgen Dahlberg, LIS anestesi og PhD stipendiat, Anestesiavdelingen

Se og hør fredagsmøtet (ekstern lenke)

Fredag 16. mars

Tema:
Hjerneslagimitatorer (stroke mimics)

Resymé:
De siste tiårene har det skjedd en rivende utvikling i akuttbehandling av hjerneslag, der fokus på trombolyse eller tombektomi dominerer nye nasjonale retningslinjer. Nye retningslinjer og opplysningskampanjer om symptomer på hjerneslag (FAST) kan påvirke hvilke og hvor mange pasienter som henvises akutt til hjerneslagsutredning.

På dette fredagsmøtet presenteres en nylig publisert artikkel som analyserer pasienter innlagt ved Ahus slagenhet med symptomer på hjerneslag, men hvor nærmere undersøkelser viste at pasientene ikke hadde hjerneslag (hjerneslagimitatorer). Vi ser på sannsynlige fremtidige insidenstall for hjerneslagimitatorer, og konsekvenser for ankomstrater til slagenheten.

Foredragsholder: 
Mathias Barra, seniorforsker, HØKH

Se og hør fredagsmøte (ekstern lenke)

Fredag 9. mars

Tema:
Udiagnostisert KOLS og atrieflimmer i Akershus hjerteundersøkelse 1950 (ACE 1950)

Resymé:
Kjenner du noen født i 1950 som bor i Akershus? Da er det sannsynlig at disse var deltagere i Akershus hjerteundersøkelse 1950 (ACE 1950), den største datainnsamlingen utført i en klinisk-epidemiologisk studie ved Ahus. Totalt 3706 personer ble grundig undersøkt med ekkokardiografi, EKG, UL av hode og halskar, lungefunksjonstester og tester av kognitiv funksjon, samt omfattende kartlegging av risikofaktorer og opprettelse av biobank. Studien ble gjennomført i samarbeid med Bærum sykehus, og dette datamaterialet vil i tiden fremover bidra til mye ny kunnskap om folkehelsen i vårt nedslagsområde.

Foredragsholder: 
Magnus Nakrem Lyngbakken, lege og postdoktor, Hjerteavdelingen og Avdeling for forskning, Ahus.

Trygve Berge, lege ogdoktorgradsstipendiat, Bærum sykehus, Vestre Viken HF.

Nina Faksvåg Caspersen, lege og doktorgradsstipendiat, Lungeavdelingen og Avdeling for forskning, Ahus.

Fredag 2. mars

Tema:
Stillasbyggerne

Resymé:
Hvordan skal vi hjelpe barnevernsbarn som «faller mellom alle stoler»?
Stillasbyggerne er et prosjekt som fanger opp og følger opp barn og ungdom med psykiske problemer som bor i fosterhjem og på institusjoner. Vi måler livskvalitet i tillegg til symptomer. Vi bruker ikke ordene «behandlingsresistent» eller «ikke veiledningsbar». Vi skriver dem ikke ut hvis de flytter til en annen kant av landet. Vi har et tett og godt samarbeid med barnevernet. Vi gir aldri opp et barn.

Nysgjerrig på hvordan vi får til dette? Kom på fredagsmøtet 2. mars hvor Prosjektleder og psykologspesialist Heidi Tessand fra BUP Øvre Romerike forteller om Stillasbyggerne.

Foredragsholder: 
Psykologspesialist Heidi Tessand, BUP Øvre Romerike, Divisjon psykisk helsevern

Fredag 16. februar

Tema:
Kreft og Antioksidanter

Resymé:
Hvilke matvarer er gode kilder for antioksidanter?
Trenger man tilskudd av antioksidanter for å forebygge kreft?
Hvilken effekt kan antioksidanter ha under kreftbehandling?

Foredragsholder: 
Kjell Magne Russnes, Overlege, Onkologisk avdeling 

Se og hør fredagsmøtet (ekstern lenke)

Fredag 9. februar

Tema:
Nyfødtmedisin i sub-Sahara Afrika

Resymé:
Barne- og nyfødtmedisin i sørlige Afrika byr på mange utfordringer, både utstyr, medisiner, vann og helsepersonell kan mangle. Spesielt er nyfødte barn svært utsatte og syke med infeksjoner. Inntrykk og gryende samarbeid mellom Botswana (Gaborone), Sør-Afrika (Cape Town) og Norge (AHUS/UiO) rapporteres i billedkavalkade fra Princess Marina Hospital og Gaborone i Botswana.

Foredragsholder:
Britt Nakstad, Prof og avdelingsleder BUK

Fredag 2. februar

Tema:
Rectocele A two-way perspective

Resymé:
Bekkensentrets interdisiplinære samarbeid. Vi har valgt å gi et eksempel på hvordan dette samarbeid har fått oss til å oppdage at vi ikke snakker samme språk.

Foredragsholder:
Marie Ellström Engh Professor og Overlege Kvinne klinikken

Se og hør fredagsmøte

Fredag 26. januar

Tema:
Allergiske reaksjoner på medikamenter og blodkomponenter

Resymé:
Uønskede reaksjoner på medikamenter kan være allergiske eller forårsaket av medikamentenes farmakokinetikk (bivirkninger). Allergiske reaksjoner kan være straksallergi (Type 1) eller forsinket allergi (Type 4). Samme type reaksjoner kan også sees ved transfusjon av blodkomponenter (SAG, plasma, trombocytter). Vi skal prøve å se litt på de forskjellige typer av allergiske reaksjoner med fokus på det som er mest relevant ved behandling på sykehus. Til slutt blir det noen ord om utredningen av disse.

Foredragsholder:
Faiza Mahmood, Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling (IMTRA)

Fredag 19. januar

Tema:
Nesens rytmer og reflekser, under våkenhet og søvn

Hvorfor er jeg alltid tett i det ene neseboret når jeg legger meg?
Hvorfor sier de i apoteket at jeg ikke kan bruke nesesprayen mer en én uke?
Hvorfor nyser jeg når jeg er ser opp på et skarpt lys?

De fleste tenker på neseborene som kun to hull vi må puste gjennom, men nesen er et dynamisk organ, sterkt knyttet til nervesystemet vårt. I dette foredraget eksploreres nesens fascinerende funksjon – og dysfunksjon.

Fredag 12. januar

Tema:

Immunoterapi og kolorektal kreft

Resymé:
Nye tall fra Kreftregisteret viser at nordmenn rammes av tykk- og endetarmskreft i økende grad, og forekomsten i Norge er i verdenstoppen. Med moderne behandlingsmetoder oppnår man som regel kontroll over primærsykdommen, men omtrent halvparten av tarmkreftpasientene utvikler metastatisk sykdom.

Kreftsykdom med metastaser til flere organer regnes som regel som inkurabel. De siste årene har immunterapi vist svært lovende resultater for metastatisk kreftsykdom, men dessverre gjelder dette i svært liten grad tarmkreft. I denne presentasjonen gis en kort innføring i tarmkreft, immunterapi og teorier om hvorfor immunterapi ikke alltid fungerer.

Foredragsholder:
Sebastian Meltzer, PhD, lege i spesialisering og postdoktor, Avdeling for onkologi


2017

Fredag 8. desember

Tema:
Skade på bakre korsbånd (PCL) - Epidemiologi, diagnostikk og behandling

Resymé:
Skade på bakre korsbånd (PCL) er en alvorlig kneskade. Skaden er ikke like vanlig som skade på fremre korsbånd (ACL), og forekommer ofte i kombinasjon med skade på andre leddbånd i kneet. Noen pasienter har store plager etter rehabilitering i etterkant av en PCL-skade og trenger kirurgisk behandling. Alle korsbåndsoperasjoner utført i Skandinavia rapporteres til korsbåndsregisteret (NKLR), men lite er kjent om epidemiologi og resultat etter kirurgisk behandling av slike skader. Vi har i våre studier en inklusjon på 1287 pasienter, noe som er det høyeste antallet PCL-skader i en publisert studie.

Foredragsholder:
Christian Owesen, Lege PhD, Ortopedisk klinikk.

Fredag 1. desember

Tema:

Hvor mange får hjerneslag i Norge per år?

Resymé:
Flere offentlige kilder forteller at det forekommer ca. 15 000 hjerneslag i året i Norge. Folkehelseinstituttets rapport fra Hjerte- og karregisteret 2015 identifiserte 11 002 pasienter med hoveddiagnose slag, hvorav 9 418 ble lagt inn på sykehus.

Vi har analysert data over alle med slagdiagnose i Norge i perioden 2009-2015 fra norsk pasientregister (NPR) og dødsårsaksregisteret (DÅR). Analysene avdekker viktige svakheter ved folkehelseinstituttets rapport, og viser store endringer i forekomst over tid.

Vi presenterer nye tall og beregninger for forekomst av slag i Norge over tid, fordelt på kjønn, alder og fylke. Forekomst av hjerneblødning faller noe, mens slag av ukjent type og hjerneinfarkt samt TIA (Transcient Ischemic Attack) er bratt fallende.

Foredragsholder:
Kim Rand, Seniorforsker, HØKH.

Fredag 24. november

Tema:

Er manglende reparasjon av DNA en årsak til nevrodegenerativ sykdom?

Resymé:
Aldringsprosessen er den største risikofaktoren for et bredt spekter av alvorlige og utbredte sykdommer. Forståelsen av grunnleggende mekanismer for aldring på cellenivå er avgjørende for å danne kunnskap om hvorfor vi blir mer utsatt for sykdom med alderen. En av prosessene som har vist seg sentral i aldringsprosessen, er cellens evne til å beholde det genetiske materialet intakt. Mange aldersrelaterte sykdommer er nettopp knyttet til defekter i DNA-reparasjonsmekanismer.

Vi vil presentere vårt arbeid der vi bruker modeller av genetiske sykdommer med DNA reparasjonsdefekt som gjennomgår en akselerert aldringsprosess til å identifisere grunnleggende mekanismer for progressive nevrodegenerasjon. Vi viser også at slike studer av basale mekanismer kan bane vei for utvikling av intervensjoner som kan forhindre aldringsrelaterte lidelser.

Foredragsholder:
Hilde Nilsen, Professor for Institutt Klinisk Molekylærbiologi.

Fredag 17. november

Tema:

Er høyere smertefølsomhet hos kvinner årsaken til at de oftere enn menn kjenner angina mens menn først får påvist kransåresykdom når hjerteinfarktet rammer?

Resymé:
Over en avn tre hjertepasienter har ikke brystsmerter som hovedsymptom. Dette gjelder i noe større grad kvinner enn menn. Allikevel oppdages kransåresykdom oftere hos menn først når tilstanden er blitt kritisk med hjerteinfarkt eller ustabil angina. På tross av at kvinner har betydelig høyere smertefølsomhet enn menn får over halvparten av begge kjønn først påvist sykdommen i forbindelse med en akutt innleggelse. De med stumme infarkt har lavere smertefølsomhet enn normalbefolkningen, mens de med erkjente infarkt har høyere smertefølsomhet. Risikofaktorer generelt er i bedring og påvirker smertefølsomhet ulikt. Røyking og overvekt øker smertefølsomhet, mens diabetes og høyt blodtrykk senker smertefølsomheten.

Foredragsholder:
Professor og overlege Henrik Schirmer, hjertemedisinsk avdeling.

Fredag 10. november

Tema:

Virus og kreft - Overgang fra cytologi-basert til virus-basert screening i Norge

Resymé:
Vi vet i dag at utvikling av livmorhalskreft skyldes et virus som heter humant papillomavirus (HPV). Basert på dette har påvisning av viruset vært inkludert som en del av screening mot livmorhalskreft (Livmorhalsprogrammet) siden 2005. Frem til i dag har cytologi vært den primære screeningmetoden, mens det nå går mot HPV-primærscreening. Dette for å fange opp flere kvinner med kreft. Sammen med HPV-vaksinering vil skiftet i screeningmetode få store konsekvenser for hvordan man organiserer Livmorhalsprogrammet i årene fremover. Ahus har nylig blitt tildelt funksjonen som regionslaboratorium i Livmorhalsprogrammet, som et av tre foretak i Helse Sør-Øst RHF.

Foredragsholder:
Irene Kraus Christiansen, leder av Nasjonalt referanselaboratorium for HPV, Avdeling for mikrobiologi og smittevern.
Bente Ekeberg, seksjonsleder cytologi, Avdeling for patologi.

Se og hør fredagsmøtet (ekstern lenke)

Fredag 3. november

Tema:

Morkaken er kilden til livet. Kan MR bidra til å forstå morkaker bedre?

Resymé:
Studier av alle gravide i Norge etter 1999 har vist oss at svangerskap med en stor morkake relativ til barnets størrelse, har økt risiko for fosterdød, spedbarnsdød og cerebral parese hos barnet. Ikke nok det, de som er født i svangerskap med en stor morkake, har økt risiko for å dø av hjerte-karsykdom seinere i livet. 

Det er ikke lett å måle morkakens størrelse mens svangerskapet pågår. Men kanskje vil MR-undersøkelser av foster og morkake være framtidas diagnostikk av svangerskapskomplikasjoner? Dette er spørsmålet en studie på Ahus vil prøve å gi svar på. Vi vil presentere studien og vise MR-bilder av svangerskap.

Foredragsholder:
Anne Eskild, overlege/professor, Kvinneklinikken og Arne S. Borthne, overlege/professor, Divisjon for bildediagnostikk.

Fredag 27. oktober

Tema:

Start fredagen med å lene deg tilbake og åpne dine sanser

- Hvordan premature barn ved hjelp av musikkterapi tas med tilbake til det trygge, beskyttede miljøet i mors liv. Presentasjon av prosjekt Avdeling for nyfødte.

Resymé:
Musikkterapeut ved Barne- og Ungdomsklinikken Tora S Gaden har sideutdanning og praksis innen musikkterapi til premature barn fra Mount Sinai Beth Israel, New York. Hun vil presentere et nyoppstartet prosjekt støttet av ExtraStiftelsen om musikkterapi til våre minste og kanskje aller mest sårbare pasienter.

Foredragsholder:
Tora Søderstrøm Gaden

Fredag 20. oktober

Tema:

Leddbruskskade, ortopedkirurgens største utfordring?

Resymé:
Fokal skade på leddbrusken er hyppig forekommende hos pasienter med knesmerter og kan gi betydelige plager på kort og lang sikt. Både på Ahus og internasjonalt forskes det intensivt på ulike behandlingsformer med formål å erstatte, reparere eller gjenskape velfungerende leddbrusk.

Forelesningen vil belyse de ulike utfordringene knyttet til utredning og behandling av disse skadene, samt relevante forskningsresultater ved Ahus på dette området.

Foredragsholder:
Svend Ulstein, Lege/PhD-student, Ortopedisk klinikk Ahus/UiO

Fredag 13. oktober

Tema:
Influensavaksine - hvorfor?

Resymé:
Folkehelseinstituttet har anslått at det dør 900 mennesker i Norge hvert år som følge av influensa. Hva er oppdatert kunnskap om influensa og influensavaksinering og hva kan vi som helsepersonell gjøre?

Få ny og viktig kunnskap som understøtter den største satsningen Ahus noen gang har gjort for å forebygge influensasmitte i sykehuset for sesongen 2017/2018.

Foredragsholder:
Silje Marie Vormdal, lege ved Folkehelseinstituttet

Fredag 29. september

Tema:
"Work-related asthma in hospitals" (yrkes-relatert astma blant ansatte i sykehus)

Resymé:
Paul Henneberger er leder for avdeling for yrkesrelaterte lungesykdommer ved National Institute for Occupational Safety and Health. Han er spesielt opptatt av yrkesrelatert astma og har en sentral plass gruppene for yrkesrelaterte lungesykdommer både i American Thoracic Society og European Respiratory Society. De siste årene har han viet stor oppmerksomhet til astma blant sykehusansatte. Foredraget holdes på engelsk, men med gode slides og klart språk blir nok dette greit forståelig for de fleste.

Foredragsholder:
Paul K. Henneberger, MPH, ScD
Senior Science Advisor
Respiratory Health Division
National Institute for Occupational Safety and Health, Morgantown, WV US

Se og hør fredagsmøtet (ekstern lenke)

Fredag 22. september

Tema:
Nevropsykologiens bidrag til differensialdiagnostikk ved ulike demensformer

Resymé:
Psykiske lidelser hos eldre kan ofte skyldes demens og nevrodegenerative sykdommer og vi er opptatt av å finne spesifikke biomarkører som kan bidra til bedre diagnostikk. Hva kan nevropsykologi bidra med ved differensialdiagnostikk av de vanligste demenstypene som demens ved Alzheimer sykdom, frontotemporallappsdemens og demens med Lewylegemer? Hvorfor er det viktig med tidlig diagnostikk?

Foredragsholder:
Spesialist i klinisk nevropsykologi Svetlana Tsarkova, Alderspsykiatrisk avdeling, poliklinikk.

Fredag 15. september

Tema:
HLR-minus og behandlingsbegrensning

Resymé:
Ved alvorlig sykdom er det viktig å unngå å starte nytteløs behandling. I hvilke tilfeller er HLR og andre behandlingstiltak nytteløs behandling hos den alvorlig syke pasienten? Hvordan skal vi bestemme behandlingsbegrensninger, og hvordan bør vi kommunisere med pasient og pårørende om dette?

Foredragsholder:
Seksjonsoverlege, dr.med. Siri Steine, Palliativt senter

Se og hør fredagsmøtet (ekstern lenke)

Fredag 8. september

Tema:
Den kritisk syke pasient! Endringer Avdeling for mikrobiologi og smittevern har gjennomført som har betydning for behandlingen.

Resymé:
Den kritisk syke pasient er et av Ahus satsingsområder. Etter at Helsetilsynet utførte et landsomfattende sepsis-tilsyn har Ahus iverksatt flere tiltak for at pasienter med mistenkt sepsis skal sikres tidlig og god behandling.

Hos pasienter med mistenkt sepsis tas det ofte flere mikrobiologiske prøver. De siste årene har Avdeling for mikrobiologi og smittevern foretatt en rekke endringer som fører til at tid til svar på disse prøvene har gått betydelig ned. I dette foredraget ønsker avdelingen å fortelle litt om disse endringene.

Foredragsholder:
Truls Leegaard
Avdelingsoverlege, avdeling for mikrobiologi og smittevern

Fredag 1. september

Tema:
Hva feilte det denne mannen? En patografi fra 1728

Resymé:
Romjulen 1728 døde bøddelen Mathias Fliegenring i Trondhjem fengsel etter et halvt års sykdom med til dels dramatiske utslag. Her presenteres hans liv og sykehistorie, og auditoriet er velkomment til å komme med forslag til diagnose.

Foredragsholder:
Torgrim Sørnes

Fredag 25. august

Tema:
Reperfusjonsbehandling ved hjerneinfarkt

Resymé:
Reperfusjonsbehandling med i.v. trombolyse og trombektomi er de eneste effektive behandlingene ved akutt hjerneinfarkt. Behandlingsvinduet er 4,5 t for trombolyse og 6 t for trombektomi. Effekten er tidsavhengig. Et godt resultat er derfor avhengig av raskest mulig igangsatt behandling. 

Trombektomi i tillegg til trombolyse er betydelig mer effektivt ved okklusjon av de store hjernekar enn trombolyse alene.

Rask prehospital vurdering og innleggelse sikres ved konferering med trombolysevakt som har egen trombolysevakt- telefon. Denne telefonen må også brukes for å varsle om inneliggende pasienter med akutt hjerneinfarkt med behov for reperfusjon.

Foredragsholder:
Ole Morten Rønning
Seksjonsoverlege, førsteamanuensis

Se og hør fredagsmøtet (ekstern lenke)

Fredag 2. juni

Tema:
Utdeling av fremragende forskningspris for 2016

 1. Stipendiat Aida Kapic Lunder, Bildediagnostisk avdeling, Divisjon for diagnostikk og teknologi.
  Prevalence of Sclerosing Cholangitis Detected by Magnetic Resonance Cholangiography in Patients With Long-term Inflammatory Bowel Disease. Gastroenterology 2016 ;Volum 151.(4) s.660-669.
   
  Medforfattere: Hov, Johannes Espolin Roksund; Borthne, Arne Sigmund; Gleditsch, Jostein; Johannesen, Glenn; Tveit, Knut; Viktil, Ellen; Henriksen, Magne; Hovde, Øistein; Huppertz-Hauss, Gert; Høie, Ole Ingebreth; Høivik, Marte; Kempski-Monstad, Iril Lovise; Solberg, Inger Camilla; Jahnsen, Jørgen; Karlsen, Tom Hemming; Moum, Bjørn; Vatn, Morten H; Negard, Anne.
   
 2. Overlege Odd Langbach, Gastrokirurgi, Kirurgisk divisjon.
  Long-term quality of life and functionality after ventral hernia mesh repair. Surgical Endoscopy 2016.
   
  Medforfattere: Bukholm, Ida Rashida Khan; Saltyte Benth, Jurate; Røkke, Ola.
   
 3. Overlege Peter Mæhre Lauritzen, Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)
  Radiologist-initiated double reading of abdominal CT: Retrospective analysis of the clinical importance of changes to radiology reports. BMJ Quality and Safety 2016; Volum 25.(8) s.595-603.
   
  Medforfattere: Andersen, Jack Gunnar; Stokke, Mali Victoria; Tennstrand, Anne Lise; Aamodt, Rolf; Heggelund, Thomas; Dahl, Fredrik Andreas; Sandbæk, Gunnar; Hurlen, Petter; Gulbrandsen, Pål.
   
  Aida Kapic Lunder og Petter Mæhre Lauritzen vil presentere artikkelen i møtet (10-12 min).
Se og hør fredagsmøtet (ekstern lenke)

Fredag 19. mai

Tema:
Molekylære undersøkelser i patologidiagnostikk. Eksempel med MSI-undersøkelser ved tykk-og endetarmskreft.

Resymé:
Patologidiagnostikk har en sentral plass i diagnostikk av ulike sykdommer. Ved kreftdiagnostikk tyder utviklingen på mer bruk av molekylærpatologiske undersøkelser, i tillegg til de tradisjonelle morfologiske kriterier. Mikrosatelittinstabilitet (MSI) - undersøkelse ble innført ved Ahus i 2016. MSI ses ved sporadisk kreft og ved arvelig kreftsykdom (Lynch syndrom). I foredraget vil eksempler fra diagnostikk og resultater av MSI-undersøkelser bli presentert.

Foredragsholder:
Lars G Lyckander, Overlege, Avdeling for patologi.

Se og hør fredagsmøtet (ekstern lenke)

Fredag 12. mai

Tema:
Implementering av kunnskapsbasert praksis for å bedre pasientsikkerhet og effektivitet – sykepleietjenestens rolle

Resymé:
Sykepleietjenesten er en sentral del av sykehusets oppfølging av pasientene for å sikre effektiv behandling, forebygge komplikasjoner og forberede pasientene til utskriving. Pasientsikkerhet og effektiv oppfølging av behandling krever kunnskapsbaserte tjenester. Innlegget vil peke på tiltak som kan bidra til økt anvendelse av forskningsbasert kunnskap i klinikken med fokus på sykepleietjenesten.

Foredragsholder:
Marit Kirkevold, Professor, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitet i Oslo og forsker (20%) ved Ahus.

Se og hør fredagsmøtet (ekstern lenke)

Fredag 5. mai

Tema:
Hvordan kan vi stole på at funn fra forskningsartikler gir grunnlag for god behandling?

Resymé:
Det er viktig at pasientbehandlingen er basert på oppdatert forskning om hva som er mest effektiv og sikrest behandling. Allikevel kan problemer med hvordan forskning finansieres, gjennomføres og publiseres gjøre at den gir oss et skjevt bilde av hva som er effektiv behandling. Hva kan gjøres med dette?

Foredragsholder:
Psykologspesialist Johan Siqveland, FoU avdeling psykisk helsevern.

Se og hør fredagsmøtet (ekstern lenke)

Fredag 28. april

Tema:
Sexologi – et nytt fag i norske sykehus

Resymé:
Sykdom og nedsatt helse vil i mange tilfeller ha stor innvirkning på menneskers seksualfunksjon. Hvilke utfordringer kan sexologen hjelpe pasientene med, og når bør de henvises?

Foredragsholder:
Randi Gjessing

Se og hør fredagsmøtet (ekstern lenke)

Fredag 21. april

Tema:
Kontrastnefropati-myte eller realitet?

Resymé:
Undersøkelser med kontrast av patienter med nedsatt nyrefunktion er et daglig klinisk problem. Men er det virkelig noe å være redd for? Er tiden inne for å endre praksis? Kom til fredagsmøtet og få svar på spørsmålet. Er kontrastnefropati en myte eller en realitet?    

Foredragsholder:
Professor My Svensson

Fredag 7. april

Tema:
Ankelfraktur; "the new hip fracture"?
Taktikk, Teknikk og Timing av Operativ Fiksasjon

Resymé:
Ankelfraktur omfatter 9 prosent av alle frakturer og er økende hos pasienter over 60 år. Omkring 50 prosent krever operativ stabilisering med åpen reduksjon og intern fiksasjon.

Preoperativ taktikk med hensyn til bløtdelsbehandling og billeddiagnostikk omtales. Peroperative tilganger, teknikk og fiksasjonsmetoder omtales. Tidsvindu for operativ fiksasjon for optimal funksjon omtales på bakgrunn av materiale fra Ahus og Sykehuset Østfold med 959 pasienter og 3 funksjonsskår: OMAS, SEFAS og LEFS og 4,3 års oppfølging.

Foredragsholder:
Stein Erik Utvåg. Overlege dr med

Se og hør fredagsmøtet (ekstern lenke)

Fredag 31. mars

Tema:
IBD-character
En EU-studie med hensikt å etablere en molekylær ‘snapshot’ av inflammatorisk tarmsykdom (IBD) i sin tidligste fase.

Resymé:
Endringer i tarmens bakteriesammensetning er sentrale ved både IBD og andre tarmsykdommer. Mikrobiotaprofiler kan ha en betydning for å vurdere prognose, behandlingsrespons og tilbakefall ved IBD. Prosjektet har identifisert dysbiose og fekale mikrobiotaprofiler ved behandlingsnaiv IBD, non-IBD samt hos friske kontroller.

Foredragsholder:
Simen Vatn, overlege ved avdeling for fordøyelsessykdommer.

Se og hør fredagsmøtet (ekstern lenke)

Fredag 24. mars

Tema:
Analyseavdelingen - Hvilke tjenester tilbyr vi til forskere og ledere?

Resymé:
Analyseavdelingen ved Ahus tilbyr en rekke tjenester rundt datauthenting, datalagring og datainnsamling. Dette er tjenester til både forskere og ledere på Ahus. Vi vil fortelle om disse tjenestene og hvem som kan benytte dem.

Foredragsholder:
Lars-Åge Møgster/Haldor Husby

Se og hør fredagsmøtet (ekstern lenke)

Fredag 17. mars

Tema:
Regjeringen har sagt vi skal redusere antibiotikaforbruket
med 30 prosent i perioden 2012-2020. Hvordan gjør vi det?

Resymé:
Bruk av antibiotika driver resistens. WHO erklærte i 2014 at økende antibiotikaresistens er en av de største truslene mot moderne medisin. Overordnede planer gir mål for reduksjon, men reduksjon av forbruk skjer i møte med lege og pasient. Vi presenterer antibiotikastyringsprogrammet for AHUS og gir eksempler på «low hanging fruits» for å nå tilstrebet reduksjon.

Foredragsholder:
Jan-Erik Berdal, Infeksjonsmedisinsk avdeling.

Se og hør fredagsmøtet (ekstern lenke)

Fredag 10. mars

Tema:
NOR-SWITCH-studien

Resymé:
TNF alfa-hemmere som hører til gruppen biologiske legemidler, har vært et stort framskritt i behandlingen av immun-medierte sykdommer som inkluderer ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. Behandlingen er imidlertid meget kostbar og medfører en betydelig utgift for samfunnet. Patentet på TNF alfa-hemmerene har gått ut eller er ved å gå ut. Dette har ført til økende interesse for biotilsvarende legemidler. Et biotilsvarende legemiddel er meget likt, men ikke identisk med orginalen og det er viktig at det ikke er noen forskjell når det gjelder effekt, sikkerhet og immunogenisitet. Vanligvis vil et biotilsvarende legemiddel være langt billigere enn orginalen.

CT-P13 (Remsima®/Inflectra®) er biotilsvarende infliximab og det første biotilsvarende monoklonale antistoffet som ble godkjent av European Medicines Agency (EMA) til bruk i klinisk praksis.
Byttbarhet mellom biotilsvarende legemiddel og orginalen har vært et viktig og uavklaret spørsmål. Norske myndigheter bevilget derfor over statsbudsjettet støtte til en byttestudie, NOR-SWITCH studien. Dette er en RCT hvor 40 avdelinger fra 25 sykehus i hele Norge har deltatt. Hensikten med studien var å se om det å bytte fra det orginale infliximab (Remicade®) til biotilsvarende infliximab (Remsima®) var trykt med henblikk på effekt, sikkerhet og immunogenisitet. I alt 482 pasienter ble inkludert og randomisert i studien fra oktober 2014 til juli 2015 og ble dernest fulgt i 1 år. Studien ble derfor avsluttet i juli 2016.

Foredragsholder:
ProfessorJørgen Jahnsen, FORD


Fredag 3. mars

Tema:
Vold og truende atferd hos pasienter – hva gjør vi?

Resymé:

 • Vold som fenomen
 • Håndtering av vold og truende atferd
 • Juridiske rammer

Foredragsholder:
Ljubica Glumac-Zacchariassen og Liv Tellsgård

Fredag 17. februar

Tema:
Last frontiers of nanomedicine for personalized cancer treatment

Resymé:
Nanomedicine is an emerging form of therapy that focuses on alternative drug delivery and improvement of the treatment efficacy while reducing detrimental side effects to normal tissues.

Foredragsholder:
Enrico Catalano

Fredag 10. februar

Tema:
Klinisk utkomme etter gjenopplivning av nyfødte barn

Resymé:
Det gis en bakgrunn og oppdatering av kliniske resultater, og kort og langtidsutkomme etter hjertelungeresuscitering av kompromitterte nyfødte barn.

Foredragsholder:
Anne Marthe Boldingh

Fredag 3. februar

Tema:
Metanolinitiativet – fra forskning og innovasjon til intensivmedisin og humanitært arbeid

Resymé:
Hvert år forgiftes tusener av metanol, mange dør, men mørketallene er trolig store. De fleste som rammes er blant de fattigste av de fattige. Oslo Universitetssykehus og Leger Uten Grenser har nå innledet et unikt samarbeid for å bringe eksperthjelp til de som trenger det mest – “The Methanol Poisoning Initiative”. I tillegg arbeides det med nye diagnostiske metoder, forenklede behandlingsprotokoller og en kampanje for å øke tilgjengeligheten til antidoten fomepizol.

Foredragsholder:
Overlege, professor dr. med Morten Rostrup og overlege, PhD Knut Erik Hovda. Akuttmedisinsk avdeling, OUS, og Leger Uten Grenser

Se presentasjon fra fredagsmøtet (PDF)

Fredag 27. januar

Tema:
Oppfølging av RhD-negative gravide med målrettet RhD-profylakse

Resymé:
RhD-profylakse er et meget vellykket eksempel på forebyggende medisin ved å redusere forekomsten av sensibilisering av gravide mot RhD-antigenet som kan medføre hemolytisk sykdom hos foster og nyfødt.
Etter innføring av postnatal RhD profylakse i 1969, har forekomsten av immunisering for RhD-negative gravide med RhD-positivt foster blitt redusert fra 14 % til 1,5 %. Imidlertid utvikler fortsatt noen fostre alvorlig anemi på grunn av RhD-immunisering og trenger utskiftningstransfusjon.

Man kan redusere immuniseringen ytterligere ved å gi ekstra antenatal RhD-profylakse i uke 28. I Norge er det innført nye rutiner om å gi antenatal profylakse til dem som bærer RhD positive fostre. Cellefritt DNA i mors blod brukes til genomisk RhD- typing av fosteret.

Foredragsholder:
Overlege Abid Hussain Llohn.

Fredag 20. januar

Tema 1:
Helicobacter pylori and gastric cancer: genetic and epigenetic mechanisms - from bench to bedside

Foredragsholder:
Lars Lohne Eftang, overlege PhD, gastrokirurgisk avdeling.

Tema 2:
Antibiotikabruk ved akutt ukomplisert divertikulitt

Foredragsholder:
Nina Brochmann, turnuslege

Se og hør fredagsmøtet (ekstern lenke)

2016

Fredag 16. desember

Tema:
Dialogisk praksis- Åpen dialog bak lukkede dører

Resymé:
Åpen dialog i nettverksmøter er etablert og utviklet på avdeling Spesialpsykiatri i perioden 2010-2016. Tilnærmingen er en relasjonell og dialogbasert praksis basert på Seikkula og kollegaers forsknings- og utviklingsarbeid med Åpen dialog i Nord Finland. Der Seikkula og kollegaers tilnærming med Åpen dialog i nettverksmøter blir initiert innen 24 timer for å hindre den akutte psykosen i å forverres, så etableres de første nettverksmøtene med ”våre” pasienter inne på avdelingen. Pasientene har da vært psykotiske over tid og blitt innlagt på lukket psykiatrisk avdeling. For å få økt kunnskap om egen praksis har vi undersøkt hvordan pasienter, pårørende og behandlere opplever og erfarer Åpen dialog i nettverksmøter på en lukket psykiatrisk avdeling.

Foredragsholder:
Jorunn Sørgård (MSc) og Ritva Jacobsen (MSc)

Fredag 9. desember

Tema:
Meniskkirurgi hos middelaldrende - finnes det evidens?

Resymé:
Meniskskader hos middelaldrende pasienter er som oftest degenerativt betinget. Dersom skadene er symptomgivende, har slike meniskskader tradisjonelt og i et stort antall blitt behandlet med artroskopisk meniskreseksjon. Flere nylig publiserte studier som har undersøkt effekten av kirurgi hos denne pasientgruppen vil bli gjennomgått og oppsummert.

Foredragsholder:
Jan Harald Røtterud, overlege PhD, Ortopedisk Klinikk

Se og hør fredagsmøte (ekstern lenke)

Fredag 2. desember

Tema:
Avansert hjemmesykehus for barn.

Resymé:
Avansert hjemmesykehus for barn er en forholdsvis ny organisasjonsform i spesialisthelsetjenesten. Det leveres helsetjenester i hjemmet fremfor på sykehus. Ponton og Thøgersen presenterer Ahus-modellen hvor pasientenes behov for behandling kan ivaretas i eget hjem. Hjemmesykehus for barn på Ahus er nyetablert med ett års erfaring. Driftsmodellen presenters kort og det vises til erfaringer og hva har man fått til.

Foredragsholdere:
Irene Gynnhild Ponton og Lisa Thøgersen

Se og hør fredagsmøte (ekstern lenke)

Fredag 18. november

Tema:
Forskning i fokus: Ahus har styrket seg som universitetssykehus

Resymé:
Forskning ved Akershus universitetssykehus og ved Medisinsk divisjon er i fremgang og resultatene for 2015 viser at vi ikke lenger er det minste universitetssykehuset i Norge. Dette vil vi feire med kake! Magnus N. Lyngbakken og Henok Kassahun, som er to unge og lovende forskere fra Medisinsk divisjon, vil også gi korte presentasjoner av sine arbeider publisert i de internasjonalt ledende tidsskriftene Circulation1 og Cell Metabolism2. Vel møtt og vi håper å se mange der!

Foredragsholdere:
Magnus N. Lyngbakken, Cardiothoracic Research Group og avdeling for Forskning, Medisinsk divisjon
Henok Kassahun, Genomic Instability Research Group og EpiGen-laboratoriet, Medisinsk divisjon og Campus Ahus

Se og hør fredagsmøte (ekstern lenke)

Fredag 11. november

Tema:
Opererer vi for mye i Norge? Hva er optimal keisersnitts-frekvens?

Resymé:
Mange mener vi opererer for mye i Norge. Særlig mener mange at keisersnitts-frekvensen er høy og må ikke øke. Hva styrer egentlig keisersnitts-frekvensen? Og kan noen av de underliggende faktorene som styrer keisersnitts-frekvensen påvirkes? Dette er temaet for fredagsmøtet.

Foredragsholdere:
Overlege PhD Ellen Marie Strøm-Roum

 

Fredag 4. november

Tema:    
Berettigelse av bildediagnostiske undersøkelser

Resymé:
All bruk av stråling skal være berettiget. Innen bildediagnostikk betyr dette at strålingen skal gjøre mer nytte enn skade for pasienten. Kompetanse om berettigelse er viktig for å redusere overforbruk og sikre riktig bruk av bildediagnostiske tjenester. Ahus har, i samarbeid med Statens strålevern, laget informasjonsfilmer om berettigelse.

Filmene lanseres på radiologiens dag 8. november, men har førpremiere på Ahus 4. november. Den ene filmen viser konkrete eksempler på vurdering av berettigelse av bildediagnostiske undersøkelser, mens den andre har fokus på undersøkelser av gravide. Filmene er spilt inn på Ahus med egne skuespillere.

Foredragsholdere:
Reidun Silkoset, seniorrådgiver ved Statens strålevern
Hasan Banitalebi, avdelingsoverlege ved Bildediagnostisk avdeling

Fredag 28. otkober

Tema:
Å snakke med den det gjelder - et personlig perspektiv på avvik og skikkethet

Resymé:
De store institusjonene har iverksatt en rekke rutiner for å forbedre kvaliteten i pasientbehandlingen. Men hva gjør de egentlig for å skape forbedring på det personlige planet? Med utgangspunkt i egne feil i praksis reflekterer foredragsholderen over hvordan han er blitt møtt og omtalt, og skisserer hvilke effekter det har å snakke om kolleger istedenfor å snakke med dem. Innlegget munner ut i råd for hvordan man skal håndtere situasjoner der man opplever avvikende kvalitet i arbeid eller atferd.

Foredragsholdere:
Pål Gulbrandsen, HØKH, Helsetjenesteforskning

Se og hør fredagsmøte (ekstern lenke)

Fredag 21. oktober

Tema:
Hoftebruddet - kvinners "hjerteinfarkt"?

Resymé:
Osteoporose er et folkehelseproblem. Den alvorligste følgen er hoftebruddet som har en årlig kostnad på 2 milliarder. Stortingsmelding 19 fra 2014/2015 satte som mål å redusere antallet hoftebrudd med 10 % fram til 2018 – et mål helsevesenet er svært langt fra å nå.

Vi har gode diagnostiske og prognostiske verktøy og behandlinger for osteoporose, men som ikke benyttes i den grad som skal til for å oppfylle Stortingsmeldingens intensjon.

Foredraget omtaler DXA-målingens posisjon for måling av beinstyrke og diagnostikk av osteoporose, og oppsummerer behandlingsmulighetene.
Likhetene mellom hoftebruddet og hjerteinfarktets epidemiologi og behandling er slående, men gjennomføringen av tiltak er svært ulik.

Foredragsholdere:
Johan Halse, dr. med.

Se og hør fredagsmøtet (ekstern lenke)

Fredag 14. oktober

Tema:
Kvalitetsjusterte leveår (QALYs) og måling av helserelatert livskvalitet - Viktige mål med vesentlige svakheter

Resymé:
Teknologisk utvikling gir nye (og ofte dyre) behandlingsmetoder. Dette skaper et gap mellom hva som er praktisk mulig å gjøre for å bedre helse og hva samfunnet har råd til. For å vurdere hvilke behandlinger som skal prioriteres må vi vite hva som fungerer, og hvor godt. Kvalitetsjusterte leveår (QALYs) er en måleenhet for helsegevinst brukt i helseøkonomisk analyse. QALYs blir kritisert av mange klinikere – delvis rettmessig, delvis basert på misforståelser. Foredraget gir en kort innføring i QALYs og hvordan man måler helsegevinst i kliniske studier, etterfulgt av en gjennomgang av en del vanlig kritikk, og en beskrivelse av et knippe utfordringer som ofte er oversett av både tilhengere og motstandere.

Foredragsholdere:
Kim Rand-Hendriksen, psykolog og forsker, Forskningssenteret (HØKH)

Se og hør fredagsmøte (ekstern lenke)

Fredag 30. september

Tema:
Delir

Resymé:
Delir er en hyppig organisk psykisk lidelse. Allikevel overses det ofte. For å stille diagnosen er det ofte tilstrekkelig å ta anamnese, klinisk undersøkelse og laborprøver med rutineparameter. En kausal terapi er mulig og ikke nødvendigvis komplisert. Det er medikamentelle og ikke-medikamentelle tiltak som anvendes. Viten om risikofaktorer og prevensjon spiller en betydelig rolle. Som særtilfelle i behandlingen fremstår alpha-synukleinopatier. Det finnes internasjonale retningslinjer.

Foredragsholdere:
Nikias Siafarikas, Spesialist i psykiatri, overlege Alderspsykiatri

Se og hør fredagsmøte (ekstern lenke)

Fredag 23. september

Tema:
Inflammasjon og tarmkreft

Resymé:
Immunterapi er på full fart inn i moderne kreftbehandling. Såkalt immunaktiverende behandling omtales som moderne tids største framskritt i kreftbehandling, og man tror på lang vei at man med dette skal kunne klare å finne en kur for kreft. Men, hvordan fungerer immunterapi egentlig, og er det virkelig slik at man må ty til nye, dyrere medisiner for å få denne immuneffekten? I forskningsgruppen CMOR ved Onkologisk avdeling på Ahus har vi sett på effekten av lav dose oxaliplatin, et velkjent kjemoterapeutikum, og hvordan denne behandlingen kan se ut til å aktivere immunforsvaret i forkant av stråleterapi.

Foredragsholdere:
Sebastian Meltzer, stipendiat, Onkologisk avdeling, Ahus.

Fredag 9. september

Tema:
Punksjonscytologisk poliklinikk ved Ahus 3 år: erfaringer og resultater

Resymé:
Avdeling for patologi har drevet punksjoncytologisk poliklinikk i totalt 3 år ved Ahus. Vi har tatt i mot henvisninger fra eksterne rekvirenter samt «inne-poli». Standard undersøkelse innbefatter kort anamnese, klinisk undersøkelse, ultralydundersøkelse og FNAC (UL-veiledet evt. palpasjonsveiledet). Ultralydundersøkelsen bidrar til sikker og representativ prøvetaking fra lesjonene, lokalisasjon og, ikke helt sjelden, en god indikasjon på hva slags lesjon som kan foreligge. Ultralyd tjener imidlertid til visualisering og ikke som diagnostisk redskap. Pr. i dag representerer knuter i thyreoidea og ØNH-gebet hoveddelen av materialet. Erfaringer og resultater herfra vil bli presentert.

Foredragsholdere:
Overlege og professor Torill Sauer, avdeling for patologi, Ahus.

Fredag 10. juni

Utdeling av fremragende forskningspris for 2015

Klinikk for indremedisin og laboratoriefag:
Secretoneurin is a novel prognostic cardiovascular biomarker associated with cardiomyocyte calcium handling. Journal of the American College of Cardiology 2015 ;Volum 65.(4) s.339-351

Stipendiat Anett Hellebø Ottesen, Medisinsk divisjon
Medforfattere: Louch,, William Edward; Carlson, Cathrine Rein; Landsverk, Ole J. B.; Kurola, Jouni; Johansen, Rune Forstrøm; Moe, Morten Kaare; Aronsen, Jan Magnus; Høiseth, Arne Didrik; Jarstadmarken, Hilde; Nygård, Ståle; Bjørås, Magnar; Sjaastad, Ivar; Pettilä, Ville; Stridsberg, Mats; Omland, Torbjørn; Christensen, Geir Arve; Røsjø, Helge.

Klinikk for kirurgiske fag:
Laparoscopic lavage vs primary resection for acute perforated diverticulitis: The SCANDIV randomized clinical trial. Journal of the American Medical Association (JAMA) 2015 ;Volum 314.(13) s.1364-1375

Stipendiat, Johannes Kurt Schultz, Kirurgisk divisjon
Medforfattere: Yaqub, Sheraz; Wallon, Conny; Blecic, Liljana; Forsmo, Håvard Mjørud; Folkesson, Joakim; Buchwald, Pamela; Kørner, Hartwig; Dahl, Fredrik Andreas; Øresland, Tom.

Klinikk for Helsetjenesteforskning og psykiatri:
Post doc Elisabeth Krefting Bjelland, Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)
Medforfattere: Owe, Katrine Mari; Pingel, Ronnie; Kristiansson, Per; Vangen, Siri; Eberhard-Gran, Malin. Pelvic pain after childbirth: a longitudinal population study. Pain 2015 ;Volum 157.(3) s.710-716

Forskerne vil presentere artikkelen i møtet (5-7 min).

Fredag 3. juni

Tema:
Biotilsvarende legemidler - NOR-SWITCH studien

Resymé:
Biosimilars, eller biotilsvarende legemidler, er biologiske legemidler som kommer på markedet etter at patentet på det originale referanseproduktet har gått ut. Innføring av biologiske legemidler i behandlingen av inflammatoriske tarmsykdommer (IBD) og andre immun-medierte kroniske sykdommer har ført til en betydelig økning av medikamentutgiftene til disse pasientgruppene. Et biotilsvarende legemiddel skal være likt et allerede etablert og godkjent biologisk preparat med henblikk på kvalitet, sikkerhet og effekt. Siden prisen er lavere vil bruk av slike legemidler føre til en betydelig kostnadsbesparelse.
CT-P13 (Remsima®, Inflectra®) er biotilsvarende infliximab (orginalproduktet er Remicade®) og det første biotilsvarende monoklonale antistoffet som er godkjent av European Medicines Agency (EMA). Det er per i dag begrenset kunnskap om hvorvidt bytte mellom original og et biotilsvarende legemiddel er ”trygt” og ikke fører til tap av effekt og økt forekomst av bivirkninger. I Norge har vi derfor gjennomført en stor byttestudie (NOR-SWITCH) for å avklare.

Foredragsholdere:
Professor Jørgen Jahnsen, Avd. for fordøyelsessykdommer.

Fredag 27. mai

Tema:
Ett nytt liv? - Hvem overlever etter prehospital hjertestans?

Resymé:
Norwegian cardiorespiratory arrest study (NORCAST) prosjektet har fra 2010 til 2013 inkludert over 250 pasienter som kom til Ullevål sykehus etter prehospital hjertestans med gjenopprettet spontan sirkulasjon etter gjenoppliving. Alle pasientene har gjennomgått full kardiologisk og intensivmedisinsk behandling inkludert nedkjøling. Pasientene ble undersøkt i akuttfasen og deretter fulgt opp til 6 måneder eller død. Hovedmålet med studien var å vurdere faktorer som predikerer overlevelse med god funksjon kontra død/overlevelse med alvorlige resttilstander.

Godt over halvparten av pasientene overlevde > 6 måneder, og over 90% av overlevere hadde god funksjon.
Studien reiser viktige spørsmål rundt prognostisering og vurdering av avslutning av livsforlengende behandling.
Foredragsholder har, sammen med overlege Antje Reichenbach ved nevrologisk avdeling, Ahus, hatt hovedansvaret for den nevrologiske vurderingen.

Foredragsholdere:
Christofer Lundqvi.st, Prof/Overlege, Forskningssenteret og Nevrologisk avdeling, Ahus

Fredag 13. mai

Tema:
Uro-onkologi

Resymé:
Hver 3. Nordmann får kreft og om lag 10% får sin kreftbehandling ved Ahus. Uro-onkologisk kreft omfatter prostata- blære, nyre- og testikkelkreft. Foredraget belyser prinsipper samt «fallgruver» ved disse kreftformer.

Nesten alle pasienter med testikkelkreft, også når det foreligger multiple metastaser, kan - takket cisplatin-basert kjemoterapi – regne med å bli friske. Forskningen her fokuserer først og fremst på reduksjon av langtidstokisitet, et område hvor Norske forskningsmiljøer er i verdenstoppen.

Metastatisk sykdom av de tre andre kreftformer har tradisjonelt blitt ansett som en palliativ situasjon. Store fremskritt i forståelsen og etter hvert behandlingen av metastatisk uro-genital cancer har økt overlevelsen også her betydelig, selv om få pasienter kan anses som kurert. Mange slike «kroniske kreftpasienter» er gjengangere i Ahus-systemet med tilsvarende høy ressursforbruk.

Foredragsholdere:
Overlege PhD Jan Oldenburg, avd. for Onkologi.

Fredag 22. april

Tema:
Fremgang og motgang – Rapport fra Norges nest største (og beste?) fødeavdeling

Resymé:
Fødeavdelingen på Ahus er en travel avdeling med over 5000 fødsler per år. Vi presenterer statistikk fra flere år bakover og en sammenligning med andre store fødeavdelinger i Norge. Det er mye å glede seg over, noe kan forbedres.

Foredragsholdere: Renate Häger, avdelingssjef, føde og barsel.

Fredag 16. april

Tema:
Migrene på "minusdagene"

Resymé:
Migrene forekommer 2-3 ganger hyppigere hos kvinner i fertil alder sammenlignet med menn. Kvinnelige hormoner antas å spille en viktig rolle for denne kjønnsforskjellen. Menstruasjon rapporteres som en av de viktigste triggere for migreneanfall hos kvinner og enkelte opplever migrene kun i relasjon til menstruasjon. Resultater fra en populasjonsbasert studie om menstruell migrene hos kvinner i Akershus vil bli presentert.

Foredragsholdere:
Kjersti Grøtta Vetvik, overlege, Nevrologisk avdeling.

Fredag 8. april

Tema:
Biokjemisk diagnostikk av demens

Resymé:
Forekomsten av demenssykdommer er raskt økende. Alzheimers sykdom er den vanligste, men det finnes en rekke andre sykdommer og tilstander som gir kognitiv svikt. Det vil bli gitt eksempler på hvordan biomarkører i spinalvæske kan være nyttige i differensial­diagnostikken.

Foredragsholdere:
Börje Bjelke, professor i geriatri, overlege og Ingrid M. Hardang, overlege i medisinsk biokjemi

Fredag 1. april

Tema:
Trommehinnens hudceller - nøkkelen til tilheling av kronisk ørebetennelse?

Resymé:
Over 200 millioner mennesker i verden har kronisk ørebetennelse med renning av puss fra ørene og er handikappede på grunn av redusert hørsel. Derfor kan de ikke få fullt utbytte av skolegang eller fungere godt i arbeidslivet. Kirurgi er ikke tilgjengelig og kan ikke være løsningen før alle disse menneskene. Kan vi klare å stimulere hudcellene i trommehinnen til å dele seg og få trommehinnen til å reparere seg vil mange kunne få betydelig forbedring av livskvaliteten.

Foredragsholdere:
Peder Aabel, lege, ÖNH-avd.

Fredag 18. mars

Tema:
Klinisk betydning av radiologiske tolkningsavvik

Resymé:
Diagnostisk informasjon fra radiologi er av stor verdi i utredning og kontroll av pasienter innenfor de fleste medisinske fagfelt. Derfor kvalitetssikres tolkningsprosessen ved at radiologer legger sine rapporter fram for kollegaer for kontroll. Slik dobbeltgransking gjøres med 1/3 av radiologiske undersøkelser i norske sykehus, men det er stor variasjon i praksis mellom sykehus og undersøkelsestyper. Forskere fra Ahus, Ullevål og Vestre Viken har undersøkt hvor stor betydning denne kvalitetssikringen har for pasientene. Svaret får du på fredagsmøtet.

Foredragsholdere:
Peter Lauritzen, radiolog, Bilde diagnostisk avdeling.

Fredag 11. mars

Tema:
Ungdom - en egen pasientgruppe! Hvordan hjelper vi dem best mulig?

Resymé:
En av ti ungdommer lever med en kronisk lidelse. 80-90 prosent av barn med alvorlige sykdommer som tidligere døde i barnealderen overlever nå inn i voksen alder. Derfor er det de seneste årtier oppstått en ny pasientgruppe: ungdommer. De har sine særlige behov og utfordringer. Denne utviklingen stiller nye krav til helsetjenesten. Vi må vite noe om unges utvikling, og vi må sikre gode overganger fra barne- til voksen­avdeling.

Foredragsholdere:
Kirsten Boisen, pediater og avdelingslege ved Ungdomsmedisinsk Videnscenter, Rigshospitalet i København. Arbeider med unge med alvorlige og kroniske sykdommer. Ansvarlig for undervisningen i kommunikasjon og for innsamling, utvikling og formidling av området ungdomsmedisin. Se Boisens publikasjoner på regionh.dk.

Se og hør fredagsmøte (ekstern lenke)

Fredag 4. mars

Tema:
Cellegift og hjerteskade; PRADA-studien

Resymé:
Brystkreft er den hyppigste kreftformen hos kvinner i Norge og har en 5-års overlevelse på ca. 90 %. Moderne kreftbehandling kan imidlertid forårsake hjerteskade. Ved Ahus har vi gjennomført en randomisert, placebokontrollert, dobbelblind studie (PRADA) for å undersøke om hjertemedisinene candesartan og/eller metoprolol kan forebygge det fall i hjertefunksjonen som kan opptre i løpet av tidlig brystkreftbehandling. PRADA-studien har vært et samarbeidsprosjekt mellom kardiologisk, onkologisk, kirurgisk og radiologisk avdeling. Hovedresultatene er nylig blitt publisert i et av verdens ledende hjertetidsskrift (European Heart Journal - Impact Factor 15,2), og vil bli presentert på Fredagsmøtet.

Foredragsholdere:
Geeta Gulati, stipendiat og lege i spesialisering kardiologi.

Fredag 19. februar

Tema:
Norwegian Cartilage Project

Resymé:
Bruskskader i kne hos voksne gir plager på linje med de plagene pasienter som skal ha kneprotese har, men disse pasientene er 30 år yngre. Det er vanskelig å behandle, og det er i dag ingen gullstandard. Mange kirurgiske metoder finnes, men ingen har vist seg bedre enn andre når de sammenlignes direkte med hverandre i kontrollerte studier. Foredraget presenterer et nasjonalt forskningsprosjekt som skal gi svar på sentrale spørsmål vedrørende behandlingen av disse skadene.

Foredragsholdere:
Per-Henrik Randsborg. Overlege/post doc Ortopedisk Avdeling, Ahus.

Fredag 12. februar

Tema:
OxyTarget-studien

Resymé:
Innen kreftbehandling er det fortsatt mye å hente på bedre utnyttelse av alle mulighetene moderne bildediagnostikk gir. Innføring av pakkeforløp for kreft gjør det også relevant å utvikle mer presis bildediagnostikk.
OxyTarget-studien, som involverer flere avdelinger og divisjoner ved AHUS, startet i 2013 og er åpen for alle pasienter henvist med mistanke om endetarmskreft. I studien prøver vi å utvikle bedre diagnostiske metoder, hovedsakelig ved bruk av magnetisk resonans (MR), men også ved nye sirkulerende markører (blodprøver). AHUS har den største andelen pasienter med endetarmskreft i Norge, noe som gir oss en unik mulighet for klinisk uttesting av forskningen vår.

MR er et viktig verktøy i den komplekse og multidisiplinære utredningen og behandlingen av endetarmskreft. I dag brukes MR hovedsakelig til å se på kreftsykdommens lokalisasjon og utbredelse. I OxyTarget-studien prøver vi å utvikle MR-metoder som også karakteriserer kreftsvulstenes funksjon og biologiske oppbygning. Spesielt ønsker vi å lage metoder som fanger opp ”høyrisiko”-pasienter med veldig aggressiv kreftsykdom. Målet er at de nye metodene kan veilede en mer optimal, individuelt tilpasset (og mer kostnadseffektiv) behandling.

På morgenmøtet vil det presenteres noen nye og spennende MR-resultater fra studien.

Foredragsholdere:
Kathrine Røe Redalen, sivilingeniør og forsker, Kreftavdelingen

Fredag 5. februar

Tema:
Multisenterstudien om barn som pårørende: hva fikk vi vite, hvor står Ahus, og hvordan implementeres kunnskapen videre i vårt HF?

Resymé:
Vi presenterer resultat fra en multisenterstudie om barn som pårørende innenfor somatikk, psykisk helsevern og TSB. Datasamlingen er utført ved flere helseforetak i Norge, deriblant Ahus.

Vi vil spesielt presentere hva vi fant om barnas situasjon, og hvordan Ahus kom ut sammenliknet med de øvrige helseforetakene. Vi vil også presentere arbeidet med å implementere studiens anbefalinger ved Ahus.

Foredragsholdere:
Bente Weimand, forsker, lokal koordinator for multisenterstudien BSP, fou-avdelingen psykisk helsevern, Ahus.
Ellen Kallander, phd-stipendiat i multisenterstudien BSP, fou-avdelingen psykisk helsevern, Ahus.

Tove Bergh, overordnet koordinator: barn som pårørende, seniorrådgiver, og prosjektmedarbeider i multisenterstudien BSP.

Fredag 29. januar

Tema:
Klinisk etikk-komite (KEK) Ahus: Et sted for refleksjon over hverdagens vanskelige klinisk etiske dilemmaer

Resymé:
Klinisk etikk-komite (KEK) drøfter saker som helsepersonell, pasienter og pårørende opplever som vanskelige eller ubehagelige fordi det handler om verdier. KEK ønsker å bidra til å styrke diskusjonene rundt viktige tema som f.eks. bruk av tvang, uoverensstemmelse med pårørende i tilknytning pleie- og omsorg, avslutning av livsforlengende behandling etc. KEK er et sted der man kan få drøftet nettopp slike verdispørsmål nærmere, og også be om råd.

Foredragsholdere:
Jean-Max Robasse, leder Klinisk etikk-komite Ahus og Oddbjørg Erla Jonsdottir, medlem.

Grunnet tekniske problemer blir ikke fredagsmøtet publisert.

Fredag 22. januar

Tema:
Barnemishandling eller ulykke?

Resymé:
Ahus behandler et stort antall barn med brudd og fysiske skader. Som regel er skadene åpenbart forårsaket av ulykke eller hendelige uhell. Men i noen tilfeller er omstendighetene så spesielle at mistanken om mishandling melder seg. Å avklare og håndtere slike skader på en korrekt og god måte er en stor utfordring for helsepersonellet på sykehuset. En forutsetning for god håndtering er at nøkkelpersonellet har erfaring, kompetanse og tilstrekkelige ressurser og at samarbeidet internt på sykehuset og likeledes med politi og barnevern er godt innarbeidet.
Radiologien spiller en viktig rolle i utredningen av fysisk mishandling. I foredraget vil jeg vise noen eksempler på skader hos små barn som belyser noen av de dilemmaene man står overfor som fagperson når problemstillingen reises.

Foredragsholdere:
Arne Borthne, Professor, Bildediagnostisk avdeling.

Fredag 15. januar

Tema:
Moderne kirurgi for ondartede tynntarmssvulster

Presentasjon av forskjellige operasjonsteknikker for behandling av ondartede tynntarmssvulster basert på felles embryologi, blodforsyning og lymfedrenasje som høyre kolon.

Våre erfaringer fra D3 høyre kolon prosjektet er ekstrapolert videre med tanke på 3D anatomi rekonstruksjon, navigasjonen i mesenteriet og komplikasjoner. Prinsippet med sentral mesenterektomi og tumor devaskularisering først og block disseksjon av lymfeknuter etter individuell pasient anatomi demonstreres. Bruk av 3D utskrift av individuell pasientanatomi samt gastrokirurgisk navigasjons app demonstreres. De 3 teknikkene som har utviklet seg vises og tidlige resultater framstilles. Data om tarmfunksjon etter slike operasjoner som denerverer tynntarm demonstreres.

Foredragsholdere:
Dejan Ignjatovic, overlege Dr Med, Gastrokirurgisk avdeling.

Fredag 8. januar

Tema:
En medisinsk oppdagelse til belysning av noen generelle utviklingstrekk i medisin

Resymé:
Foredragsholderen etablerte endokrinologi som fag ved sykehuset i 1996 og har vært sentral i oppbyggingen av universitetsfunksjonene på Ahus. I de åtte år siden han ble pensjonist har han fortsatt med studentundervisning, deltatt i klinisk forskning og har hatt klinisk virksomhet. Det siste avsluttes nå, så derfor blir dette en avskjedsforelesning. Følling håper og tror den blir av interesse for de fleste innen klinisk medisin, laboratoriefag og ledelse.

Foredragsholdere:
Ivar Følling, tidligere avdelingssjef og førsteamanuensis, Endokrinologisk avdeling

Se og hør fredagsmøte (ekstern lenke)

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.