Dialogmeldinger mellom behandlere på Ahus og fastleger, avtalespesialister, samt kommunehelsetjenesten

7. mai i år ble det mulig å utveksle såkalte Dialogmeldinger mellom sykehuslegene på Ahus og fastleger i Ahus sitt opptaksområde. I løpet av høsten har Ahus også kunne utveksle meldingene mellom alle helseforetak i Helse Sør-Øst, avtalespesialister og etterhvert kommunehelsetjenesten.

​I praksis benyttes meldingstypene «Forespørsel og Svar» på forespørsel som allerede er kjent på sykehuset og i tjenestene i forbindelse med utskriving og PLO-dialog for inneliggende pasienter. Nytt er at bruksområdet for

Forespørsel utvides til å understøtte informasjons-utveksling og frittstående dialog om navngitte pasienter i polikliniske behandlingsforløp eller nylig utskrevet. Hver melding blir et dokument i pasientens journal.

Dialogmeldingen skal inneholde kortfattet, avgrenset informasjon og henvendelser om pasient, og erstatter ikke henvisninger, epikriser og polikliniske notater.

Når det gjelder bruk mellom behandlere (andre fag

grupper enn legene) på sykehuset og kommune-helsetjenesten er det planlagt oppstart i to pilotavdelinger i løpet av desember i samarbeid med kommunene. Funksjonaliteten er svært ønsket av begge parter.

Det er egne retningslinjer, kjøreregler og bruksområder for frittstående dialogmeldinger. Se www.ahus.no og på Kompetansebroen for mer info.

Kjøreregler for fastleger gjelder også for kommune-helsetjenestene, men det vil komme spesifikk informasjon knyttet til bruk overfor tjenestene og når det er klart til bruk.

Ved spørsmål kan du kontakte
Meldingsansvarlig@ahus.no

 

Per Galaas Kristiansen, Rådgiver IKT
Medisinsk teknologi og e-helse