Endring av rutine ved årskontroll for pasienter som er behandlet for brystkreft

Én henvisning for 10-årig oppfølgingsløp

Det legges inn én mammografihenvisning for 1 års kontroll, og denne gjelder for alle 10 årene de er i oppfølgingsløp.

1-2, 5 og 10 år: Mammografi og kontroll utføres på Ahus.

3-4 og 6-9 år: Ahus kaller inn til mammografi. Svaret sendes fastlegen, som har ansvar for å gjennomføre kontroll.

Ved spørsmål kan du kontakte:
Joanna Majak Gundersen, overlege, Bryst og endokrinkirurgisk avdeling
Telefon: 67 96 38 21

Ved henvisning til klinisk mammografi
Henvisninger som sendes til Ahus Brystsenter med ønske om trippeldiagnostikk, behandles på raskest mulig måte når det benyttes elektronisk henvisning. Vi ber om at henvisningen ikke sendes med pasient.

For å benytte e-henvisning velg Brystdiagnostikk med HER-id 109888. 
Det kan skje endringer og minner om NHN Adresseregister.  
Akershus universitetssykehus sine henvisningsadresser er til enhver tid oppdaterte og søkbare i NHN Adresseregister. De er også direkte tilgjengelige på https://register.nhn.no/Ar/Virksomhet/Index/30.

Helsehjelpsområder og adresser kan bli gjenstand for endring, og nye kan bli lagt til.

For generell elektronisk henvisning til Ahus gjelder følgende fremgangsmåte (med forbehold om mindre variasjoner mellom EPJ-leverandører):

 1. Verifiser pasientens identitet, herunder betjent telefonnummer.
 2. Benytt "Den gode henvisning".
 3. I mottakerfeltet, hent riktig elektronisk henvisningsadresse fra adresseregisteret.
 4. Beskriv problemstillingen.
 5. Klipp og lim inn evt. vedlegg (labsvar, røntgenbeskrivelser, epikriser og lignende).
  Gi opplysning om hvor nødvendig bildemateriale finnes og kan innhentes.
 6. I feltet "Prioritet", angi hastegrad eller aktuelt pakkeforløp.
 7. Send inn henvisningen elektronisk.

  Etter at meldingen er sendt, finn og verifiser den tilknyttede applikasjonskvitteringen - "Melding mottatt" - i systemet. (Kan kontrolleres mot slutten av arbeidsdagen. Kontakt eventuelt systemleverandøren for fremgangsmåte). 

  Merk: "Melding sendt" er IKKE ensbetydende med at henvisningen er mottatt hos mottaker.