Endring i rutiner ved undersøkelser som medfører bruk av jodholdige kontrastmidler

Bildediagnostisk avdeling undersøker et stort antall pasienter der intravenøs- eller arteriell kontrast er et viktig bidrag til å få gode undersøkelser. Kontrastmidler kan påvirke nyrefunksjonen, og må derfor brukes med varsomhet hos mennesker med nedsatt nyrefunksjon.

Siden 2017 har BDA i stor grad fulgt anbefalingene fra ESUR (European Society of Urogenital Radiology). ESUR har revidert anbefalingene, og BDA har oppdatert og tilpasset retningslinjene. Som tidligere baserer vi våre tiltak på glomerulær filtrasjonsrate (GFR).

Hovedendringer:
- GFR-grenseverdien for oppvæsking av pasienter med nyresvikt er endret 
- GFR-grensverdien for seponering av Metformin er endret

Se vedlagte dokument, «Vedlegg - Informasjon til PHT og klinikere om nye kontrastmiddelus.pdf», for utfyllende informasjon.


Ved spørsmål kan du kontakte:
Njål Bakka, overlege
Bildediagnostisk avdeling
Telefon: 67 96 45 78