Nye algoritmer for livmorhalsprogrammet

En gruppe nedsatt av Rådgivingsgruppen for Livmorhalsprogrammet har utarbeidet nye algoritmer for Livmorhalsprogrammet som var gjeldende fra 1. juli 2018. Ahus har i sine rutiner gjort disse gjeldende fra og med mandag 3. september 2018.

Livmorhalsprogrammet er under store endringer med overgang fra cytologi til HPV-test som primær screeningtest for kvinner i alderen 34-69 år. Rogaland, Hordaland og Trøndelag har allerede startet med HPV-screening, mens resten av Norge vil implementere HPV-screening gradvis i perioden 2019-2021. Det er derfor laget to versjoner av flytskjemaet. Den ene utgaven beskriver både cytologi og HPV-screening algoritmen. Den andre versjonen beskriver kun cytologiscreeningalgoritmen. 

Flytskjemaene er også tilgjengelig på https://www.kreftregisteret.no/livmorhals under Helsepersonell.

Algoritmen henviser til veileder i gynekologisk onkologi. Veileder i gynekologisk onkologi er under oppdatering. http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-gynekologisk-onkologi/Premaligne-lidelser-i-cervix-uteri/. Det er direkte link i screeningalgoritmen (i grå boks) på kreftregisterets nettside.

I arbeidet med å utvikle den nye algoritmen er det lagt vekt på at lik diagnose skal få samme oppfølging uavhengig av hvilken primær screeningtest som benyttes. Data fra kvinner screenet i 2015 er lagt til grunn for algoritme-optimaliseringen. Både tall fra HPV-screening i fire prøvefylker, og fra cytologiscreening i resten av Norge er analysert. Videre er det lagt til grunn funn fra nasjonal og internasjonal forskning. Algoritmen er behandlet av Rådgivingsgruppen og godkjent av styringsgruppen for Livmorhalsprogrammet.

Vi ønsker å poengtere at algoritmen ikke har tilbakevirkende kraft. Kvinner som har tatt en prøve før 1. juli 2018 hvor prøveresultatet var normal/lavgradig cytologi og positiv HPV-test skal følge gammel algoritme frem til 1. juli 2019 (det vil si at de skal ta en oppfølgingsprøve etter 6-12 mnd.).

Ved spørsmål kan du kontakte:
Richard W. Doughty, Overlege
Avdeling for patologi
Telefon 67 96 60 63