Vi ønsker Kongsvinger velkommen som en del av Ahus

Ansvaret for pasientbehandlingen innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling for befolkningen
i Kongsvingerregionen ble overført 1. februar 2019 fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF (Ahus).

Kongsvinger sykehus er fra da av en del av Ahus, men forblir lokalsykehus for innbyggerne i kommunene Kongsvinger, Grue, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog og Nes i Akershus. Også DPS Kongsvinger og BUP Kongsvinger ble fra samme dato en del av Ahus.

Pasienter som trenger annen behandling enn det som tilbys på Kongsvinger, vil få et behandlingstilbud ved Ahus på Nordbyhagen i Lørenskog.

Aktivitet innen diagnostisk virksomhet (laboratorievirksomhet og bildediagnostikk) som ikke utføres ved Kongsvinger sykehus, ivaretas fremover ved Nordbyhagen. Det er etablert transportordninger mellom Kongsvinger og Nordbyhagen daglig.

Laboratoriene på Ahus er akkreditert etter kravene i NS-EN ISO 15189:2012, men laboratoriet på Kongsvinger utfører foreløpig ingen akkrediterte analyser. I rekvisisjonen eller i annen kommunikasjon med laboratoriene på Ahus vil du kunne se akkrediteringsmerke eller annen henvisning til akkrediteringen. Lurer du på hvilke spesifikke analyser akkrediteringen omfatter, kan du se på https://akkreditert.no/akkrediterte-organisasjoner/akkrediteringsomfang/?AkkId=489. I svarrapporten framgår det også hvilke analyser som er akkreditert og hvilke som ikke er det.

Vi ser frem til et godt samarbeid med alle i vårt nye opptaksområde.

Ønskes kontakt med oss, både våre tidligere og nye samarbeidspartnere, kan kontaktpunkt nederst i nyhetsbrevet benyttes.

Janne Pedersen
Divisjonsdirektør
Divisjon for diagnostikk og teknologi