Medisin og helsefag

Vi er en stabsenhet, ledet av Fagdirektør, som arbeider innenfor områdene kompetanse og utdanning, kvalitet og pasientsikkerhet, samhandling og helsefremming. Vi er rådgivere og pådrivere i strategiske aktiviteter og utviklingsarbeid, samt bidrar til at sykehuset når prioriterte mål.

Les mer om Medisin og helsefag

Medisin og helsefag

Vi jobber med å:

  • koordinere og understøtte arbeidet med kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og klagesaker, for å bidra til en kultur for forbedring og læring.
  • legge til rette for at det praktiseres god samhandling og helsefremming, og ivareta krav om likeverdige helsetjenester i tråd med samhandlingsreformen.
  • være pådriver og tilrettelegger for at sykehuset gjennomfører målrettede kompetanseutviklingstiltak, som gir pasienten forsvarlige tjenester, i samsvar med behov og sykehusets kompetansemål.
  • være pådriver og tilrettelegger for implementering av sentrale strategier, føringer og prosjekter innen tilgjengelighet, pakkeforløp, pasientadministrative rutiner m.m.
  • ivareta overordnede  prosedyrer, opplæring, rådgivning og praktisk oppfølging innenfor legemiddelhåndtering og beredskap.

Kompetanse og utdanning er opptatt av å møte ansattes behov for kompetanseutvikling ved hjelp av strategisk kompetanseplanlegging på kort og lang sikt. Kompetanseutvikling foregår ved interne opplæringstiltak og kurs, og i form av formelle videreutdanninger ved utdanningsinstitusjoner. I dette inngår et godt og tett samarbeid med utdanningssektoren for å sikre kompetanse og kapasitet i tråd med sykehusets og samfunnets behov.

Les mer om Kompetanse og utdanning

Kvalitet og pasientsikkerhet har kompetanse innenfor medisin, jus, helsefag, folkehelse, samfunnsvitenskap, pedagogikk og forbedringsmetodikk. Avdelingens arbeidsområder er forbedringsarbeid- og metodikk, saksbehandling og koordinering av klage, tilsyn- og NPE-saker, juridisk bistand i helserelaterte spørsmål og problemstillinger, ivaretakelse av melde- og varslingsplikt etter spesialisthelsetjenesteloven §§ 3-3 og 3-3a, kvalitetssystemet EQS, pasientsikkerhetsprogrammet, sekretariats- og ledelse funksjon i sentralt Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg, koordinering- og sammenstilling av LGG.

Les mer om Kvalitet og pasientsikkerhet

Samhandling og helsefremmende skal legge til rette for at helseforetaket praktiserer god samhandling og helsefremming, og ivaretar krav om likeverdige helsetjenester. Avdelingen skal i tråd med samhandlingsreformens mål bidra til at flere pasienter blir behandlet i kommunen før, i stedet for og etter sykehusinnleggelse.

Les mer om Samhandling og helsefremmende

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?