HELSENORGE

Psykisk helse, behandling og implementering

Vi arbeider med prosjekter innen psykisk helse som spenner fra molekylær grunnforskning til studier som undersøker implementering og effekt av behandling og helsetjenester.

Vi fokuserer på prosjekter som undersøker kvalitet, implementering og effekt av behandling og helsetjenester for personer med psykiske helseplager. Forskning på hvordan helsetjenestene gis og hvilken virkning de har for pasienter og pårørende, er et område som har stor betydning for videre utvikling av tjenestene.

Brukere, pårørende og helsepersonells erfaringer med ulike typer behandling og tjenester inngår som viktige elementer i forskningen.

Forskningsgruppen har ansvar for flere nasjonale prosjekter som har innflytelse på utforming av norsk helsepolitikk. Blant disse er ulike prosjekter som forsøker å forbedre tilbudet til pasienter med alvorlige psykiske lidelser, undersøkelser av medisinfritt behandlingstilbud og utprøving av tverrfaglige behandlingsteam.

Vi ønsker å bidra til psykiske helsetjenester av høy kvalitet og tjenester som fremmer brukermedvirkning, brukertilfredshet og reduksjon av tvang. Formålet er å evaluere og kvalitetssikre det arbeidet som gjøres innen psykisk helsefeltet, samt undersøke, prøve ut og formidle ny kunnskapsbasert praksis.

Samarbeidspartnere

 • Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Helse Fonna
 • Stavanger universitetssykehus
 • Sørlandet sykehus
 • Sykehuset Innlandet
 • Helsetjenesteforskning ved Akershus universitetssykehus (HØKH)
 • Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo
 • Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
 • Universitetet i Oslo
 • Høgskolen i SørØst-Norge
 • Høgskolen i Volda
 • Akuttnettverket
 • Mental helse
 • Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP)
 • Department of Neuroscience and Psychiatry, Uppsala University Hospital, Uppsala, Sverige
 • University College London, UK
 • Columbia University, New York City, USA
 • Westat Research Center, USA
 • McMaster University, Canada
 • Dalhousie University, Canada
 • The University of Queensland, Australia
 • Folkehelseinstituttet
 • S. Fetissov's Lab, University of Rouen

Forskningsprosjekter

 • Hvordan helsepersonell deler egne erfaringer med psykiske lidelser og rusproblem i arbeidet (HEPRA)
 • Implementering av en evidensbasert behandlingsmetode (IMR) for personer med alvorlige psykiske lidelser
 • Er felles primærhelsetjeneste og psykisk helsevern bedre enn nåværende praksis for personer med psykiske og andre sykdommer?
 • Bedre psykosebehandling (Implementering av nasjonale retningslinjer for psykosebehandling)
 • Etablering av medisinfritt døgntilbud
 • Pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske problemer
 • Forskningsbasert evaluering av ACT-team i Norge
 • Akutteam i psykisk helsevern for voksne
 • Åpen dialog
 • Forskningsbasert evaluering av FACT-team
 • Autoimmunitet og vold
 • Kognitiv svikt og nyretransplanterte

Relevant informasjon

Etablering av medisinfritt døgntilbud

Bedre psykosebehandling (bedrepsykosebehandling.no)

Psykisk helse, behandling og implementering - Facebookgruppe (facebook.com)

Kontaktinformasjon

Kristin Sverdvik Heiervang (leder)
Epost: Kristin.S.Heiervang@ahus.no

Medlemmer av forskningsgruppen

Kristin Sverdvik Heiervang (Leder)

Akademisk grad

Ph.D. og Psykolog

Stilling

Seniorforsker

Aktuelt forskningsfelt

Psykososial behandling ved alvorlige psykiske lidelser, implementering av kunnskapsbaserte praksiser,oppsøkende behandlingsteam (ACT-team), implementering og bruk av IMR, samhandling, pårørendesamarbeid, kvalitet på tjenester og pasienterfaringer

Epost

Kristin.S.Heiervang@ahus.no

Profil på researchgate.net

Profil på UiO.no
Profil på Cristin.no

Regina Fröding

Akademisk grad:

Psykolog

Stilling:

Stipendiat

Aktuelt forskningsfelt:

Recovery hos mennesker med psykose

Epost:

Regina.Froeding@ahus.no

Profil på researchgate.net

Profil på Cristin.no

Henning Værøy   

Akademisk grad

dr.med., spesialisering i psykiatri

Stilling

Seniorforsker

Aktuelt forskningsfelt

Biologisk psykiatri, psyko-immunologi, m.m

Epost: Henning.værøy@ahus.no

Profil på researchgate.net

Profil på Cristin.no

Hanne Kristin Clausen   

Akademisk grad

ph.d., Lege

Stilling

Postdoktor

Aktuelt forskningsfelt

Behandling for personer med psykoselidelser eller andre alvorlige psykiske lidelser. Behandling for personer med rusmisbruk og psykiske lidelser. Behandling og oppfølging for kvinner med psykiske lidelser i svangerskap og etter fødsel og deres familier

Epost

Hanne.Kristin.Clausen@ahus.no

Profil på researchgate.net

Profil på Cristin.no

Johan Siqveland

Akademisk grad

ph.d., Psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi

Stilling

Forsker

Aktuelt forskningsfelt

Ambulante Akutteam, selvskading og selvmordsproblematikk

Epost

Johan.Siqveland@ahus.no

Profil på researchgate.netProfil på uio.no

Profil på Cristin.no

Kari Standal

Akademisk grad

Psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi og klinisk psykologi med psykoterapi

Stilling

Psykologspesialist/stipendiat

Aktuelt forskningsfelt

Medisinfri behandling

Epost

Kari.standal@ahus.no

Profil på researchgate.net

Profil på Cristin.no

Ole Gunnar Tveit

Akademisk grad

Psykolog

Stilling

Stipendiat

Aktuelt forskningsfelt

Helsetjenestebruk for personer i psykisk helsevern

Profil på researchgate.net

Profil på Cristin.no

Ajmal Hussain

Akademisk grad

ph.d., Lege med spesialisering i psykiatri

Stilling

Medisinskfaglig rådgiver

Epost

Ajmal.Hussain@ahus.no

Profil på researchgate.netProfil på uio.no

Torleif Ruud

Akademisk grad

Professor emeritus, dr.med. med spesialisering i psykiatri

Stilling

Seniorforsker

Epost

Torleif.ruud@medisin.uio.no

Profil på researchgate.netProfil på uio.no

Profil på Cristin.no

Bodil Skiaker

Stilling

Forskningskoordinator

Epost

bodil.skiaker@ahus.no

Profil på Cristin.no

Kari Ann Leiknes

Akademisk grad

dr.med. med spesialisering i psykiatri, Master i helseadministrasjon

Stilling

Overlege, medisinskfaglig rådgiver

Aktuelt forskningsfelt

Kvalitetsforbedringsmetodikk innen hendelsesanalyse, legemiddelsamstemming, redusert bruk av tvang, samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen

Epost

Kari.Ann.Leiknes@ahus.no

Profil på researchgate.net

Profil på Cristin.no

Olav Nyttingnes

Akademisk grad

ph.d., Psykolog

Stilling

Postdoktor

Aktuelt forskningsfelt

Bruk av tvang i psykisk helsevern, brukerstyrte innleggelser, recovery ved alvorlig psykisk lidelse

Epost

olav.nyttingnes@ahus.no

Profil på researchgate.net

Profil på Cristin.no

Bjørn Holmøy

Akademisk grad

Psykolog

Aktuelt forskningsfelt

Internettbasert behandling, søvnlidelser

Stilling

Psykolog, lokal prosjektleder

Fant du det du lette etter?