HELSENORGE

Hvordan helsepersonell deler egne erfaringer med psykiske lidelser og rusproblem i arbeidet (HEPRA)

Mange ansatte i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har erfaringer med egne/pårørendes psykiske lidelser eller rusproblem. Det er imidlertid lite kunnskap om hvorvidt ansatte er åpne om dette og hvordan de eventuelt deler erfaringene i jobbsammenheng. Vi trenger mer kunnskap om temaet for å hjelpe helsepersonell til å ta gode valg om personlige erfaringer kan være nyttige å dele, og eventuelt hva og når.

Hensikten med prosjektet er å undersøke forekomsten av egenerfaringer/pårørendeerfaringer med psykiske lidelser og/eller rusproblemer blant ansatte i psykisk helsevern og TSB, og hvorvidt de deler sine erfaringer med pasienter, pårørende, kolleger, veiledere og ledere. I tillegg ønsker vi å undersøke om slike erfaringer er relatert til den ansattes jobbtilfredshet, og om det påvirker holdninger til bruk av tvang, psykiske lidelser, rusproblemer og selvmordsproblematikk.

To rekrutteringsperioder

  • Rekrutteringsstart: 01.05.2021 | Rekrutteringsstopp: 25.06.2021
  • Rekrutteringsstart: 01.09.2021 | Rekrutteringsstopp: 29.10.2021

Hvem kan delta

Alle ansatte med direkte klinisk arbeid med voksne pasienter i psykisk helsevern og TSB kan delta i studien. Vi ønsker også at ansatte uten personlige erfaringer deltar. Deltagelse i undersøkelsen innebærer at ansatte fyller ut et nettskjema som tar mellom 5-20 minutter å gjennomføre.

Personvern

Undersøkelsen har blitt vurdert som anonym og tilrådd av personvernombudet ved Akershus Universitetssykehus. Det er ikke mulig å spore svar i undersøkelsen tilbake til enkeltpersoner, enhet eller helseforetak. Undersøkelsen er ikke helseforskning, og derfor ikke vurdert av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Samarbeidspartnere

Prosjektet er et samarbeid med Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Prosjektleder og prosjektdeltakere

Johan Siqveland, forsker, Akershus universitetssykehus (prosjektleder)

Arnhild Lauveng, forsker, Erfaringskompetanse

Olav Nyttingnes, post.doc, Akershus universitetssykehus

Tone Larsen Hoel, Seniorrådgiver, Erfaringskompetanse

Pia Jensen, prosjektmedarbeider, Akershus universitetssykehus

Bodil Skiaker, prosjektkoordinator, Akershus universitetssykehus

Kontaktinformasjon

Johan Siqveland

Forsker
FoU-avdelingen, Divisjon psykisk helsevern
Akershus Universitetssykehus HF

Epost: johan.siqveland@ahus.no 

Har du spørsmål om personvernet i prosjektet, kan du kontakte
personvernombudet på personvern@ahus.no.


Fant du det du lette etter?