Forskningspoliklinikker​​

Forskningssenteret har åpne poliklinikker hver tirsdag fra 13.30 til 15:00. Poliklinikkene holder til i 5. etasje i Nye Nord og er åpen for alle ansatte på Ahus og UiO, Campus Ahus.

​Statistisk poliklinikk

Statistisk poliklinikk tilbyr rådgivning i analyse og bruk av statistiske metoder. Poliklinikken fungerer etter drop-in-prinsippet, dvs. at de som henvender seg får hjelp når de kommer. Vi oppmuntrer de som søker hjelp til å være åpne med hensyn til å tillate andre å være til stede under drøfting av eget prosjekt. På den måten knytter vi bånd mellom forskningsinteresserte klinikere, og utvider tilgjengelig læringstid ved at flere lærer samtidig.

Det er også mulig å kontakte oss på: fellesmail.statistiskpoliklinikk@ahus.no

Hva er statistikkstøtte?
Det er hjelp til å bearbeide et datasett etter sunne statistiske metoder, og det inkluderer:

 • diskusjon om variabler, inkludert hjelp til å definere dem og hva de kan brukes til
 • valg av statistiske metoder, inkludert hjelp til å forstå disse og praktiske råd om hvordan man skal gå frem.

  Det er ikke:
 • et langvarig veiledningsforhold eller en erstatning for veileder i et utdanningsløp
 • å gjøre hele analysearbeidet
 • å lære opp uerfarne i statistikkprogrammer.

Vi gir imidlertid gjerne råd om hvor ansatte kan gå på kurs for å tilegne seg dette.

Etter nærmere vurdering kan den som gir statistikkstøtte vurdere om vi skal bidra mer enn det som er beskrevet ovenfor. I slike tilfeller må vi drøfte betingelser for videre samarbeid inkludert avgjørelser om medforfatterskap.

Ansettelsesforhold

 • Ansatte ved UiO, Campus Ahus får hjelp til alle typer problemstillinger.
 • Ansatte ved Ahus får hjelp til alle typer problemstillinger, men vi søker å anlegge et helsetjenesteforskningsperspektiv der det er mulig.
 • Ansatte utenfor Ahus kan ytes statistikkstøtte hvis det er ledd i et vtalt prosjektsamarbeid der statistikeren deltar på lik linje med andre forskere (med den samme rett til å velge å være eller ikke være medforfatter).

Kompetanse
Den som mottar statistikkstøtte må ha basiskompetanse for anvendelse av et statistikkprogram, og et minimum av kjennskap til statistikk, som inkluderer:

 • hvordan man åpner og lukker programmet, legger inn og lagrer data etc.
 • definisjon av variabler (string, skala, nominal, ordinal)
 • enkel uni- og bivariat deskriptiv analyse i form av fordelinger, krysstabeller etc.

Helsefaglig forskningspoliklinikk

Helsefaglig forskningspoliklinikk er et lavterskeltilbud om rådgivning i helsefaglige forskningsspørsmål. I likhet med statistisk poliklinikk fungerer helsefaglig forskningspoliklinikk etter drop-in-prinsippet; forhåndsbestilling av time er altså ikke nødvendig.

Det er også mulig å kontakte oss på: helsefagligpoliklinikk@ahus.no

Hvilken hjelp kan forventes?

 • hjelp til å identifisere og presisere mulige problemstillinger i en tidlig idefase
 • hjelp til å avklare anvendeligheten av ulike forskningsmetoder, i forhold til aktuelle problemstillinger og prosjekter
 • råd om fremgangsmåter for forberedelser av et forskningsprosjekt
 • råd om søknadsskriving i forhold til forskningsmidler.

  Det er ikke:
 • et langvarig veiledningsforhold
 • en erstatning for veileder i et utdanningsløp.

Dersom det skulle bli aktuelt å utvide kontakten til et mer omfattende samarbeid, vil dette medføre en drøfting om betingelser for samarbeidet, inkludert medforfatterskap.

Ansettelsesforhold*
Poliklinikken gjelder fortrinnvis ansatte på Ahus og UiO, Campus Ahus.

Kompetanse

Døren er åpen for alle med helsefaglig utdanning som planlegger eller holder på med et forskningsprosjekt på master- eller doktorgradsnivå eller et kvalitetssikringsprosjekt.

Datafangst​

Datafangstgruppen støtter forskningsprosjekter på Ahus med datainnsamling gjennom elektroniske og papirbaserte spørreskjemaer, uttrekk og kobling av data fra elektroniske pasientjournaler eller en kombinasjon av disse. Gruppen har også utviklet løsninger for sikker
lagring av data, samt utfører avidentifisering/anonymisering av datasett. Vi forvalter også forskerløsningen ved Ahus. Datafangstgruppen har et tett samarbeid med personvernfunksjonen ved Ahus.

Det er mulig å kontakte oss på: datafangst@ahus.no.

Helseøkonomisk poliklinikk

Helseøkonomisk forskningspoliklinikk er et lavterskeltilbud for ansatte på Ahus og UiO som har en interesse for helseøkonomisk problemstillinger i en klinisk setting. I likhet med de andre forskningspoliklinikkene, fungere helseøkonomisk forskningspoliklinikk etter drop-in-prinsippet; forhåndsbestilling av time er altså ikke nødvendig.

Det er også mulig å kontakte oss på: helseokonomiskpoliklinikk@ahus.no

Hvilken hjelp kan forventes?

 • Diskutere hvordan helseøkonomisk problemstilling kan passe inn i kliniske prosjekter
  • Kost-effektanalyser og kost-nytteanalyser
  • Andre helseøkonomiske problemstillinger (finansiering, kostnadsanalyser, valgmodeller etc)
 • Kost-effektanalyser
  • Valg av effektmål: Helserelatert livskvalitet (HRQoL) målt ved f.eks EQ-5D, 15D, SF-6D
  • Råd om relevante kostnadskomponenter 
  • Råd med hensyn til innsamling av data
  • Råd med hensyn til metoder og analyser
 • Råd om fremgangsmåter for forberedelser av et forskningsprosjekt
 • Råd om søknadsskriving i forhold til forskningsmidler.

  Det er ikke:
 • Et langvarig veiledningsforhold
 • En erstatning for veileder i et utdanningsforløp

Dersom det skulle bli aktuelt å utvide kontakten til et mer omfattende samarbeid, vil dette medføre en drøfting om betingelser for samarbeidet, inkludert medforfatterskap.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.