Veiledning for oppstart av forskningsprosjekter

Alle forskningsprosjekter ved Akershus universitetssykehus skal planlegges, gjennomføres og avsluttes i tråd med lovpålagte krav og anerkjente prinsipper for god vitenskapelig praksis.

Alle som jobber med helsefaglig forskning som involverer mennesker, helseopplysninger og/eller humant biologisk materiale må kjenne til helseforskningsloven (lovdata.no).

Forankring av prosjekter

Prosjektleder er ansvarlig for at prosjektet er godkjent i avdelingen og i divisjonen/klinikken før oppstart.

Forskningsansvarlig ved Ahus:
Forsknings- og innovasjonsdirektør Tormod Fladby

I søknader til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) er det forsknings- og innovasjonsdirektør Tormod Fladby som skal stå som forskningsansvarlig person. Følgende kontaktinformasjon skal fylles ut når Ahus er forskningsansvarlig institusjon:

Forsknings- og innovasjonsdirektør Tormod Fladby

Epost: personvern@ahus.no

Administrativ ansvarlig for søknader til Norges Forskningsråd:
Karin Vassbakk (karin.vassbakk@ahus.no)

Organisasjonsnummer, Ahus: 983 971 636
EU: Legal entity (Pic Code - EU prosjekter): 96 56 72 346

Forskningsadministrasjon

Forskningsadministrasjon kan bistå med råd og praktisk hjelp, til budsjettering, utlysninger, ansettelser, regnskap og økonomioppfølging.

Les mer

Personvernombud/Meldeskjema

Alle forskningsprosjekter skal godkjennes av Personvernombudet (PVO) på Ahus før oppstart.

Kontaktinformasjon Ahus: personvernombud@ahus.no.

Les mer om personvern

Kursportefølje forskning

Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) og Avdeling for forskningsstøtte, har etablert en kursportefølje for fag- og forskningsmiljøene ved Ahus.

Poliklinikkene

Poliklinikkene

Kliniske studier

Kliniske studier

Medisinsk bibliotek

Medisinsk bibliotek

Serit/EpiGen

Serit/EpiGen

NorCrin

NorCRIN er et nasjonalt nettverk som skal styrke og forenkle samarbeidet om all klinisk forskning i Norge.

NorCrin

Tjenester for Sensitive Data (TSD)

Ahus har inngått avtale med TSD

  • TSD gir forskere ved UiO, UH-sektoren, universitetssykehusene og andre offentlige forskningsinstitusjoner en forskningsplattform som oppfyller lovens strenge krav til behandling og lagring av sensitive forskningsdata. 
  • TSD utvikles og driftes av USIT ved UiO, og inngår i NorStore, den nasjonale infrastrukturen for håndtering og lagring av vitenskapelige data

Se mer informasjon om TSD (ekstern lenke)

Samarbeidsavtale (PDF)

Mal prosjektavtale (PDF)

Inven2

Kliniske studier:

Inven2 ansvar for avtaleinngåelse og økonomioppfølging ved kliniske studier som helt eller delvis er finansiert av oppdragsgiver.

Kontaktinformasjon Ahus: intervensjonsstudier@ahus.no 

Stedbundne fond:

Inven2 tilbyr en forskningsfondsordning der det kan settes inn opptjente midler fra kliniske studier og overskudd fra kommersialisering av forskning. Midlene kan benyttes til fremtidig forskning i avdelingen.

Inven2 - forskningsfond (ekstern lenke)

Kontaktperson Ahus: Karin Vassbakk (karin.vassbakk@ahus.no)

Kommersialisering:

Inven2 - innovasjon (ekstern lenke)

Kontaktperson Ahus: Ruth Torill Kongtorp (Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no)

Rapportering

Prosjektleder er ansvarlig for fremdriftsrapportering, sluttrapportering og økonomirapportering i prosjektet. 

Avvik

Rapportering og behandling av avvik skal gjøres i henhold til sykehusets kvalitetssystem.

Adressering av publikasjoner

Publikasjoner fra prosjektet skal krediteres Akershus universitetssykehus.

Kvalitetssikring av publiksjoner som utgår fra Ahus - rutine for adressering av publikasjoner (PDF)

Open Access og egenarkivering

Lagring av spørreskjema og forskningsdata

Prosjektleder har ansvaret for at forskningsdata oppbevares forsvarlig. 

Rutine for lagring av spørreskjema/forskningsdata

Internkontroll

For å sikre at rutiner og retningslinjer for forskning blir overholdt kan Akershus universitetssykehus foreta revisjon av forskningsprosjektet. 

Aktuelle lenker

REK/SPREK-portalen

Forskningshåndboken

Statens legemiddelverk

Registrering av legemiddelutprøving

Helsedirektoratet

ClinicalTrials.gov

Uten registrering, ingen publisering

Kvalitetssikring eller forskning?

Inven2

NorCRIN

Forskning.no