Turnusleger

Spesialistutdanningen for leger på Ahus har tredelt turnus med praksis i Kirkurgisk divisjon, medisinsk divisjon og divisjon for psykisk helsevern. Oppstart i klinikken er 1. september og 1. mars hvert år.

Ny ordning for Leger i spesialisering

Første del av ny spesialistutdanning for leger, LIS1, ble iverksatt 1. mars 2017. Andre og tredje del, LIS2 og 3, blir iverksatt 1. mars 2019. I forbindelse med den nye ordningen, er det innført læringsmål og aktiviteter som må godkjennes i hver enkelt del. I tillegg må du ha gjennomført 12 måneder på sykehus og fått aktivitetene godkjent før du kan starte i distriktstjeneste.

Tjenesten for LIS1 varer i 18 måneder, hvor av 12 måneder skal tilbringes på sykehus og seks måneder i kommunehelsetjeneste/distriktstjeneste.

Ledige LIS1-stillinger lyses ut vår og høst via helsedirektoratet.no.

Les mer om den nye ordningen (helsedirektoratet.no) Blogg om ny LIS-ordning (lis-utdanning.info) Les mer om forskriften (regjeringen.no)Regelverk for ny spesialistutdanning (helsedirektoratet.no)Søk turnusstilling (webcruiter.no)

Lege i spesialisering del 1 (LIS 1)

Ahus har 21 stillinger for LIS1-leger, tidligere kalt turnusstillinger, med oppstart i slutten av februar, og 21 stillinger med oppstart i slutten av august. Alle begynner med et obligatorisk introduksjonsprogram, med læringsaktiviteter for å oppnå læringsmålene definert i forskrift. Er du ansatt som turnuslege, eller følger de gamle reglene, er informasjon fortsatt tilgjengelig på helsedirektoratet.no .
Informasjon om turnuslegeordningen (helsedirektoratet.no)

Overgangsreglene er spesifisert i lenken over.

LIS1-praksis ved Ahus

LIS1-tjenesten er tredelt, med fire måneder praksis i indremedisin, kirurgi og ortopedi og psykisk helsevern.

LIS1-leger som skal ha sin distriktstjeneste i Finnmark, kan velge mellom tjeneste i psykiatri, spesialpsykiatri, barnesykdommer, fødselshjelp- og kvinnesykdommer og anestesiologi.

LIS1-leger er viktige medarbeidere både av vaktteamene og i behandlingsteamet i sengeområdene og i poliklinikkene.

Etter ett års tjeneste som LIS1-lege ved Ahus, følger seks måneders tjeneste i en av kommunene i Akershus eller fem kommuner i Finnmark. Det er en forutsetning for tilsetting i en kommune at tjenesten ved Ahus blir gjennomført og godkjent.

Undervisning og veiledning

Undervisningen for LIS1-leger inkluderer innlevering av obligatoriske oppgaver og gjennomføring av obligatoriske prosedyrer knyttet til læringsmålene i LIS-1.

Tillitsvalgte

Det velges to hovedtillitsvalgte på hvert LIS1-kull. Yngre legers forening i Den norske legeforening ivaretar LIS1-legenes interesser.

Søknadsbehandlingen

I rekrutteringen av LIS1 legger vi vekt på søkerens erfaring med pasientrettet arbeid, blant annet som lege med autorisasjon eller studentlisens.

Det er en forutsetning at du behersker norsk, eller et annet skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig. Vi praktiserer språkkravene strengt. Det er viktig for kvaliteten i behandlingen av pasientene, samhandling med helsepersonell og god dokumentasjon i journaler og epikriser.

Ahus har et multinasjonalt opptaksområde og prøver å rekruttere kandidater med ulik bakgrunn og kultur.

Vi ser etter deg som har gode sosiale ferdigheter og er tilpasningsdyktig. Er du i tillegg arbeidsom, faglig flink og trives med samarbeid på tvers av faggrupper i et hektisk miljø, kan du være den vi leter etter. 

Alle søkerne blir vurdert ut fra følgende:

 • arbeidserfaring som legevikar, på sykehus og i kommunehelsetjenesten, med og uten vakterfaring
 • arbeidserfaring fra helsevesen, for eksempel portør, ambulansemedarbeider, sykepleier, tannlege med autorisasjon
 • annen relevant arbeidserfaring
 • verv, tillitsverv, ledererfaring
 • utveksling
 • humanitært arbeid
 • forskning, publikasjoner
 • undervisning
 • akuttmedisin
 • annen utdanning
 • kurs
 • språkkunnskaper 

Ved eventuelle spørsmål kontakt saksbehandler eller send epost til turnustjeneste@ahus.no. Du får svar i løpet av noen arbeidsdager.

Relevante søkere innkalles til intervju 24. og 25. oktober for stillingene med distrikt i Akershus og mandag den 23. oktober med distrikt i Finnmark. Representanter fra administrasjon, klinikk, tillitsvalgte og kommunehelsetjenesten er til stede på alle intervjuer. 

Det lages en innstilling og en reserveliste, før tilbud om stilling sendes ut på epost. Det er ikke anledning til å oppgi hvilken plass du får på reservelisten. 

Oppstart for introduksjonskurset er 19. februar 2018. Oppstart i den enkelte klinikk er 1. mars 2018.

Ahus og Oslo universitetssykehus samarbeider om ansettelsesprosessen. Har du levert søknad til begge sykehusene, vil du kunne få tilbud om intervju begge steder, men vil kunne få tilbud om ansettelse ved ett av sykehusene. Vi oppfordrer deg til å søke tidlig. Søknadene behandles fortløpende.

Ansettelse

Alle LIS1-leger blir ansatt på Akershus universitetssykehus før ansettelse i en kommune i Akershus eller Finnmark.

Du må ha norsk personnummer (11 siffer), gyldig oppholds- og arbeidstillatelse og konto i en norsk bank for å kunne tiltre stilling som LIS1-lege. Dette må være i orden senest 30 arbeidsdager før oppstart.

Fra 2013 er det innført politiattest for turnusleger. Vi sender deg bekreftelse på eget skjema, slik at du kan sende dette til politiet. Vi gjør oppmerksom på at det kan være lang saksbehandlingstid. Send henvendelse om dette så snart du har mottatt bekreftelse fra oss. Politiattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder. Du kan søke elektronisk på: www.politi.no/tjenester/politiattest/ 

LIS1-leger har en gjensidig prøvetid på seks måneder og en gjensidig oppsigelsestid på én måned. Om en LIS1-lege ikke fungerer i praksis, vil denne bli tatt ut av tjeneste etter gjeldende forskrift og regelverk. Norsk autorisasjon som lege eller lisens må foreligge før kandidater kan begynne sin LIS1-tjeneste. Du må selv søke Helsedirektoratet om autorisasjon/LIS1-legelisens på epostadresse autorisasjon@helsedir.no. På helsedirektoratet.no finner du blant annet informasjon om gebyr og regelverk knyttet til turnustjenesten. Vi ber deg lese dette og søke om enten LIS1-lisens eller autorisasjon. Husk at gebyr må være betalt før saksbehandling av din søknad starter.

Introduksjonskurs

Nyansatte LIS1-leger starter med et obligatorisk introduksjonskurs på åtte arbeidsdager med forelesninger, seminarer og gruppeoppgaver. Ahus, Diakonhjemmet og Oslo universitetssykehus samarbeider om programmet, og noen av aktivitetene vil foregå utenfor Ahus. LIS1 starter i klinikken 1. mars for vårkullet og 1. september for høstkullet. Det utbetales daglønn for disse åtte dagene.

Introduksjonskurset for LIS1-leger er en utvidet utgave av Ahus sitt ordinære og obligatoriske nyansattkurs for alle ansatte ved sykehuset. Kommunene i vårt opptaksområde vil også delta, slik at du får kunnskaper om LIS1-tjenesten i distrikt.

Kurset inneholder blant annet:

 • AHLR
 • omvisning
 • turnuslegens rolle i sykehus
 • bruk av den elektroniske pasientjournalen DIPS
 • informasjon om distriktstjenesten og valg av kommune
 • kliniske undersøkelser i ortopedi
 • ortopedisk radiologi
 • gipsing og suturering
 • kommunikasjon
 • etikk
 • legemiddelhåndtering
 • logistikk
 • lover og regler, rettigheter og plikter
 • palliasjon
 • pasientsikkerhet
 • proACT og ISBAR
 • samhandling
 • samtykkekompetent pasient
 • smittevern
 • traumer
 • utfylling av diverse skjema
 • venøse tilganger
 • forebygging
 • forskningsforståelse
 • kunnskapshåndtering
 • pasient- og brukermedvirkning
 • pasient- og pårørendeopplæring
 • systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse

I tillegg må kandidatene gjennomføre e-læringskurs i temaene:

  • Ahus – Brannvern for nyansatte
  • Ahus – Beredskap
  • Ahus – Informasjonssikkerhet
  • Ahus – Grunnopplæring ID-kort
  • Ahus – Bli kjent i Akershus universitetssykehus
  • Ahus – E-resept
  • Ahus – Tann- og munnstell
  • Sykemelding
  • Ahus – HLR (Hjerte/lunge/redning)
  • Ahus - Kjernejournal

De fem førstnevnte kursene er obligatoriske for å få ID-kort. Kurset i E-resept må tas før LIS1-legen kan ta i bruk e-reseptmodulen i adgangskortet. Etter avsluttet kurs får du utstedt adgangskort. Du kan ikke starte som LIS1-lege før dette kurset er gjennomført. Neste oppstart for LIS1 er mandag 19. februar 2018. Det kan også bli aktuelt med flere e-læringskurs som er anbefalt av Helsedirektoratet. 

Lis-1 tjeneste i Medisinsk divisjon

I medisinsk divisjon blir LIS1-leger knyttet til én av følgende avdelinger:

 • Hjerte 
 • Nyre
 • Infeksjon
 • Fordøyelse 
 • Lunge 
 • Hematologi
 • Endokrinologi

Arbeidet er jevnt fordelt mellom postarbeid og vakt i akuttmottaket. I løpet 14-ukers turnus må LIS1-legen jobbe cirka tre helger. Det er ingen friuker i den perioden. Du skal også ha praksis på relevante avdelinger for å kunne oppnå læringsmålene i den nye utdanningen.

På vakt jobber LIS1 i et team av primær- og sekundærvakter, som hele tiden er til stede i akuttmottaket. LIS1 skal konferere med sekundærvakt eller konfereringsvakt.

En LIS1, en primærvakt og en sekundærvakt går med akutt-callinger, og rykker ut ved akutte situasjoner. Sertifisering i AHLR er obligatorisk for å delta på vakt.

Arbeidstiden er fra kl. 08.00–16.00 på post. I mottaket varierer arbeidstidene etter vaktplan med dag (kl. 07.30–20.30), mellomvakt (kl. 10.00–20.00) og nattevakter (kl. 20.00–09.00). Morgenmøtet i mottak starter kl. 07.30 hver dag. LIS1 refererer utvalgte pasientkasuistikker hver morgen. På post deltar LIS1 i daglige rutiner og får innblikk i aktuelle prosedyrer, som for eksempel arbeids-EKG. LIS1 får ansvar for en del av pasientene på avdelingen, og går previsitt og visitt sammen med en erfaren lege. I samråd avgjøres hva som skal skje videre med pasientene.

LIS1 deltar aktivt i utskrivning og utarbeidelse av epikriser. Gjeldende epikrisemal skal benyttes. Det er felles undervisning for leger annenhver morgen i tillegg til morgenmøtet, samt internundervisning på posten LIS1 tilhører.

Medisin: Mange pasienter og relativ høy arbeidsbelastning med moderat vaktbelastning.

LIS1 tjeneste i Kirurgisk divisjon og Ortopedisk klinikk

I Kirurgisk divisjon tilbringer LIS1 det meste av tiden i akuttmottaket. Der har du ansvaret for mottak av både kirurgiske og ortopediske pasienter. I tillegg er LIS1 to til fire uker på Ortopedisk akuttpoliklinikk og to til fire uker på sengeområde.

I Kirurgisk divisjon blir LIS-leger knyttet til en av følgende avdelinger/poster: 

 • Gastrokirurgi
 • Kar/thorax
 • Urologisk
 • Bryst- og endokrinologi (Brendo) 
 • Ortopedisk (egen klinikk)

Kirurgi/ortopedi

Det er én LIS1 på dagvakt (kl. 07.30–16.00), en LIS1 på mellomvakt (kl. 12.00–19.00) og to LIS1 på nattevakt (kl. 16.00–08.00).

Ved enkelte vakter får LIS1-legene også anledning til å være med på operasjon. Du har hele tiden en primærvakt du kan og skal spørre. Det skal konfereres om alle pasienter.

Alle LIS1-legene deltar i internundervisning og egen undervisning med innlevering av oppgaven i løpet av tjenestetiden. Det er en friuke hver 12. uke. 

Kirurgi: Mange pasienter, stor arbeidsbelastning med mye vaktarbeid.

LIS1 tjeneste i divisjon psykisk helsevern

Akuttpsyk

LIS1-legen knyttes opp til én post hele tjenesten, enten lukket psykosepost, eller åpen affektivpost. Postarbeidet består i at LIS1 får behandleransvar for pasienter i samråd med overlege. Akuttpsykiatri dreier seg mye om akutt medisinering, stabilisering, utredning og plan for videre behandling hjemme, distrikt psykiatrisk senter (DPS) eller spesialpsykiatri.

LIS1-leger lærer mye om korrekt bruk av tvangsparagrafer, akuttmedisinering, suicidalvurdering med mer. Dette er svært nyttig ved senere legevaktsarbeid.

I tillegg til postarbeid har LIS1-legen mellomvakt én gang i uken (kl. 15.30–22) og helgevakt (kl. 15.30-22.00) fredag, lørdag og søndag. Da jobber du på mottakspost sammen med LIS-lege og tar innkomstjournaler, i tillegg til å bistå med tilsyn på post.

LIS1 får enkelte avspaseringsdager etter helgevakt, men ingen friuker. Arbeidsbelastning er moderat og du får god oppfølging. LIS1 deltar også på den ordinære LIS-undervisningen én gang i uka. Det er innført gruppebasert veiledning for begge tjenestestedene.

Lurud, Skedsmokorset

Avdeling spesialpsykiatri befinner seg på Lurud. Avdelingen er delt i tre lukkede seksjoner. Tilbudet retter seg mot kvinner og menn over 18 år med alvorlig psykisk sykdom, som trenger behandling eller rehabilitering over lenger tid. Tilbudet består av utredning, diagnostisering, observasjon, behandling, stabilisering og rehabilitering for utskrivning til distriktspsykiatrisk senter (DPS) eller hjemstedskommune. Som LIS1-lege på Lurud bistår du som behandler i samtaler, samarbeidsmøter og nettverksmøter. Arbeidstiden er fra kl. 07.30-15.00.

Turnuslegen deltar i felles vaktordning med Illegal rus (IR), Alderspsykiatri og Lurud. Det er hjemmevakt med telefon cirka én gang i uka og cirka hver åttende helg. Det er vaktordning mellom Lurud, Skedsmokorset, IR, Nordbyhagen og Alderspsykiatrisk avdeling Skytta (Nittedal). LIS1 går forvakt, og har bakvakt (spesialist/vedtaksansvarlig) tilgjengelig. Primærvakt har hjemmevakt, men må rykke ut ved behov. Det er en fordel å ha førerkort og bil. Lurud kan bistå med vaktbil.

Andre arbeidsoppgaver er blant annet vurdering av henvisninger, mottak av pasient, journalnotat, deltagelse på behandlingsmøter og skriving av rapporter. LIS1 har ukentlig veiledning og undervisning på Nordbyhagen og internundervisning annenhver uke.

Arbeidsbelastningen er moderat. Tjenesten ved Avdeling spesialpsykiatri er spesielt nyttig for deg som har noe legeerfaring fra akuttpsykiatri eller vurderer videre spesialisering innen psykiatri. Praksisen som LIS1-lege på Lurud er under endring. 

På Lurud kan du kortidsleie en leilighet med enkel standard, dersom den er ledig. Leiligheten egner seg ikke for familier.

LIS1-tjeneste i Barne- og ungdomsklinikken

LIS1-tjenesten på Barne- og ungdomsklinikken starter med åtte ukers arbeid i Barnemottaket og med polikliniske listepasienter. Her får du god erfaring i akuttpediatriske problemstillinger. Pasientgruppen er fra 0-18 år. En LIS1-lege i mottak er alltid tilgjengelig for veiledning. Etter hvert arbeider du mer selvstendig.

Arbeidet i mottak innebærer å vurdere barn som er henvist fra fastleger og legevakt. LIS1 tar opp innkomstjournaler, gjør nødvendig utredning og setter igang behandling. Som en del av tjenesten i barnemottaket, tar du også imot elektive pasienter (planlagte innleggelser) til Barne- og ungdomsklinikken for diverse utredninger og undersøkelser. Her utføres elektive prosedyrer som gastroscopi og MR.

Etter tjenesten i Barnemottaket, flyttes du over til generell Barnemedisinsk avdeling. Her utfører LIS1 vanlig avdelingsarbeid. Det innebærer legevisitt på avdelingen, sette i gang videre utredning og behandling, samt skrive epikriser. LIS1 får god innsikt i vanlige barnesykdommer. Andre leger er alltid tilgjengelige for veiledning.
LIS1 er også en uke på Avdeling for nyfødt hvor du følger en lege på visitt og deltar i forefallende arbeid på avdelingen og assisterer ved fødsler.

I løpet av LIS1 tjenesten på Barneavdelingen har LIS1 to uker med nattevakter. Her går du sammen med en assistentlege på vakt og deltar i mottaksarbeid, arbeid på Avdeling for nyfødt og Barnemedisinsk avdeling.
LIS1 har også mulighet til å være med på polikliniske konsultasjoner underveis dersom det skulle bli tid til overs utover de faste arbeidsoppgavene.

LIS1-tjeneste i Kvinneklinikken

Tjenesten på kvinneklinikken består i skriving av journaler, poliklinisk arbeid (inkludert ø-hjelp), abortvurderinger, avdelingsarbeid og epikriser.

Arbeidstiden er hovedsakelig dagvakter fra kl 08.00-16.00 med noen ettermiddags-, kvelds- og nattevakter, samt noen helgevakter. LIS1 følger internundervisningen på avdelingen, og får tildelt en veileder. Det er til enhver tid to LIS1-leger på Kvinneklinikken. På onsdager har LIS1 arbeidstid fra kl 08.00-16.30 grunnet internundervisning.

De to LIS1-legene deler på å dekke ø-hjelpslisten på gynekologisk seksjon daglig, slik at LIS1 i snitt er 2,5 dager i uka på poliklinikken sammen med en assistentlege. Her får LIS1 egne pasienter. Det er også to dager med abortvurderinger i uken, der hver LIS1 tar én dag hver.

Den resterende tiden bidrar LIS1 der det er aktuelt, hovedsakelig med avdelingsarbeid eller assistanse på operasjon. LIS1 går ikke selvstendige vakter, men kan bli med på følgevakter etter avtale med ledelsen. Det er forventet at følgevakter ikke går ut over de ordinære oppgavene LIS1 er satt til.

Det er en bratt læringskurve på Kvinneklinikken, og et svært godt miljø. LIS1 bidrar til aktivitet i arbeidet, samtidig som det er rom for å fordype seg i det du er spesielt interessert i. LIS1 blir spesielt dreven i akutte gynekologiske problemstillinger som vil være svært verdifullt i distrikt- eller allmennpraksis.

LIS1 tjeneste i anestesiologi (kun for LIS1 leger med oppstart i mars)

LIS1 starter sin tjeneste på Dagkirurgisk senter (DKS). Her lærer du grunnleggende egenskaper om anestetiske metoder og monitorering av pasienter under operasjon, inkludert praktiske prosedyrer; perifere tilganger, bagging av pasient og larynx-maske/intubasjon.

LIS1 følger pasientene fra de ankommer sykehuset til de reiser hjem. Etter innføring på Dagkirurgisk senter, får LIS1 anledning til å være med på Sentraloperasjonen (SOP), hvor større og mer komplekse inngrep foregår.
På avdelingen avløses turnusen av en annen erfaren LIS-lege. LIS1 går alltid sammen med en overlege.

Hovedarbeidstiden er fra kl. 07.30–15.30. LIS1 går også vakter, samt noen helgevakter. Det er én friuke (avspasering) under praksisperioden.

Hovedarbeidet er planlegging, innledning, vedlikehold og oppvåkning fra anestesi. LIS1 er også med på postoperativ, anestesipoliklinikk, smertepoliklinikk og intensivavdeling.

På vakt har anestesilegene en viktig rolle ved akuttalarmer. De tar seg også av tilsyn til pasienter med smerteproblematikk. LIS1 får tildelt en erfaren LIS-lege som fadder og en overlege som veileder. LIS1 blir evaluert underveis. Ferdighetslisten har prosedyrer som skal utføres på forskjellig nivå, prosedyrer som skal utføres selvstendig og noen som kun skal demonstreres på pasient. LIS1 deltar på internundervisningen på avdelingen.

Hva LIS1-legen får ut av praksisen er opp til den enkelte. Det forventes at LIS1 er engasjert, motivert og viser initiativ til å lære. I tillegg forventes empati ovenfor pasienter og deres pårørende, og godt samarbeid med kollegene. LIS1 skal konferere med bakvakt om alle pasienter.

Distriktstjeneste

Distriktsplasser i Finnmark

Ahus har fra og med 1. september 2017 fem plasser for LIS1 knyttet til distriktsplasser i Finnmark. To av distriktsplassene er i Måsøy kommune, som utlyses etter §12 a i forskriften. De resterende tre plassene utlyses etter §12 b, med uspesifisert kommune, antydningsvis kommuner i Vest-Finnmark.

Hvilken kommune den enkelte LIS1 blir tilsatt i og annen relevant informasjon vil bli gitt på et senere tidspunkt, i god tid før oppstart som er 1. mars eller 1. september. To representanter fra kommuneoverlegene i Finnmark vil være tilstede under intervjuene og ved utvelgelse av kandidater til intervju.

Distriktsplasser i Akershus

Stillingene utlyses etter §12 b, med ikke navngitte kommuneplasser i sykehusopptaksområdet til Ahus, det vil si kommunene på Romerike og Follo/Ski. Plassering i kommune vil skje på et senere tidspunkt, etter at LIS1 har vært på sykehuset i cirka seks måneder.

Ahus har for tiden avtale med følgende kommuner om distriktsplass

Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Rælingen, Skedsmo, Ski, Sørum, Ullensaker, Vestby og Ås.

Mer informasjon kan fås ved henvendelse til den enkelte kommune eller til turnuslege (gammel ordning) eller LIS1 i de navngitte kommunene.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.