Komplikasjon ved bruk av venekanyle

En pasient var innlagt for medisinsk behandling. Pasienten hadde en venekanyle for å få tilført flytende legemidler. Venekanylen ble fjernet da ømhet og hevelse oppstod rundt innstikkstedet.

Det tilkom infeksjon, og antibiotika behandling ble iverksatt. Pasienten fikk forlenget sykehusopphold som følge av komplikasjonen.

Ahus vurderer at det har skjedd en svikt i henhold til gjeldende prosedyre for stell og observasjon av venekanyler. Avdelingen har gjennomgått hendelsen, og innskjerpet rutinen.