Risiko for svikt i koordinering av medisinsk behandling

En kreftsyk pasient ble innlagt for komplikasjoner ved den medisinske behandlingen.

Pasienten hadde nylig vært på sykehuset i forbindelse med kreftbehandlingen. Etter innleggelsen tok det noe tid før kreftlegene ble kontaktet for å vurdere pasientens tilstand. Samarbeidet mellom ulike spesialiteter ble derfor noe forsinket.

Ahus vurderer at hendelsen medførte risiko for at behandlingsforløpet ikke ble tilstrekkelig koordinert og tilrettelagt. Berørte avdelinger har gjennomgått hendelsen med sikte på å unngå slik risiko.