Rutinesvikt

En pasient var innlagt for medisinsk behandling. For å overvåke pasienten var det innlagt arteriekran for monitorering av blodverdier og kontinuerlig blodtrykksmåling.

Ved en blodprøve kontroll ble det oppdaget at verdiene ikke stemte med tidligere resultater. Det viste seg ved gjennomgang at årsaken kunne være ulik praksis ved prøvetakingen. Det hadde blitt igangsatt behandling på bakgrunn av feil verdier. Hendelsen synes ikke å ha fått konsekvenser for pasienten.

Ahus vurderer at det har skjedd en svikt ved prøvetaking. Hendelsen har vært gjennomgått i avdelingen, og rutinen er innskjerpet.