Svikt i oppfølging

En pasient var henvist av fastlegen på grunn av mistanke om kreft, og vurdert av sykehuset til pakkeforløp kreft.

Ved gjennomgang av venteliste ble det oppdaget at pasienten ikke var under utredning innen anbefalt frist. Det viste seg at pasienten ikke var innkalt slik rutinen tilsier. Pasienten ble raskt innkalt til time da svikten ble oppdaget.

Ahus vurderer at det har skjedd en svikt i avdelingens oppfølgingsrutiner. Avdelingen har gjennomgått hendelsen og innskjerpet rutinene. Pasienten er adekvat ivaretatt i etterkant av hendelsen.