Svikt i vurdering av oksygenbehov

Et nyfødt barn var under intensiv behandling, og fikk ekstra tilførsel med surstoff. Surstofftilførselen ble justert etter behov.

I forbindelse med stell av barnet ble oksygentilførselen frakoblet midlertidig. Oksygenmetning falt under stellet til et lavere nivå og barnet var midlertidig påvirket av dette. Det tok noe tid før oksygentilførselen ble tilkoblet igjen, og viste tilfredsstillende verdier. Hendelsen synes ikke å ha fått konsekvenser for pasienten. 

Ahus vurderer at det har skjedd en svikt i vurdering av behov for oksygentilførselen. Berørt avdeling har gjennomgått hendelsen, og iverksatt tiltak for å forhindre liknende hendelser.