Svikt ved innleggelse av kateter

En pasient var innlagt for medisinsk behandling, og fikk innlagt et urinkateter. Det kom sparsomt med urin etter innleggelsen av kateteret til tross for at det var gitt vanndrivende legemiddel.

Noe tid etter ble pasienten overflyttet til en annen sengepost. Det hadde fortsatt ikke kommet urin på kateteret, og pasienten hadde magesmerter. Etter at kateteret ble skylt kom det spontant stor mengde urin.

Ahus vurderer at det har skjedd en svikt i oppfølging av pasienten. Avdelingen har gjennomgått hendelsen med tanke på læring, og for å forhindre gjentakelse. Hendelsen fikk ikke konsekvenser for pasienten.