HELSENORGE

Digital samhandling

For å sikre forsvarlig behandling og riktig oppfølging gjennom hele pasientforløpet, er det viktig med rask og trygg overføring av informasjon i hele helse- og omsorgstjenesten.

For å få dette til brukes nasjonale standardiserte meldinger som på en sikker måte, over helsenettet, sendes elektronisk mellom journalsystemene hos sykehus, fastlege og kommunehelsetjenesten. All informasjonen som utveksles, ligger i journalen, både hos avsender og mottaker.

På Ahus er ansvaret knyttet til elektronisk meldingsutveksling og digital samhandling delt mellom Avdeling for samhandling og helsefremmende og Avdeling Klinisk IKT.

Avtaler og rutiner

Samarbeid om lokale IKT-løsninger (PDF) Samarbeidsavtale mellom Ahus og kommunene (PDF) Rutiner for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene på Romerike, i Follo, Rømskog kommune og Ahus (PDF) Retningslinje for elektronisk meldingsutveksling mellom fysio- og ergoterapeuter på Ahus og kommunene og bydelene i opptaksområdet (PDF) Rutiner for varsling av nedettid (PDF)

Kontaktpunkt

Kontaktpunkt på Ahus for akutt og planlagt nedetid - Klinisk IKT
Epost: DIPS.Klinisk.IKT@ahus.no
Telefon: 679 62 000

Kommuner

Her finner du lenker til egne nettsider i kommunene med kontaktinformasjon til bla meldingsansvarlig, til bruk for ansatte på Ahus.

Løsningen gir kommunene oversikt og kontroll på egne kontaktopplysninger, og kan ved behov umiddelbart endres/rettes.

​ Dialogmeldin​​ge​​​r  

Leger og behandlere ved alle avdelinger innen somatikk og psykisk helse og rus ved Akershus universitetssykehus kan utveksle dialogmeldinger med fastleger, avtalespesialister, kommunehelsetjenesten og innen alle foretakene i Helse Sør-Øst.
Dialogmelding er en sikker elektronisk dialog mellom ulike faggrupper innen spesialisthelsetjenesten, legekontorer og kommunehelsetjenesten.

Dialogmelding brukes når pasienten er i et behandlingsforløp og skal kunne erstatte brev, telefoner og feil bruk av elektroniske henvisninger. Dialogmeldingene skal ivareta mer generelle behov for kommunikasjon ved oppfølging av pasienter i forbindelse med f.eks. spørsmål rundt epikrise og henvisning. Alle dialogmeldinger dokumenteres i pasientens journal.

Løsningen kan foreløpig ikke brukes i kommunikasjonen med laboratoriene (inkludert bildediagnostikk).


Kjøreregler for bruk (kompetansebroen.no)

Under finner du brukerveiledning for ditt journalsystem:

CGM Allmenn-DialogmeldingSystemX-DialogmeldingInfodoc plenario-DialogmeldingPridoc-Dialogmelding

Fant du det du lette etter?