Samarbeidsutvalg

Her finner du en oversikt over hvordan samhandlingsstrukturen er bygget opp mellom Ahus og samarbeidene kommuner og hvilke samarbeidsutvalg som finnes.

Ahus og kommunene

Overordnet samhandlingsplan Ahus og kommuner

Overordnet samhandlingsplan skal være et ledelsesverktøy for å styre samhandlingen best mulig, og være et grunnlagsdokument for flere handlingsplaner.

Overordnet samhandlingsplan (PDF)

Administrativt samarbeidsutvalg (ASU)

ASU skal behandle og fatte vedtak i saker av prinsipiell karakter som berører samarbeidsflaten mellom Ahus og kommunene, og har blant annet i oppgave å sørge for at den overordnede samarbeidsavtalen følges. ASU er sammensatt av to rådmenn fra hver av de tre kommuneregionene i samarbeidsstrukturen, administrerende direktør og tre direktører fra Akershus universitetssykehus og leder av Helse og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU). KS deltar med en representant med observatørstatus og talerett. Videre deltar sekretariatet (arbeidsutvalget), som består av en representant fra hver kommuneregion og to representanter fra Ahus. Sekretariatsansvaret følger ledervervet.

Ledelse 2016-2017 ved kommunene.

Representanter (PDF)

Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU)

SU skal behandle, gi anbefalinger og fatte vedtak innenfor sitt arbeidsområde, og har blant annet i oppgave å sikre samhandling for å oppnå gode og helhetlige pasientforløp ved å følge opp inngåtte avtaler. I SU har hver kommune en representant på kommunalsjefsnivå, mens Ahus er representert med en avdelingsleder fra hver av de fem somatiske divisjonene og leder for samhandlingen med kommunene. I tillegg møter kommuneoverlege fra hver kommuneregion, overlege samhandling Ahus, samt ansattrepresentanter og brukerrepresentanter fra begge parter.

Ledelse 2016-2017 ved Ahus.

Representanter (PDF)

Fagforum

Fagforumene er opprettet for å være ASU/SU’s "verktøy" i arbeidet med å bedre/videreutvikle samhandlingen og levendegjøre avtaleverket. Fagforumene skal utarbeide, fremme og foreslå tiltak som kan bedre våre helsetjenester. Fagforumene skal gjøre kjent eller synliggjøre samarbeidet og bidra til forankring av arbeidet i organisasjonene. Fagforumene skal ha hovedfokus på pasientene og et helhetlig behandlingsforløp.

Mandat (PDF)

Ahus og Oslo kommune

Direktørmøte

Forum for administrativ ledelse og er sammensatt av administrerende direktør og tre direktører (inkl. dir. divisjon Psykisk helsevern) fra Akershus universitetssykehus (Ahus), bydelsdirektørene i hver av de tre bydelene i samarbeidsstrukturen, og direktør for Sykehjemsetaten, Velferdsetaten og Helseetaten. Videre deltar sekretariatet ved sekretariatsleder og sekretær.

Sykehuset innehar både ledelses- og sekretariatsansvaret.

Representanter (PDF)

Samarbeidsforum (SF)

Forum for avdelings- og fagsjefer (nivå 2 i samarbeidsstrukturen) med myndighet til å behandle og godkjenne administrative saker som ikke krever direktørmøtets involvering, herunder retningslinjer innen fagspesifikke områder som innebærer en utfylling og konkretisering av allerede inngåtte avtaler mellom partene. SF er også arbeidsutvalg for Direktørmøte.

En av bydelene har ledelsen, mens sykehuset innehar sekretariatsansvaret fast.

Representanter (PDF)

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.