Gjensidig hospitering - til kommuner og bydeler

Ansatte ved Ahus kan hospitere ved kommuner og bydeler i opptaksområde. Hospiteringsprogrammene omfatter 5 arbeidsdager og avvikles normalt over to uker. Programmene, som presenteres, er kun veiledende og endelig program vil bli formet blant annet etter den enkelte hospitants yrkesbakgrunn og ønsker.

Ås kommune

Kontaktperson

Anette Meum Simensen,  Enhetsleder rus og psykisk helse, Anette.Simensen@as.kommune.noTelefon: 64 96 25 06/ 478 95 849

Hospiteringsprogram Ås kommune

Uke 1, mandag:

 • Besøke ungdomsteamet på NAV
 • Ruskontrakt helsestasjonen

Uke 1, tirsdag:

 • Inntaksmøte psykisk helse
 • Samtaletjenesten psykisk helse/ev. KID kurs/KIB kurs

Uke 2, onsdag:

 • LAR
 • Gravide rusmisbrukere
 • Rusbolig/ Ambulerende tjeneste

Uke 2, torsdag: Psykisk dagsenter

Uke 2, fredag: Psykiatribolig, · Ambulerende psykisk helse. 


Les mer om Psykisk helse- og rusarbeid i Ås kommune

 

Nesodden kommune

Kontaktperson:

Stig Evensen, avd.leder Psykisk helse voksne, stig.evensen@nesodden.kommune.no, Tlf. 90 77 95 22 / 66 96 46 14

 

Hospiteringsprogram Nesodden kommune

Temaene i dagene kan variere ut ifra ønsker fra hospitanten. Dette kan vi legge opp til i samarbeid med hospitanten. Temaene for hospitering i Nesodden kommune kan være:

Tildelingskontoret:

 • Hvordan tildeles tjenester i kommunen.
 • A og B skjema

Bekkeblomveien bofelleskap

 • Bofellesskap for mennesker med psykiske utfordringer
 • Ip Planer
 • Brukermedvirkning
 • Inntak

Psykiatrisk hjemmetjeneste

 • Ambulerende tjeneste til pasienter som bor i egen bolig
 • Aktiviseringstiltak

Lavterskel dagtilbud Nesoddtangen gård

 • Dagtilbud driftet av psykisk helse voksne
 • Gruppeaktiviteter
 • Brukermedvirkning

Nav/rus

 • Ruskonsulenter
 • Lavterskel arbeidstiltak

Legetjenesten

 • Møte med fastlege i kommunen

Håkonsletta bofellesskap

 • Bofellesskap for personer med dobbeltiagnoser
 • Arbeid med målgruppen i kommunen.
 • Hvordan jobber vi lavterskel opp i mot brukergruppen? Positive og negative erfaringer

Les mer om Psykisk helsetjeneste på Nesodden 

 

Frogn kommune

Kontaktperson:

Øyvind Saxebøl, oivind.saxebol@frogn.kommune.no

 

Hospiteringsprogram Frogn kommune

Uke 1, mandag: Innføring og velkomst

 • Informasjon om enheten: Psykisk helse og rustjenester, kommunale tjenester, tildelingsprosesser, vedtak
 • Ruskonsulent, tidlig intervensjon og rus,ruskontakter, LAR i kommunen og gravide rusmisbrukere

Uke 1, tirsdag: Ambulerende oppfølging

 • Ambulerende rusteam, rusteammøte, oppsøkende arbeid og middag i basen til rustjenesten.

Uke 2, onsdag: NAV/ tiltak:

 • Nav, vedtaksmøte, Sosiale tjenester, AAP, Innføring i lov om sosial tjenster og "Inn på tunet"

Uke 2, torsdag: Aktivitet:

 • Psykisk helseteam, KIB/ KID, Ressursenteret, Kreativt verksted

Uke 2, fredag: Bemannede boliger:

 • Lensmannssvingen, egne leiligheter, bemannet base, Hegreveien, døgnbemannet

 

Les mer om Frogn kommune (Psykisk helse, Rus og NAV finner du under fanen "Helse, omsorg og velferd"

 

Oppegård kommune

Kontaktperson

René Gjøg, Virksomhetsleder psykisk helsetjeneste, Tlf: 990 91 585, Rene.Gjog@oppegard.kommune.no

Hospiteringsprogram Oppegård kommune
Temaene i dagene kan variere ut fra ønsker og det som står på programmet de dagene det gjelder. Dette legges opp i samarbeid med hospitanten. Temaene under "paraplyen" kommunalt psykisk helsearbeid kan være:

Kolben-teamet (holder til i Kolben Kulturhus, Kolbotn)

 • Diverse grupper (ledes av fysioter., hpl, spl, og/eller ergoterapeut)
 • Oppsøkende psykisk helsearbeid
 • Ansvarsgruppemøter

Tverrfaglige team

 • ROP-team (rus/psyk.helse) – medlemmer fra NAV og Psykisk helsetjeneste
 • Familieteam (Bvtj, NAV, PPT, Helsetj og Psykisk helsetj).
 • Boliginntaksteam
 • …….finnes også flere aktuelle tverrfaglige arenaer.

Bolig med bistand

 • Heimenveien 18 – boliger med heldøgns bemanning

Inntaksteam psykisk helsetjeneste

 • Hvordan arbeider inntaksteamet

Forebyggende arbeid og samarbeid med Tårnåsen aktivitetssenter

 • Frisklivsarbeid og hjelp til den enkelte bruker å knytte seg an mot så friske tilbud som mulig

Arbeid og psykisk helse

 • Lavterskel arbeidsrettet brukertiltak (LAB-tiltak)
 • IPS – et begynnende samarbeid mellom NAV, Psykisk helsetj. og DPS

Brukerrådsarbeidet og pårørendearbeid

 • Brukerrådet er i en reetableringsfase, usikker på status på tidspunkt for hospitering
 • Pårørendesamarbeid LPP
 • Barn som pårørende

I løpet av hospiteringen også et møte med en eller flere aktuelle ledere for å snakke om "de store linjene"


Les mer om Psykisk helsetjeneste Oppegård kommune

Ski kommune

Kontaktperson:

Ruby Kristin Myhren, Virksomhetsleder Miljøarbeidertjenesten, Mobil: 970 13 185, E-post: RubyKristin.Myhren@ski.kommune.no

Hospiteringsprogram Ski kommune

Uke 1, mandag:

 • Informasjon fra virksomhetsleder
 • Besøk på Forsterket botiltak (samtidig rus og psykisk sykdom)
 • Besøk hos ambulerende miljøarbeidertjeneste (psykisk)

Uke 1, tirsdag:

 • Teammøte i Psykisk helseteam, (samtaletjeneste)

 • Orientering om støttekontakttjenesten

 • Informasjon fra kommunepsykolog

Uke 2, onsdag:

 • Familiens hus

Uke 2, torsdag: 

 • Teammøte hos Bestillerkontoret,

 • Åpen tid (hva ønsker gjesten mer av). Her kan vi tilrettelegge for ønsker, f.eks info fra Personlig assistanse, Avlastningsbolig for barn, eller nytt besøk hos forsterket botiltak, amb.miljøarb.tjeneste eller psykisk helseteam (info om KID-kurs) osv.

Uke 2, fredag: 

 • Rustiltaket på NAV

 • Dagsenteret

 • Oppsummering/ evaluering med kontaktperson

Les mer om Psykisk helse i Ski kommune 

Alna bydel

Kontaktperson:

Anne Lisbet Espeland, Annelisbet.espeland@bal.oslo.kommune.no , Enhetsleder psykisk helse 

Hospiteringsprogram Bydel Alna:

 • Uke 1, mandag: Informasjon om Bydel Alna, Egenmestring og rehabilitering, besøk v/ Bestillerkontor og Frisk Liv.
 • Uke 1, tirsdag: Utførermøte -psykisk helsearbeid, besøk og informasjon om aktivitetshus i bydel og besøk i samlokaliserte boliger
 • Uke 2, onsdag: Publikumsmottak, diverse informasjon + følge ruskonsulentens dag/ og eller andre etter avtale
 • Uke 2, torsdag: Presentasjon og deltakelse i dagens gjøremål etter avtale
 • Uke 2, fredag: Diverse informasjon og avslutning og evaluering

Les mer om Psykisk helsearbeid i Bydel Alna: https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/psykisk-helse/

Grorud bydel

Kontaktperson:
Jan Erik Løkkeberg, jan.erik.lokkeberg@bgr.oslo.kommune.no , Seksjonsleder psykisk helse, Tlf: 22 42 19 21/ 976 68 280

Hospiteringsprogram Bydel Grorud:

- kontakt bydelen for informasjon

Les mer om Psykisk helsearbeid i Bydel Grorud : http://www.bydel-grorud.oslo.kommune.no/helse/psykisk_helse/

 

Stovner bydel

Kontaktperson:
Tone Andersen, tone.andersen@bsr.oslo.kommune.no, Avdelingssjef , Tlf. 23 47 10 64 / 934 96 375.

Hospiteringsprogram Bydel Stover

Hospiteringsprogram utdeles og gjennomgås ved første møte i bydelen.

Våre forventninger til deg som hospitant
Vi ønsker oss deg som er engasjert og nysgjerrig på det kommunale tjenesteapparatet. Vi ønsker videre at du synes det blir spennende å se hvordan vi jobber i forhold til målgruppen i bydelen. Vi håper du vil forstå sammenhengen mellom forvaltningsdelen og tjenestene for øvrig. Vi ønsker oss mest mulig konkrete tilbakemeldinger og innspill fra deg som hospitant. Vi vil svært gjerne ha dine synspunkter i forhold til selve hospiteringsopplegget, og hva vi konkret kan gjøre for å utvikle samarbeidet til beste for våre felles pasienter/brukere. Se evalueringsskjema for hospitant nederst.

Informasjon om de kommunale tjenestene som deltar i hospiteringsprogrammet vårt:

Bydel Stovner
Bydel Stovner ligger nord i Groruddalen og består av seks delbydeler: Rommen, Vestlig, Fossum, Høybråten, Haugenstua og Stovner. Bydelen har ca 32000 innbyggere.

Vi har valgt ut å vise deg følgende tjenester:

Avdeling for helse:

 • Jesperud aktivitetssenter:
  Jesperud aktivitetssenter er bydelen lavterskeltilbud for personer med psykiske vansker.
 • Omsorgsbolig SS14 B:
  Stovner Senter 14 B er bydelens samlokaliserte boliger for personer med psykiske lidelser. 
 • Psykisk helsearbeiderteam:
  Team Psykisk helsearbeid jobber utadrettet og går på hjembesøk til personer med psykiske og rusrelaterte problemer.  
 • Rask Psykisk Helsehjelp:
  RPH er et lavterskeltilbud til personer med milde til moderate psykiske vansker 
 • Stovner Friskliv og mestringssenter:
  SFMS er et lavterskeltilbud til befolkningen med risiko for å utvikle helsesvikt og funksjonsnedsettelse 
 • Barn og ungdomspsykologtjenesten:
  Psykologene jobber lavterskel i aldergruppen 0-23 år

Avdeling for forvaltning og hjemmetjenester

 • Vurderingsteam i hjemmetjenesten har ansvar for saksbehandling av søknader blant annet om hjemmesykepleie og praktisk bistand.

NAV Stovner Sosialtjenesten

NAVs overordnede mål er å gi mennesker mulighet til arbeid og aktivitet og samtidig sikre rettigheter til velferdsytelser.

 • NAV Publikumsmottak PM 
 • NAV sosialtjenesten:
  Sosialtjenesten skal bidra til å hjelpe mennesker ut av fattigdom og sosial ekskludering. Det skal ytes økonomisk stønad til de som ikke har andre økonomiske rettigheter eller inntekter. Økonomiske sosialhjelp må sees i sammenheng med rådgivning og andre virkemidler. Aktive tiltak, henvisning og hjelp til behandling og oppfølging av mennesker med sammensatte problemer /rusmiddelbruk er særlige områder for sosialtjenesten. 
 • NAV rusoppfølging
 • NAV boligkontor


Hva kan vi tilbyd deg som hospitant
Arbeid i kommunehelsetjenesten er komplekst og sammensatt, men spennende. Du vil få et innblikk i hvordan vi jobber med målgruppen og hvilke tilbud og tjenester som finnes. Vi håper å utvikle et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten og ønsker deg derfor veldig velkommen. 

 

Nittedal kommune

Kontaktperson:
Ragnhild Bull-Njaa, Rådgiver Enhet psykisk helse og rus.
Epost: Ragnhild.BNLarsen@nittedal.kommune.no,
Telefont: 40 448 323

Eksempel/mulig hospiteringsprogram Nittedal kommune:

Uke 1, mandag:

 • Rådhuset: Delta på Fordelingsmøtet nye saker (tverrfaglig møte).
 • Vargveien bolig (psykiatri). Deltakelse i de daglige aktivitetene. Felleslunsj med beboere.

  Uke 1, tirsdag:
 • Rådhuset: Info om dagaktiviteter - Inn på tunet og fritidskontaktordningen
 • Solli aktivitetshus – Informasjon og omvisning i huset, være med på aktiviteter

  Uke 2, onsdag:
 • Solli aktivitetshus. Deltakelse i miljøet sammen med brukere og ansatte
 • Nav – Ungdomsteam – informasjon om forebyggende arbeid og tilnærming til utsatt ungdom.

  Uke 2, torsdag:
 • Dagaktivitet - Inn på Tunet - Bråten gård. Delta i aktiviteter inne og ute på gården.
 • Kursdeltakelse – dersom det er aktuelle kurs.

  Uke 2, fredag:
 • Bolig og oppfølging - deltakelse i de daglige aktivitetene for dagen.

Temaene i dagene kan variere ut i fra ønsker og dette kan vi legge opp til i samarbeid med hospitanten. Under er det satt opp noen temaer det går an å velge på/ønske og så vil vi prøve å imøtekomme dette.

Psykisk helse og rusarbeid:
Det psykiske helsearbeidet i Nittedal kommune skal støtte brukers egen opplevelse av å ha et godt liv. Dimensjoner som håp, tilhørighet og mening er sentrale. Målsettingen er også å bidra til fremme selvstendighet gjennom å styrke evnen til å mestre eget liv for mennesker med psykiske vansker eller lidelser og/eller rusproblemer.

Solli aktivitetshus:
Solli aktivitetssenter gir tilbud til mennesker som av ulike årsaker ikke er i arbeid. Aktivitetsmenyen er spennende og variert. Noen kurs har påmelding og begrenset antall plasser for eksempel glassarbeid, maling og musikktimer. Andre aktiviteter har plass til flere og trenger ikke påmelding, eksempler på dette er sosialt samvær, strikkekafé, allsang, yoga og vanngymnastikk.

Avdeling bolig- og oppfølging
Tjenestene retter seg mot personer over 16 år både rusutfordringer og psykisk uhelse. Vi drifter både en heldøgns omsorgsbolig og et ambulant team.

Vi skal samarbeide med personer med psykiske utfordringer og rusutfordringer i forhold til mestring av hverdagen og økning av livskvalitet.

Kurstilbudet:
Vi tilbyr KID-kurs for mestring av depresjon, KIB-kurs for mestring av belastninger i livet, Søvnskole med en ikke-medikamentell tilnærming til bedring av søvnkvaliteten, «Livslyst – når det røyner på» for deltakere som sliter med kronisk eller alvorlig sykdom, og som ønsker å lære teknikker for bedre å mestre egen livssituasjon. Alle kursene bygger på empowerment som grunnfilosofi og et kognitivt teorigrunnlag. I tillegg benyttes praktiske oppmerksomhets- og avspenningsøvelser. Vi har også gruppetilbud hvor kroppen brukes som innfallsvinkel for påvirkning av mental helse, som Qigong, Avspenningsgruppe, Mensendieckgymnastikk, trimgruppe og turgruppe. Vi tilbyr også Vivats førstehjelpskurs ved selvmordsfare for ansatte som kan møte innbyggere med selvmordstanker.

Inn på tunet:
Nittedal kommune har samarbeid med gårder som gir dagtilbud for personer som strever med psykisk helse og/eller rus som er 18 år og eldre. Gårdene har ansvar for aktivitetene og kommunen/Nav har ansvar for brukerne. Dette er lavterskeltilbud for de som av ulike årsaker ikke er i skole eller jobb. Dagtilbudet blir individuelt tilpasset og har som målsetting å få folk til å delta i praktiske aktiviteter i et sosialt fellesskap og gi deltagerne noe fast å gå til én-flere dager i uka. Aktivitetene er i stor grad ulike praktiske oppgaver på og omkring gården. I tillegg er det mulighet for å delta i matlaging, «mekking» i bilverksted eller musikkgrupper.

Enhet for tildeling- og forebyggende tjenester
Tildelingsenheten er Nittedal kommunes søknadskontor. Søknader om helse- og omsorgstjenester sendes hit og behandles etter gjeldende lovverk og retningslinjer. I tillegg har enheten en et psykisk helseteam for personer som har behov for inntil 5 samtaler for å få hjelp med livsutfordringer. Enheten har også fritidskontaktordningen som i Nittedal er et satsningsområde med blant annet en rekke gruppetilbud.

NAV Nittedal
NAV Nittedal har ansvaret for individuell arbeidsrettet oppfølging i forhold til ulike rettigheter i NAV-loven, Folketrygdloven og Sosialtjenesteloven. Ungdomsteamet i NAV Nittedal kan hjelpe ungdom som opplever utfordringer tilknyttet skole, jobb eller helse.

Informasjon til hospitanter Nittedal kommune
Nittedal er en kommune i Akershus med et innbyggertall på ca 24 000. Den grenser i nord til Lunner og til Nannestad, i øst til Gjerdrum, i sørøst til Skedsmo, og i sør og vest til Oslo. Det er derfor slagordet vårt er "Der storby og marka møtes!"

Våre forventninger til deg som hospitant
Vi gleder oss til du kommer og ønsker at du er aktiv og engasjert. Vi håper å få diskutert hvordan vi best kan samarbeide rundt pasientforløp, at du deler fra din hverdag med oss og at vi vi deler fra vår hverdag med deg.

Hva kan vi tilby deg som hospitant
Vårt mål er at du skal få god kjennskap til innholdet i det varierte psykiske helsetilbudet som kommunen kan gi til innbyggerne i Nittedal kommune som sliter med sin psykiske helse. Du vil også bli kjent med ansatte i kommunen, noe vi tror vil gi en gjensidig gevinst i samarbeidet mellom 1. linjetjenesten og 2. linjetjenesten.

Les mer på nettsidene til Nittedal kommune (ekstern lenke).

Enebakk kommune

Kontaktperson:

Helen Bakken Baadsvik, Enhetsleder, psykisk helsearbeid og rus, helen.bakken.baadsvik@enebakk.kommune.no, telefon: 64 99 20 00, mobil: 404 67 945

Rælingen kommune

Kontaktperson:

Thomas Kristiansen, avdelingsleder psykisk helse og avhengighet. E-post: thomas.kristiansen@ralingen.kommune.no, telefon: 45 46 09 02

Hospiteringsprogram i Rælingen kommune

Rælingen kommune har 17.568 innbyggere (01.07.2016) og ligger sentralt i Akershus fylke med kort vei til Oslo og Gardermoen. Kommunen har en visjon om å være trivselskommunen med nærhet til Øyeren og Østmarka og forsøker å etterleve verdiene respekt, ansvarlighet og redelighet i all sin virksomhet. For mer informasjon om kommunen, se våre nettsider.

Ved hospitering i kommunen ønsker vi å tilrettelegge innhold ut fra ønsker og interesseområder hos hospitanten. Temaene for hospitering i Rælingen kommune kan være:

Avdeling psykisk helse og avhengighet:

 • Psykisk helsetjeneste
 • Ambulerende psykisk helsetjeneste
 • Rustjenesten
 • Booppfølgertjenesten
 • Norumlia boliger

Dagaktivitetsavdelingen ved enhet for tilrettelagte tjenester:

 • Dovrebygget ressurssenter.

Tjenestekontoret for helse og omsorg:

 • Fra søknad til vedtak
 • Individuell plan og koordinator
 • Støttekontakt
 • Kommunale leiligheter med og uten tjenester

  NAV
 • Arbeid
 • Akutt bostedsløshet
 • Økonomisk rådgivning

Fysio- og ergoterapitjenesten

 • Friskliv

Flyktninge- og inkluderingstjenesten

 • Psykiske lavterskeltjenester
 • Ulike sosiale arrangementer

Ved innvilget hospitering i kommunen vil du få utarbeidet et detaljert program for dine fem hospiteringsdager i kommunen. Ved utarbeidelse til innhold i detaljert program vil det bli lagt vekt på opplysninger gitt i søknad og eventuelle andre opplysninger fra deg.

Lørenskog kommune

Kontaktperson:
Heidi Lindstad Næss, konst. virksomhetsleder bolig, rus og psykisk helse, Helse og omsorg, e-post: hns@lorenskog.kommune.no, telefon:  67 93 43 52, mobil: 913 40 542

Hospiteringsprogram:

 • Uke 1 mandag: Informasjon om rus og psykisk helsearbeid i kommunen  
 • Uke 1 tirsdag: Delta på avdelingsmøte, brukermøte
 • Uke 2 onsdag: Besøk og informasjon om samlokaliserte boliger, brukermøte
 • Uke 2 torsdag: Besøk på Maisenteret, brukermøte
 • Uke 2 fredag: Oppfølging i bolig, samarbeid med boligkontoret, hjemmebesøk. Evaluering, avslutning

Vi ønsker å gi et helhetlig bilde av kommunens rus og psykisk helsetjeneste og har laget et program vi mener gjenspeiler det. Programmet kan formes etter hospitantens ønsker, erfaringer og yrkesbakgrunn mv utfra det som er oppgitt i søknaden. 

Våre forventninger til deg som hospitant

Vi ønsker at du er aktivit deltagenede de dagene du er hos oss og at du kommer med konkrete tilbakemeldinger og innspill både på tjenestens innhold og hva vi felles kan gjøre for å utvikle samarbeidet til det beste for våre felles brukere.

Informasjon om tjenestene som deltar i hospiteringsordningen

Avdeling rus og psykisk helse:

Avdeling rus og psykisk helse er et tilbud til Lørenskogs innbyggere som ønsker råd,veiledning eller hjelp i forhold til psykisk helse og/eller avhengighetsproblematikk. Tjenestene skal bidra til bedre funksjonsevne og hverdagsmestring, forebygge kriser og gi økt livskvalitet.

https://www.lorenskog.kommune.no/nyheter/rus-og-avhengighetstjenesten.11050.aspx

Samlokaliserte boliger:

Avdelingen gir blant annet et bo- og omsorgstilbud til 17 brukere i Sykehusveien 75 og Rugdeveien A som har psykiske helseplager og et botilbud for 8 rusmiddelavhengige uten bolig på Vallerud bosenter.

Brukerne tilbys individuelt tilpasset oppfølging for å øke sin livsmestring. Den enkelte skal også gis mulighet gjennom fellesskap med andre beboerere og tjenesteytere, og leve et mer sosialt aktivt liv i boligene og i samfunnet for øvrig.
https://www.lorenskog.kommune.no/tjenester/omsorg-og-sosiale-tjenester/omsorgstjenester/vallerud-bosenter.11055.aspx

https://www.lorenskog.kommune.no/tjenester/helse/psykisk-helse/sykehusveien-75-rugdeveien-a-31.11246.aspx

Maisenteret:

MAI-senteret er et aktivitetssenter for mennesker med psykiske helseplager i Lørenskog kommune.
Vi er en sosial treningsarena hvor det legges opp til at brukerne opplever mestring gjennom deltagelse i ulike aktiviteter og sosial deltagelse.

https://www.lorenskog.kommune.no/tjenester/helse/psykisk-helse/mai-senteret.21830.aspx


Skedsmo kommune

Kontaktperson:
Linda Årnes Gulbrandsen, avdelingssjef psykisk helse og rus, lindag@skedsmo.kommune.no,

Fet kommune

Kontaktperson:

Inger Kristine Oskal Aamodt, Psyksisk helsearbeider, Helsetjenesten, inger.kristine.oskal.aamodt@fet.kommune.no,  Tlf 915 26 793

Hospiteringsprogram Fet kommune

Fet kommune ligger sentralt i Akershus fylke, 30 km fra Oslo, ved Glommas utløp i Øyeren. Innbyggertall er litt over 11.000.

Temaene for de fem dagene kan variere ut ifra ønsker fra hospitanten. Dette kan vi legge opp til i samarbeid med hospitanten. Temaene for hospitering i Fet kommune kan være:

 • Psykisk helse og rus
  • Inntaksmøte psykisk helse
  • Fagmøte
  • Samtaletjenesten
 • Ambulerende team
 • Ruskonsulenter
  • Gravide rusmisbrukere
  • LAR
 • Skolestua dagsenter
  • Friluftsgruppe
  • Badegruppe
 • Sørli 2, Bolig for de med alvorlig psykisk lidelse
 • Helsestasjon/helsesøstre ute på skolene -  Familievern
 • Fysioterapi
 • Ergoterapi
 • Har vi kurs gående? KiD, IMR, stressmestring, angstmestring etc.
 • NAV
 • Heia Vita
 • Tildelingskontoret, Hvordan tildeles tjenestene
 • Frisklivssentralen
 • Kommuneoverlege

Sørum kommune

Kontaktperson:

Sander Meursinge, Enhetsleder Ambulerende psykisk helseteam, Hjemmerehabiliteringsteam og Hjemmebaserte tjenester, sander.meursinge@sorum.kommune.no, Telefon: 63869361, mobil. 46946231

Kari Halvorsrud, enhetsleder, kari.halvorsrud@sorum.kommune.no, tlf 63869370 / 98644532

Om Sørum

Sørum er en mellomstor kommune, preget av folketilvekst og optimisme. Kommunen ligger midt i Akershus fylke, mellom Aurskog-Høland og Skedsmo. I dag bor det 17.600 mennesker i Sørum. Sørum ligger rundt 30 minutter fra Oslo og 15 minutter fra Lillestrøm med tog. Per i dag jobber rundt 1000 dyktige og engasjerte mennesker i kommunen.

Sørum har følgende tilbud innenfor psykisk helse for voksne:

 • Samtaletilbud
 • Aktivitetsgrupper
 • KID grupper: Kurs i Depresjonsmestring, gruppebasert
 • KIB grupper: Kurs i Belastninger, gruppebasert
 • Angstmestringsgrupper
 • Rustjenesten: oppfølging og hjelp i forbindelse med rusavhengighet
 • Aktivitetsgrupper: svømmegrupper, hobbygrupper, mm
 • Mindfullness: gruppebasert og individuelt
 • Ambulerende psykisk helseteam: ambulerende tilbud, inkl kveld og helg

Andre tilbud/ tjenester som kan være aktuelt å få et innblikk i:

 • Nav
 • Tildelingsenheten
 • Flyktningentjenesten
 • Frisklivssentralen
 • Hjemmesykepleien
 • Praktisk bistand
 • Tildeling av kommunal bolig
 • Støttekontakttjenesten
 • Frivillighetssentralen
 • Legevakten

Hospitanten kan forvente å 

 • få oversikt over organiseringen av tjenestene i Sørum kommune
 • få et innblikk i de psykiske helsetilbudene som finnes i og hvordan hverdagen vår ser ut
 • få et innblikk i hvordan man søker om tjenester, tildelingsprosessen og veien videre
 • få oversikt over andre kommunale tjenester utenom psykiske helsetjenester som kan være av betydning

   

Hospiteringsprogram Sørum:

 • Velkommen og gjennomgang av hospiteringsprogram v/ enhetsleder
 • Hospitering psykisk helse tilbudene på Sørvald
 • Hospitering rustjenesten
 • Hospitering Ambulerende psykisk helseteam
 • Besøke/ hospitering andre aktuelle kommunale tjenester – utarbeides i tråd med søknaden og hospitantenes ønsker

Hospitanten vil uansett være med på flere av de psykiske helsetilbudene som finnes, mens resten av programmet vil være avhengig av søknaden og de interessene som meldes inn. Endelig hospiteringsprogram vil utarbeides heretter. Vi ønsker derfor gjerne å høre hva hospitanten ønsker og vi prøver så godt vi kan å tilpasse programmet i tråd med det dette.

Aurskog-Høland kommune

Kontaktperson:

Gro Kalvenes, Tjenesteleder, psykisk helse, gro.kalvenes@ahk.no, Tlf: 41631337

Hospiteringsprogram

De som ønsker å hospitere ved psykisk helse vil kunne delta i de aktiviteter som er presentert nedenfor. Gruppebasert veiledning, behandling og støtte hvis dette pågår i valgte hospiteringsperiode. 

Videre vil vi gjøre kjent de arena som blir viktig for videre samarbeid med spesialisthelsetjenesten og som er:  

 • Forholdet mellom bestiller og utøver, deltakelse i drøftingsmøter mellom bestiller og utøver i forbindelse med vedtak. Videre besøk og informasjon om tjenestekontoret.
 • Ambulant utøvelse av nødvendig helsehjelp i psykisk helse.
 • Deltakelse i støttesamtaler (der pasienten samtykker).
   

Psykisk helse i Aurskog – Høland

Helsehjelp:

Alle kan i løpet av livets faser ha behov for støtte og hjelp til egenmestring.  Forskning viser at folk flest en eller annen gang utvikler lettere angstlidelser, depresjon eller støter på en livskrise hvor en trenger støtte.

Psykisk helse har terapeuter med bred erfaring og kompetanse innen mestringssamtaler og støttesamtaler. Hensikten er at bruker får god kjennskap til sine symptomer for dernest i samarbeid med terapeut å finne strategier for å dempe symptomtrykket.

Når en søker tjenesten (helsehjelp) vil det være en fordel å oppsøke fastlegen for best og mest effektiv behandlingsnivå (spesialisthelsetjenesten eller kommunen). Deretter søker en tjenesten gjennom Tjenestekontoret i kommunen.

Friskliv, folkehelse og hverdagsmestring:

Ved å kontakte oss stedlig ved Aurstien 26 eller å ringe 67205271 kan innbyggere få et bredere kjennskap til våre ulike aktivitetstilbud som fysak, dagsenter, selvhjelpsgrupper og andre arrangementer. Forskning viser at fysisk aktivitet, samhold og sosialt fellesskap fremmer livskvalitet og bidrar til generelt bedre helse.

Gruppebasert veiledning, behandling og støtte:

 • Circle of security (COS): Målet er at barnet skal utvikle en trygg tilknytning til sine foreldre.
 • Kurs i depresjonsmestring (KID): Egenmestring av depresjon og belastning.
 • Nettverksmøter: Samtale med de som har betydning for deg, og hvor psykisk helse organiserer møter for deg.
 • Ung/voksne: Veiledning til ung/voksne mellom 18 og 25 år som ønsker å treffe andre ungdommer i et samspill mot sine utfordringer.

Vi ønsker våre samarbeidspartnere ved AHUS velkommen til psykisk helse i Aurskog Høland kommune!

Ullensaker kommune

Kontaktperson:

Heidi K P Martinussen, Fag- og kvalitetskonsulent,    Heidi.K.P.Martinussen@ullensaker.kommune.no,  , Tlf: 66 10 85 32

Hospiteringsprogram Ullensaker kommune

Uke 1, mandag: Avdeling psykisk helsevern

 • Møte psykisk helsevern på Østafor – delta på morgenmøte.
 • Informasjon om kommunen, psykisk helseevern og psykisk helsearbedertjenesten.
 • Være med på Mesteringssenteret. Delta på tur, kortkurs, hjemmebesøk elelr samtale.
 • Informasjon om boveiledertjenesten

Uke 1, tirsdag: eling Psykisk Helsevern & Helseavdelingen ved Ullersmo fengsel

 • Delta på morgenmøte, informasjon om mestringssenteret.
 • Delta på samhandlingsmøte, evt. hjemmebesøk, samtale
 • Ullersmo fengsel: Informasjon om helsetjenester ved Ullersmo, psykiatrimøte og omvisning

Uke 2, onsdag: Hjemmetjenesten & Tildelingsavdelingen

 • Kløfta - hjemmetjenesten: Delta på morgenmøte, observere og delta i daglig driften
 • Gjestad – tildelingsavd.: Innføring i roller og oppgaver.

Uke 2, torsdag: Avdeling rus og avhengighet

 • Informasjon om rusavdelingen, presentasjon av hospitantene, ønsker og læringsmål
 • Hjemmebesøk og evt. møter med Ambulerende Team. Delta i det som skjer – møtevirksomhet og daglige oppgaver.

Uke 2, fredag: Avdeling rus og avhengighet

 • Delta på morgenmøte, innføring i tilbudet ved 7ern og være i miljøet
 • Oppsummering og avslutning

Dersom søkeren(-erne) ønsker å hospitere 1 uke i «strekk» har vi anledning til det. Det er da ønskelig at de hospitantene som kommer til Ullensaker følger samme opplegg, - enten hospitering over 1 eller 2 uker.

Les mer på nettsidene til Ullensaker kommune

Psykisk helse og rus og avhengighet er organisert under fagområde helsevern og sosial omsorg  

Eidsvoll kommune

Kontaktpersoner

 1. Monica Sigvartsen, Monica.Sigvartsen@eidsvoll.kommune.no, Klinisk sosionom i Rus, avhengighet og psykiske lidelser, Avd. Rus og psykisk helse, Helse og bistand, telefon 66 10 75 86.
 2. Kari-Bente Skråstad , kari-bente.skrastad@eidsvoll.kommune.no, Leder Psykososialt kriseteam , Avdelingsleder, Avd. Rus og psykisk helse, Helse og bistand, telefon 63 96 75 76/ 400 36 395

Hospiteringsprogram Eidsvoll kommune

Temaene i dagene kan variere ut i fra ønsker og dagsprogrammet i de dagene hospitanten vil være tilstede. Dette kan utarbeides sammen hospitanten. Under punkt 4 er det satt opp noen tjenester som kan velge /ønske og vi vil prøve å imøtekomme dette. Tilbudet gjelder rus og psykisk helsetjenester til personer over 18 år.

1. Rusarbeid

 • Behandlingssamtaler/kartlegging og oppfølging med rusavhengige

2. Psykisk helsearbeid

 • Behandlingssamtaler
 • Dagsenter: Solsiden Dagsenter
 • Lavterskeltilbud: Solsiden brukerstyrte senter
 • Diverse gruppetilbud (KID, Angst mestrings gruppe, IMR)
 • Nettverksmøter

3. Miljøarbeidertjeneste

 • Ambulerende miljøarbeidertjeneste
 • Miljøarbeidertjeneste i døgn bemannet bolig

4. Andre tilbud etter ønsker

 • Hjembaserte tjenester
 • Vurderingsteam Helse og bistand
 • Frisklivsentralen
 • Frivillighetssentralen
 • Gladbakk aktivitetssenter
 • Orientering om rus og psykisk helsetjenester til barn og unge
 • Orientering om psykososialt kriseteam organisering/ beredskap
 • Orientering om støttekontakt tjeneste
 • Orientering om boligtildeling

5. Forventninger

Hospitanten kan forvente å få innsikt i

 • Organisering og hjemmel for utøvelse og prioriteringer av kommunal rus og psykisk helsetjeneste

 • Rustjeneste; inntak, kartlegging, tilbud, utskrivelse, samarbeid med andre, oppfølging av LAR pasienter

 • Psykisk helsetjeneste: Organisering, inntak/ utskrivelse, behandling/ tilbud, IP oppfølging, informasjon om kommunalt psykisk helsearbeider, observatør på grupper, nettverksmøte evt. behandlingssamtale med pasient.

 • Dagsenter: inntak, tilbud, oppfølging, utskrivelse og delta i gruppeaktivitetene

 • Brukerstyring: orientering om prinsipper og erfaring fra et praksiseksempel på kommunalt drevet brukerstyrt senter

 • Kurs og Gruppetilbud; inntak, kartlegging, inntak, gruppesammensetning og delta som observatør i grupper og nettverksmøte

 • Solsiden brukerstyrte senter: Informasjon og deltagelse i aktivitetene
  Brukerens egen nettside www.solsiden-eidsvoll.net

 • Ambulerende miljøarbeidertjeneste: organisering, inntak, kartlegging, oppfølging, utskrivelse, samarbeid med andre. Informasjon om oppgavene til miljøarbeidere. Være med boveileder i det daglige arbeidet

Forventninger til Hospitanten

Vi vil gjerne ha dine refleksjoner i forhold til ditt møte med kommunehelsetjenesten og hva våre organisasjoner kan gjøre for å utvikle samhandlingen for bedre helsetjenester til felles pasienter/ brukere

Hurdal kommune

Kontaktperson

Sissel Tangen Karlsen , Sissel.B.Tangen.Karlsen@hurdal.kommune.no , Vernepleier, Psykisk helsearbeid og rus Hurdal kommune, Tlf. 66 10 65 23 / 900 78 025 

Hospiteringsprogram: Hurdal kommune 

Uke 1, mandag: Psykisk helse og rus:

 • Velkommen, informasjon om kommunens organisering og samarbeid
  Besøk på dagsenter og omvisning

Uke 1, tirsdag:

 • Helsestasjon: Skolehelsetjeneste 1.-10. klasse, barnekontroll
 • NAV: Informasjon

Uke 2, onsdag: Helsetunet:

 • Rapport, være med å kjøre liste i hjemmesykepleien, omvisning og hjemmesykepleiens arbeid ift rus og psykiatri

Uke 2, torsdag: Psykisk helse og rus:

 • Informasjon om rusarbeidet,
 • Erfaringsutveksling rundt samarbeidet mellom hospitantens arbeidssted og kommunen.
 • Info om hospitantens arbeidssted.
 • Dagsenter

Uke 2, fredag:

 • Barnevern: Informasjon med mere
 • Psykisk helse og rus: Oppsummering og evaluering av uken. 

Uke 1 mandag og tirsdag og uke 2 onsdag, torsdag og fredag, eventuelt mandag til fredag på én uke.

Les mer på nettsidene til Hurdal kommune (ekstern lenke).

Nes kommune

Kontaktpersoner

Hilde M. Folmo , Ruskonsulent , Tlf. 458 66185 
Kari Mette Engebretsen , Samhandlingskoordinator, Tlf. 953 64 413

Hospiteringsperiode

2 og 3 dager, til sammen 5 dager

Hospiteringsprogram Nes kommune
Vi har valgt ikke presentere noe tentativt program, men heller forme dette etter hospitantens ønsker, erfaringer og yrkesbakgrunn mv. For å kunne lage et godt program er vi avhengig av at det i søknaden skrives litt utfyllende om hva som er ønskelig å lære/fokusere spesielt på under hospiteringen.

Våre forventninger til deg som hospitant
Viønsker oss mest mulig konkrete tilbakemeldinger og innspill fra deg som hospitant. Vi vil svært gjerne ha dine synspunkter i forhold til selve hospiteringsopplegget, og hva vi konkret kan gjøre for å utvikle samarbeidet til beste for våre felles pasienter/brukere. Se søknadsskjema og evalueringsskjema for hospitant nederst.

Informasjon om de kommunale tjenestene som deltar i hospiteringsprogrammet vårt:

Psykiatri- og rustjenesten
Psykiatri- og rustjenesten er en tverrfaglig tjeneste. Målgruppen er primært innbyggere i Nes kommune over 18 år, som på grunn av psykisk lidelse/rus har behov for oppfølging fra fagpersoner. Psykiatri- og rustjenesten gir tilbud på følgende områder:

 • Oppfølging av rus og spilleavhengighet
 • Oppfølging av brukere under LAR (legemiddelassistert rehabilitering)
 • Individuell oppfølging med bruk av støttesamtaler, koordinering av tiltak og arbeid med Individuell Plan.
 • Psykiatriens boveiledere gir et tjenestetilbud med fokus på trening i å mestre dagliglivets gjøremål, koordinering av tiltak og arbeid med individuell plan. 
 • Ulik gruppeterapi

Oasen dagsenter
Oasen er et møtested for innbyggere med psykiske problemer av ulik art. Dagsenteret drives av Nes kommune, etat for kultur og fritid. Det er to ansatte og senteret har et eget brukerstyre.

Forvaltningsenheten
Forvaltningsenheten har ansvar for saksbehandling av søknader om tjenester fra helse- og sosialetaten, forvaltning av kommunens helse- og sosialtjenester ut fra lover, forskrifter og politiske vedtak, samt behandling av søknader om tjenester etter søknad fra brukere. Ved innleggelse i spesialisthelsetjenesten er det forvaltningsenheten som mottar A og B skjema.

Familiens hus
Et tverrfaglig ressurssenter for barn, unge og foreldre . Virksomheten består av:

 • Åpen barnehage
 • Nettverkskonsulent
 • Barnevernstjenesten
 • Avdeling for forebyggende helsearbeid (helsestasjon, familiekonsulent bl.a.)

Boligkontoret
Boligkontoret forvalter personrettede lån og tilskudd fra Husbanken, bostøtte og kommunale utleieboliger.

Hjemmebaserte tjenester

 • Hjemmesykepleie (Lov om helsetjenesten i kommunene § 2-1)
 • Praktisk bistand (Lov om sosiale tjenester, § 4-3, jfr. § 4-2a)
 • Matombringing
 • Trygghetsalarm

  I tillegg vil du som hospitant få et besøk på
 • Kanmer- attføringsbedrift med tilrettelagt sysselsetting for de som har falt utenfor det ordinære arbeidslivet
 • Friskgården
 • Psykososialt kriseteam- et flerfaglig team som mobiliseres ved behov
 • Bolig for enslige mindreårige asylsøkere
 • Furukollen Psykiatriske senter
 • NAV. Kvalifiseringsprogrammet(KVP)


Pasient- og brukergrupper
Alle innbyggere i Nes kommune.

Type faggrupper, kompetanse etc.
Virksomhetene består av ulike faggrupper med høyskoleutdannelse eller annen relevant utdanning/ kompetanse.

Målsettinger for tjenestetilbudet
Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet og folkehelsen(kommunehelsetjenesteloven §1- 2)

Viktige samarbeidspartnere
- Nav
- Spesialisthelsetjenesten

Annen relevant informasjon

- Nes kommunes internettsider
Kommunehelsetjenesteloven  

Nannestad kommune

Kontaktperson: Kontaktperson: Hilde Mothes, fagansvarlig, Tlf: 63 93 00 80, Mob: 911 46 527    

Hospiteringsperiode
5 sammenhengende dager x 2, tilsammen 10 dager 

Hospiteringsprogram Nannestad kommune

Våre forventinger til hospitanten
Vi har forventinger til at hospitanten skal være aktivt med i det oppsatte programmet. Dele egne erfaringer fra egen arbeidsplass. Det er ønskelig at hospitanten skal få innsikt i hvordan kommunehelsetjenesten drives, og hvilke utfordringer vi møter i hverdagen. Det er viktig at hospitanten tar med seg erfaringene tilbake til 2/3.linjetjenesten for at samarbeidet mellom kommune og Ahus skal bli enda bedre.

Psykisk helsetjeneste gir tilbud på følgende områder:

 • Samtalebehandling til voksne, 3.5 stillinger
 • Samtalebehandling til barn og unge 3 stillinger
 • Miljøtilbud til voksne 2.5 stillinger
 • Dagsenter for voksne-2 dager i uken

  Grupper/undervisning:
 • KID-Kurs i mestring av depresjon for unge og voksne
 • CU2-gruppetilbud for barn av psykisk syke.
 • Svømmegruppe for voksne
 • Fysisk aktivitetsgruppe
 • Friluftsgruppe
 • Brukerstyrt sosialt kveldstilbud for voksne.

Dagsenter:
Dagsentret er delvis brukerstyrt og pasientene deltar i de ulike aktiviteter. Deltakelse gir muligheter for egenutvikling og mestring gjennom forskjellige aktiviteter. Eksempel på dette er: Sløyd, snekring, håndarbeide, maling, keramikk, matlaging, hagearbeid, spill, handling og husarbeid. Turer som kino, teater, ut å spise, handleturer. Friluftsliv med grilling og fisking, skog og mark.

Tverrfaglig samarbeid:
Psykisk helsetjeneste deltar i psykososialt team. For de som har sammensatte behov, kan det opprettes ansvarsgruppe sammen med pasienten. Ansvarsgruppen vil i samarbeid med pasienten utarbeide en individuell plan der dette er et behov. Vi samarbeider bl.a med hjemmebaserte tjenester, NAV, barnevernstjenesten, helsesøstertjenesten, fastlege og spesialist helsetjeneste.

Nav/rustjenesten:
NAV Nannestad ble etablert høsten 2007. Da ble det gamle NAV trygd, NAV arbeid og kommunens sosialtjeneste slått sammen til ett integrert kontor. Hensikten er at brukerne i kommunen skal få et helhetlig tilbud. Pr.dags dato er det 23 ansatte ved NAV Nannestad, hvorav 12 er statlig ansatt og 11 er kommunalt ansatt.

Rustjenesten: Følger opp personer med rusmisbruk, og brukere under LAR (legemiddelassistert rehabilitering). De får tett individuell oppfølging.

Økonomisk Rådgiver: Veileder personer med økonomiske utfordringer.

 
 

Informasjon om hospiteringsperioder, søknadsfrister og søknadsskjema (kompetansebroen.no)

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.