Turnusleger

LiS-del 1 av spesialistutdanningen for leger på Ahus har i dag tredelt tjeneste ved Kirurgisk divisjon, Medisinsk divisjon og Divisjon forpsykisk helsevern. Oppstartstidspunkt i klinikken er 1. september og 1. mars hvert år.

Ny ordning for Leger i spesialisering

Ny forskrift for legenes spesialistutdanning trer i kraft 1. mars 2017 for del 1 og 1. mars 2019 for del 2 og 3. I forbindelse med innføring av ny modell for spesialistutdanningen for leger er det vedtatt innført læringsmål og læringsaktiviteter.  Du må få godkjent både læringsmål og aktiviteter i hver enkelt rotasjon.  Du må i tillegg ha gjennomført 12 måneder på sykehus og fått aktivitetene godkjent før du kan starte i et distrikt.

Les mer om den nye ordningen (helsedirektoratet.no) Blogg om ny LIS-ordning (lis-utdanning.info) Les mer om forskriften (regjeringen.no)

Lege i spesialisering del 1 (LIS 1)

Ved Akershus universitetssykehus har vi 21 stillinger for LIS-1, tidligere kalt turnusstillinger, med oppstart i slutten av februar og 21 stillinger med oppstart i slutten av august.  Alle begynner med et obligatorisk introduksjonsprogram med læringsaktiviteter og fortløpende vurderinger for å oppnå læringsmålene definert i forskrift.

Spesialistutdanning for leger (helsedirektoratet.no) Her søker du turnusstilling (webcruiter.no)

For dem som er allerede ansatt som turnuslege, eller som følger de gamle reglene, er informasjon fortsatt tilgjengelig på hjemmesiden til Helsedirektoratet.

Informasjon om turnuslegeordningen (helsedirektoratet.no)

Overgangsreglene er spesifisert i den første lenken herover.

Tjenesten for LS-1 er 18 måneder, hvor av 12 måneder i sykehus og 6 måneder i kommunehelsetjeneste.

Ledige LiS-1 stillinger lyses ut vår og høst via en nasjonal nettportal:

helsedirektoratet.no

LiS-lege del 1 ved Ahus

Lis-1 tjenesten er tredelt med fire måneder indremedisin, fire måneder kirurgi og ortopedi, samt fire måneder innen psykisk helsevern.

LiS-1 som skal ha sin distriktstjeneste i Finnmark, vil kunne velge mellom tjeneste i psykiatri, spesialpsykiatri, barnesykdommer, fødselshjelp- og kvinnesykdommer.

LIS 1 er viktige medarbeidere både som medlemmer av vaktteamene og som del av behandlingsteamet på sengepostene og poliklinikkene.

Etter ett års tjeneste som LiS-1 ved Ahus, følger seks måneders tjeneste i en av kommunene i Akershus eller fem kommuner i Finnmark. Det er en forutsetning for tilsetting i en kommune at tjenesten ved Ahus blir gjennomført og godkjent. 

Undervisning og veiledning

Undervisning for LiS-1, inkludert innlevering av case og gjenomføring av prosedyrer, er obligatorisk.

LiS-1 Ahus får oppnevnt en veileder når de bytter avdeling. Det er tre obligatoriske samtaler med veileder i turnusperioden.

Tillitsvalgte

Det velges to hovedtillitsvalgte på hvert LiS-1 kull. Yngre legers forening i Den norske legeforening ivaretar LiS-1 legenes interesser.

Søknadsbehandling - vektlegging

I rekrutteringen av LiS-1 legger Ahus vekt på søkerens erfaring med pasientrettet arbeid, blant annet som lege med autorisasjon eller studentlisens.

Det er en forutsetning at du behersker norsk, eller et annet skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig. Vi praktiserer språkkravene strengt. Det er viktig for kvaliteten i behandlingen av pasientene, pasientsikkerheten, samhandling med helsepersonell og god dokumentasjon.

Ahus har et multinasjonalt opptaksområde og prøver å rekruttere kandidater med ulik bakgrunn og kultur.

Hvem ser vi etter? Vi søker etter deg som har gode sosiale ferdigheter, og er tilpasningsdyktig. Er du i tillegg arbeidsom, faglig flink og trives med samarbeid på tvers av faggrupper i et hektisk miljø, da kan du være den vi leter etter. 

Alle søkerne blir bedt om å svare på noen spørsmål ved innlegging av søknad, for å kunne sortere søknadene i kategorier. Etter å ha lest alle søknadene blir hver enkelt søker poengberegnet ut i fra:

 • arbeidserfaring som legevikar, på sykehus og i kommunehelsetjenesten, med og uten vakterfaring
 • arbeidserfaring fra helsevesen, for eksempel portør, ambulansemedarbeider, sykepleier, tannlege med autorisasjon.
 • annen relevant arbeidserfaring
 • verv, tillitsverv, ledererfaring
 • utveksling
 • humanitært arbeid
 • forskning, publikasjoner
 • undervisning
 • akuttmedisin
 • annen utdanning
 • kurs
 • språkkunnskaper 

Arbeidet er tidkrevende, derfor ber vi om at  du unngår å kontakte saksbehandler på telefon de første ukene, send heller en e-post til turnustjeneste@ahus.no Svar vil bli sendt deg fra denne adressen ila 4-6 arbeidsdager. 

Relevante søkere innkalles til intervju 19. og 20. april for stillingene med distrikt i Akershus og fredag den 21. april med distrikt i Finnmark. Representanter fra administrasjon, klinikken, tillitsvalgte og kommunehelsetjenesten er til stede på alle intervjuer. 

Det lages en innstilling og en reserveliste som behandles etter interne avtaler,før tilbud om stilling sendes ut på e-post i henhold til dato og tidspunkt som er bestemt av helsemyndighetene. Dagens regelverk gir oss ikke anledning til å oppgi hvilken plass du får på reservelisten.  Oppstart for introduksjonskurset er 23. august. Oppstart i den enkelte klinikk er 1. september 2017.

Ahus og OUS samarbeider om ansettelsesprosessen. Søkere til begge sykehusene vil kunne få tilbud om intervju begge steder, men vil kun få ett tilbud om ansettelse. Vi oppfordrer deg til å søke tidlig. Søknadene behandles fortløpende.

Ansettelse

Alle Lis-1 blir ansatt på Akershus universitetssykehus.

Du må ha norsk personnummer (11-siffer), ha gyldig oppholds- og arbeidstillatelse samt konto i en norsk bank for å kunne tiltre stilling som turnuslege. Dette må være klart senest 30 arbeidsdager før oppstart.

Fra 2013 er det innført politiattest for turnusleger. Bekreftelse på eget skjema sendes deg, slik at du kan sende dette til politiet.no Vi gjør oppmerksom på at det kan være lang saksbehandlingstid.Send henvendelse om dette så snart du har mottatt bekreftelse fra oss. Politiattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder. Du kan søke elektronisk på: www.politi.no/tjenester/politiattest/ 

Det er ikke anledning til å starte tjeneste som LiS-1 dersom dette ikke er brakt i orden. Du kan ikke regne med å få tilpasset tjeneste uten nattevakter.

Når en LiS-1lege ikke fungerer, vil denne bli tatt ut av tjeneste etter gjeldende forskrift og regelverk.Det er en prøvetid på 6 måneder, og en gjensidig oppsigelsestid på 1 måned.

Norsk autorisasjon som lege eller lisens må foreligge før kandidater kan begynne i LiS-1 tjeneste.Du må selv søke Helsedirektoratet om autorisasjon.  (autorisasjon@helsedir.no)  På Helsedirektoratets nettsider finner du informasjon om gebyr, regelverk med mere knyttet til turnustjenesten. Vi ber deg lese dette og søke om enten turnuslisens eller autorisasjon. Husk at gebyr må være betalt før saksbehandling av din søknad starter.

Det er en forutsetning at turnuslegen behersker norsk eller et annet kandinavisk språk både skriftlig og muntlig. Ahus praktiserer språkkravet strengt.  Det er viktig for kvaliteten i behandlingen av pasientene, pasientsikkerheten, samhandlingen med øvrig helsepersonell og for god dokumentasjon.

For øvrig må turnuslegen ha gyldig oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.  Ved oppstart må turnuslegen legge fram politiattest i henhold til helsepersonelloven § 20 A. Bekreftelsesskjema sendes deg så snart du har takket ja til stilling som turnuslege.

Introduksjonskurs

Alle turnuslegene må gjennomgå et obligatorisk introduksjonskurs på åtte arbeidsdager før ordinær turnusstart. Turnusstart erpr i dag 1. september for høstkullet og 1. mars for vårkullet. Det utbetales daglønn for disse åtte dagene.

Introduksjonskurset for turnusleger er en utvidet utgave av Ahus sitt ordinære og obligatoriske nyansattkurs for alle ansatte ved sykehuset. Kommunene i vårt opptaksområde vil også delta, slik at du får kunnskaper om turnus i distrikt.

Kurset inneholder blant annet:

 • AHLR
 • omvisning, bli kjent
 • bruk av DIPS
 • gipse- og suturering
 • informasjon om distriktstjenesten og valg av kommune
 • klinisk undersøkelser i ortopedi
 • kommunikasjon
 • etikk
 • legemiddelhåndtering
 • logistikk
 • lover og regler, rettigheter og plikter
 • ortopedisk radiologi
 • palliasjon
 • pasientsikkerhet
 • proact
 • radiologi
 • samhandling
 • samtykkekompetent pasient
 • smittevern
 • traumer
 • turnuslegens rolle i sykehus
 • utfylling av diverse skjema
 • venøse tilganger
 • forebygging
 • forskningsforståelse
 • kunnskapshåndtering
 • pasient og brukermedvirkning
 • pasient og pårørendeopplæring
 • systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse

I tillegg må kandidatene gjennomføre e-læringskurs i temaene:

  • Ahus – Brannvern for nyansatte
  • Ahus – Beredskap
  • Ahus - Informasjonssikkerhet
  • Ahus - Grunnopplæring ID kor
  • Ahus - Bli kjent i Akershus universitetssykehus
  • Ahus - E-resept
  • Ahus - Tann- og munnstell
  • Sykmelding
  • Ahus – HL
  • Ahus - Kjernejournal

De fem først nevnte kursene er obligatoriske for å få ID-kort. Kurset i E-resept må tas før turnuslegen kan ta i bruk e-reseptmodulen i adgangskortet. Etter avsluttet kurs vil du få utstedt adgangskort med tilganger og rettigheter innlagt i kortet. Du kan ikke starte som turnuslege før dette kurset er gjennomført. Neste oppstart for LiS-1 er onsdag den 22. august 2017. Det kan også bli aktuelt med flere e-læringskurs. 

Lis-1 tjeneste i medisinsk klinikk

Informasjon om hvordan arbeidsdagen til en LiS-1 er lagt opp i medisinsk klinikk på Ahus.

I medisinsk klinikk blir Lis-1 knyttet til en av følgende avdelinger eller poster: 

 • Hjerte 
 • Nyre
 • Infeksjon
 • Fordøyelse 
 • Lunge 
 • Hematologi
 • Endokrinologi

Arbeidet er relativt jevnt fordelt mellom postarbeid og vakt i akuttmottaket. Turnusen er 14. delt, i løpet av denne perioden er turnuslegen ca tre helger på jobb. Det er ikke satt opp noen friuker i den ordinære turnusen.

På vakt jobber LiS-1 i et team av primær- og sekundærvakter, som hele tiden er til stede i akuttmottaket. LiS-1 skal konferere med sekundærvakt eller konfereringsvakt.

En LiS-1, en primærvakt og en sekundærvakt går med akuttcallinger, og rykker ut ved akutte situasjoner som hjertestans på vakt. Sertifisering i AHLR er obligatorisk for å delta i vakt.

Det er mellom 80 og 200 innleggelser totalt per døgn på sykehuset. Cirka 70 prosent av disse er indremedisinske pasienter.  Det er mye å gjøre på vakt.

Arbeidstiden er fra 08.00-16.00 på post. I mottaket varierer arbeidstidene etter vaktplan med dag (07.30-20.30), mellomvakt (10.00-20.00) og nattevakter (20.00-09.00). Morgenmøtet i mottak starter hver dag presis kl. 07.30. LiS-1 refererer utvalgte pasientkasuistikker hver morgen.  På post deltar LiS-1 i daglige rutiner og får innblikk i aktuelle prosedyrer, som for eksempel arbeids-EKG. LiS-1 får ansvar for en del av pasientene på avdelingen, og går previsitt og visitt på disse sammen med en mer erfaren lege. I samråd avgjøres hva som skal skje videre med pasientene.

LiS-1 deltar aktivt i utskrivning og utarbeidelse av epikriser. Gjeldende epikrisemal skal benyttes. Det er felles undervisning for leger annenhver morgen i tillegg til morgenmøtet, samt internundervisning på posten LiS-1 tilhører.

Medisin: Mange pasienter og relativ høy arbeidsbelastning med moderat vaktbelastning. 

Turnus i Kirurgisk divisjon og Ortopedisk klinikk

I Kirurgisk divisjon tilbringer LiS-1 det meste av tiden i Akuttmottaket. Der har du ansvaret for mottak av både kirurgiske og ortopediske pasienter. I tillegg er LiS 2-4 uker på Ortopedisk akuttpoliklinikk og 2-4 uker på post.

I kirurgisk klinikk blir LiS-1 knyttet til en av følgende avdelinger/poster: 

 • Gastrokirurgen
 • Kar/thorax
 • Urologisk
 • Bryst- og endokrinologi (Brendo) 
 • Ortopedisk (egen klinikk)

Kirurgi/ortopedi:
Vaktplanen er fordelt ved at det for tiden er en LiS-1 på dagvakt (07.30-16.00), en LiS-1 på mellomvakt (12.00-19.00) og to LiS-1 på nattevakter (16.00-08.00).

Akuttmottaket på Ahus er et av landets travleste mottak og er preget av svært høyt tempo.Med 2 LiS-1 på natt blir det mange nattevakter. Med høy pasientflyt møter LiS-1 legene mange ulike sykdommer og må ta stiling til mange ulike  problemstillinger.

Alle får en opplæringsvakt. Ved enkelte vakter får LiS-1 legene også anledning til å være med på operasjon. Du har hele tiden en primærvakt du kan og skal spørre. Det skal konfereres om alle pasienter.

Alle LiS-1 legene deltar i internundervisning og egen undervisning med innlevering av case i løpet av tjenestetiden. For tiden er det satt inn en friuke hver 12. uke. 

Kirurgi: Mange pasienter, stor arbeidsbelastning med mye vaktarbeid.

LiS-1 i psykiatri/spesialpsykiatri

Akuttpsyk: LiS-1 knyttes opp til èn post hele tjenesten, enten lukket psykose-post, eller åpen affektiv-post. Postarbeidet består i at LiS-1 får behandleransvar for pasienter i samråd med overlege. Akuttpsykiatri dreier seg mye om akutt medisinering, stabilisering, utredning og plan videre for hjem ,DPS  eller spesialpsykiatri.

LiS-1 lærer mye om korrekt bruk av tvangsparagrafer, akuttmedisinering, suicidalitetsvurdering med mere, noe som er svært nyttig ved senere legevaktsarbeid.

I tillegg til postarbeid har LiS-1 legen mellomvakt en gang i uken (15:30-22) og helgevakt 15:30 - 22 fredag, lørdag og søndag. Da jobber du på mottakspost sammen med LIS-lege og tar innkomstjournaler, i tillegg til å bistå med tilsyn på post.

LiS-1 får enkelte avspaseringsdager etter helgevakt, ingen fri-uker. Arbeidsbelastning er moderat medgod oppfølging. LiS-1 deltar også på LiS-undervisning en gang i uken.

Lurud: Avdeling spesialpsykiatri befinner seg på Lurud. Avdelingen er delt i tre lukkede seksjoner. Tilbudet retter seg mot kvinner og menn over 18 år med alvorlig psykisk sykdom og som trenger behandling eller rehabilitering over lenger tid. Tilbudet består av utredning, diagnostisering, observasjon, behandling, stabilisering og rehabilitering for utskrivning til DPS eller hjemstedskommune.

Som LiS-1 på Lurud bistår du arbeidet som behandler med samtaler, samarbeidsmøter og nettverksmøter. Arbeidstiden er kl 07.30-15.00. Turnuslegen deltar i felles vaktordning med IR (Illegal rus), Alderspsykiatri og Lurud. Det er hjemmevakt med telefon cirka en gang pr uke og ca hver 8åttende helg. Vaktordning mellom ASP, Skedsmokorset - IR (avdeling rus og avhengighet) Nordbyhagen og Alderpsykiatrisk avdeling, Skytta (Nittedal).  LiS-1 går forvakt, og har bakvakt (spesialist/vedtaksansvarlig) tilgjengelig. Forvakten har hjemmevakt, men kan måtte rykke ut. Det er derfor en fordel med førerkort. Lurud kan stille med vaktbil.

Andre arbeidsoppgaver er blant annet å vurdere henvisninger, mottak av pasient, journalnotat, deltagelse på rapporter og behandlingsmøter.  LiS-1 har egen veileder, ukentlig veiledning og undervisning på Nordbyhagen oginternundervisning annen hver uke.

Arbeidsbelastningen er moderat. Tjenesten ved Avdeling spesialpsykiatri er spesielt nyttig for deg som har noe legeerfaring fra akuttpsykiatri eller tenker på videre spesialisering innen psykiatri. Rollen som LiS-1 på Lurud er under endring. Avdeling Spesialpsykiatri har en leilighet til leie for korttidsleie med enkel standard. Ikke egnet for familie.  Den kan leies hvis den er ledig.

Turnus i Barne- og ungdomsklinikken

Lis-1 tjenesten på Barneavdelingen starter med åtte ukers arbeid i Barnemottaket og med polikliniske listepasienter. Her får du god erfaring i akuttpediatriske problemstillinger. Pasientgruppen er fra 0-18 år. LiS-1 er alltid sammen med en LiS-lege i mottak med tilgjengelig veiledning til enhver tid. Etter hvert arbeider LiS-1 mer og mer selvstendig.

Arbeidet i mottak innebærer å vurdere barn som er henvist fra fastleger og legevakt. Lis-1 tar opp innkomstjournaler, gjør nødvendig utredning og setter i gang behandling. Som en del av tjenesten i barnemottaket tar du også imot elektive pasienter (planlagte innleggelser) på barneavdelingen for diverse utredninger og undersøkelser. Her utføres elektive prosedyrer som gastroscopi, MR med mere.

Etter tjenesten i Barnemottaket flytter du over til generell Barnemedisinsk avdeling. Her utfører LiS-1 vanlig postarbeid. Det innebærer å gå legevisitt på avdelingen, sette i gang videre utredning og behandling, samt skrive epikriser. LiS-1 får god innsikt i vanlige barnesykdommer. Andre leger er alltid tilgjengelige for veiledning.

Lis-1 er også en uke på nNyfødtavdelingen hvor du følger en lege på visitt og deltar i  forefallende arbeid på avdelingen og assister ved  fødsler.

I løpet av LiS-1 tjenesten på Barneavdelingen har LiS-1 to uker med nattevakter. Her går du sammen med en assistentlege på vakt og deltar i mottaksarbeid, arbeid på nyfødtavdeling og Barnemedisinsk avdeling.

LiS-1 har også mulighet til å være med på polikliniske konsultasjoner underveis dersom det skulle bli tid til overs utover de faste arbeidsoppgavene.

LiS-del 1 i Kvinneklinikken

Tjenesten på kvinneklinikken består i skriving av journaler, poliklinisk arbeid, inkudeert ø-hjelp og abortvurderinger, postarbeid, epikriser med mere.

Arbeidstiden er primært fra kl 08.00 -16.00 med noen ettermiddags-, kvelds- og nattevakter, samt noen helgevakter.  LiS-1 følger internundervisningen på avdelingen, og får tildelt en veileder. Det er til en hver tid to LiS-1 leger på Kvinneklinikken (KK). LiS-1 har arbeidstid fra 08.00 til 16.00, unntatt onsdager, da er  arbeidstiden til 16.30 grunnet internundervisning.

De to LiS-1 legene deler på å dekke ø-hjelpslisten på gyn daglig, slik at LiS-1 i snitt er 2.5 dag i uken på poliklinikken sammen med en assistentlege. Her får LiS-1 egne pasienter.  Det er også to dager med abortvurderinger i uken, der hver LiS-1 tar en dag hver.

Den resterende tiden er ikke bidrar LiS-1 der det trengs. Det dreier seg hovedsakelig om postarbeid eller assistanse på operasjon. LiS-1 går ikke selvstendige vakter, men kan bli med på følgevakter etter avtale med ledelsen. Det er forventet at følgevakter ikke går ut over de ordinære oppgavene LiS-1 er satt til.

Det er en bratt læringskurve på KK, og et svært godt miljø. LiS-1 bidrar aktivit i arbeidet, samtidig som det er rom for å fordype seg i det du er spesielt interessert i. Lis-1 blir spesielt dreven i akutte gynekologiske problemstillinger som vil være svært verdifullt i distrikt- ellerallmennpraksis.

LiS-1 i anestesiologi

Anestesiologi: Kun for LiS-1 leger med oppstart i mars

LiS-1 starter sin tjeneste på Dagkirurgisk enhet (DKS). Her læres grunnleggende egenskaper om anestetiske metoder og monitorering av pasienter under operasjon, inkludert praktiske egenskaper; perifere tilganger, bagging av pasient, larynx-maske/intubasjon.

LiS-1 følger pasientene fra de ankommer sykehustil de reiser. Etter innføring på DKS får LiS-1 anledning til å være med på Sentraloperasjonen (SOP, hvor større og mer komplekse inngrep foregår.

På avdelingen dubleres turnusen til en annen erfaren LIS-lege. LiS-1 går alltid sammen med en LIS/overlege.

Hovedarbeidstiden er fra 07.30 -15.30. LiS-1 går også vakter, samt noen helgevakter. Det er en friuke (avspasering) under oppholdet. 

Hovedarbeidet er på operasjonssalen med planlegging, innledning, vedlikehold og oppvåkning fra anestesi. LiS-1 er også med på post-op, anestesipoliklinikk, smerteklinikk og intensivavdeling.

På vakt har anestesilegene en viktig rolle ved akuttalarmer. De tar seg også av tilsyn til pasienter med smerteproblematikk med mere. LiS-1 får tildelt en erfaren LiS som fadder og en overlege som veileder. LiS-1blir evaluert underveis. Ferdighetslisten har prosedyrer som skal utføres på forskjellig nivå, prosedyrer som skal utføres selvstendig og noen som kun skal demonstreres på pasient. LiS-1 deltar på internundervisningen på avdelingen.

Hva den enkelte LiS-1 får ut av tjenesten er helt avhengig av den enkelte.  Det forventes at LiS-1 er engasjert, motivert og viser initiativ til å lære. I tillegg forventes detempati ovenfor pasienter og deres pårørende,  og godt smarbeid med kollegene. LiS-1 skal konferere med bakvakt om alle pasienter.

Distriktstjeneste

Distriktsplasser Finnmark
Ahus har fra 1.september 2014 fem plasser for LiS-1 knyttet til distriktsplasser i Finnmark.  To har distriktsplass i Måsøy kommune som utlyses etter § 12 a i forskriften. De resterende tre plassene utlyses etter § 12 b, med uspesifisert kommune, antydningsvis kommuner i Vest-Finnmark.

Hvilken kommune den enkelte LiS-1 blir tilsatt i og annen relevant informasjon vil bli gitt på et senere tidspunkt, i god tid før oppstart r 1. mars og 1. september.  To representanter fra kommuneoverlegene i Finnmark vil være tilstede under intervjuene.

Distriktsplasser Akershus
De resterende 16 LiS-1 plassene lyses ut med egen utlysningstekst. Antallet kan bli noe mindre, siden vi må ta hensyn til LiS-1 som skal avvikle resttjeneste. Stillingene utlyses etter § 12b, med ikke navngitte kommuneplasser i sykehusopptaksområdet til Ahus, det vil si kommunene på Romerike og Follo/Ski.  Plassering i kommune vil skje på et senere tidspunkt, etter at LiS-1 har vært på sykehuset i ca seks måneder.

Ahus har for tiden avtale med følgende kommuner om distriktsplass:
Aurskog-Høland kommune, Eidsvoll kommune, Enebakk kommune, Fet kommune, Frogn kommune, Gjerdrum kommune. Hurdal kommune, Lørenskog kommune, Nannestad kommune, Nes kommune, Nesodden kommune, Nittedal kommune, Oppegård kommune, Rælingen kommune, Skedsmo kommune, Ski kommune, Sørum kommune, Ullensaker kommune, Vestby kommune, Ås kommune.

Mer informasjon om den enkelte kommune vil kunne fås ved henvendelse til den enkelte kommune eller til turnuslege (gammel ordning) som er i de navngitte kommunene.