Gjensidig hospitering

Divisjon Psykisk helsevern, og kommunene og bydelene i opptaksområdet har avtale om gjensidig hospiteringsordning innen området psykisk helse og rus. Det tilbys hospitering både vår og høst.

​Likeverdighet

Hospiteringsordningen vektlegger likeverdighet, som innebærer at det skal være like mange hospitanter fra kommunehelsetjeneste til sykehuset og fra sykehuset til kommunehelsetjenesten. Tilbudet er for alle ansatte innen for området helse og rus, også ledere.

Hvorfor hospitere?

  • Økt kunnskap om andre tjenester og behandlingstilbud.
  • Økt kunnskap om fagområder/metoder innen psykiske lidelser
    og/eller rusavhengighet.
  • Økt forståelse for hverandres arbeidshverdag, rammer og utfordringer.
  • Bli kjent med personer vi samarbeider med eller kan samarbeide med.
  • Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres.

For ansatte i kommune/bydel som ønsker å hospitere ved Ahus 

Ahus tilbyr to hospiteringsperioder, og det er det samme programmet for begge periodene. Hospiteringsprogrammene Ahus tilbyr går over 2 uker, men omfatter kun 5 arbeidsdager (mandag og tirsdag uke 1 og onsdag, torsdag og fredag uke 2). Første uken er 2 dager, enten ved Avdeling Akuttpsykiatri eller Avdeling spesialpsykiatri. Andre uken, 3 dager, er du enten ved avdeling Rus og avhengighet eller et DPS.

Søknadsfrist: Torsdag 31. august 2017

For ansatte ved Ahus som ønsker å hospitere i kommune / bydel

Hospiteringsprogrammene omfatter 5 arbeidsdager og avvikles normalt over to uker. Programmene som presenteres, er kun veiledende og vil bli laget mer detaljert ved innvilgelse av hospiteringsplass. Endelig program vil bli formet blant annet etter den enkelte hospitants yrkesbakgrunn og ønsker. Derfor er det viktig at du fyller ut opplysninger om dette i søknadsskjemaet.

Søknadsfrist: Torsdag 28. september 2017

Søknadsskjema (DOC) Samarbeidsavtale hospitering (PDF) Informasjonsplakat (PDF)