Gjensidig hospitering - Ahus

Hospiteringsprogrammene Ahus tilbyr går over to uker, men omfatter kun fem arbeidsdager.  Første uken er to dager enten ved Avdeling Akuttpsykiatri eller Avdeling spesialpsykiatri. Andre uken, tre dager, er du enten ved avdeling Rus og avhengighet eller et DPS.

Hospiteringsprogrammene Ahus tilbyr går over to uker, men omfatter kun fem arbeidsdager (mandag og tirsdag uke 1 og onsdag, torsdag og fredag uke 2). Første uken er du to dager enten ved Avdeling Akuttpsykiatri eller Avdeling spesialpsykiatri. Andre uken er du tre dager enten ved Avdeling Rus og avhengighet (ARA) eller et DPS.

Ahus tilbyr to hospiteringsperioder, og det er det samme programmet for begge periodene.

Uke 1, mandag og tirsdag:

Hospitantene kan velge mellom alternativene:

 • Avdeling Akuttpsykiatri

 • Avdeling Spesialpsykiatri

Avdeling akuttpsykitri kan tilby inntil 8 plasser, og avdeling spesialpsykiatrin inntil 4 plasser til hospitanter fra kommuner/bydeler.

Uke 2, onsdag, torsdag og fredag:

Hospitantene kan velge mellom alternativene:

 • Avdeling rus og avhengighet: omfatter ARA sine tilbud til befolkningen i Oslo, Follo, Nedre og Øvre Romerike - også poliklinikk. Tilsammen 6 plasser.

 • DPS Follo. Tilbyr 2 plasser pr periode.
 • DPS Groruddalen.Tilbyr 2 plasser pr periode.
 • DPS Nedre Romerike. Tilbyr 2 plasser pr periode.
 • DPS Øvre Romerike. Tilbyr 2 plasser periode.

Se nedenfor for å få beskrivelse av avdelingene og hospiteringsprogrammet de tilbyr.

Søknadsfrister

Den ansatte fyller ut søknadsskjema, før nærmeste leder med personalansvar behandler og sender godkjente søknader til hospiteringsansvarlig på Ahus, Anne Hexeberg.

 • Søknadsfrist - for ansatte: Tirsdag 31. august 2017.
 • Søknadsfrist - for leder: Mandag 4. september 2017.

Høsten 2017:

Hospiteringsperiode 1: Uke 42 og 43. 
Avdeling akuttpsykiatri eller Avdeling spesialpsykiatri - mandag 16. og tirsdag 17. oktober.

Avdeling Rus og avhengighet eller et DPS - onsdag 25., torsdag 26 og fredag 27. oktober

Hospiteringsperiode 2: Uke 44 og 45. 
Avdeling akuttpsykiatri eller Avdeling spesialpsykiatri - mandag 30. og tirsdag 31. november.

Avdeling rus og avhengighet eller et DPS - onsdag 8., torsdag 9. og fredag 10. november.

Akuttpsykiatri

Avdelingen gir akuttpsykiatrisk tilbud til voksne med behov for øyeblikkelig hjelp. Innleggelsestiden varierer avhengig av pasientens tilstand og behov for behandling.

Avdelingen ligger på sykehusområdet på Nordbyhagen i Lørenskog kommune og omfatter følgende seksjoner:
Mottak, affektiv og psykose 1, 2, 3 og 4.

Hospiteringsprogram :

Dag 1, Mandag:

 • Mottak av hospitant; læringsmål, ev.skjema med mer.
 • Info om seksjonen
 • Innføring i beredskapsrutiner med videre

Dag 2, Tirsdag:

 • Utredning/behandling
 • Avslutning og evaluering

Hva vi ønsker å vite om deg som hospitant
Se søknadsskjema

Behandlings- og tjenestetilbud
Alle seksjonene har 12 senger. Alder fra 18 år. Gjennomsnittlig liggetid er 9 døgn.  Avdelingen driver i tillegg en ECT-enhet som er tilknyttet affektiv seksjon. Her behandles ca. 1000 pasienter pr. år.
 
Pasient- og brukergrupper
Tar i mot mennesker i akutte kriser med for eksempel: depresjoner, angst, psykoser, personlighetsforstyrrelser, bipolare lidelser, rusavhengighet, PTSD (posttraumatisk stresslidelse) 

Type faggrupper, kompetanse etc.
Tverrfaglig personale: psykiater, psykolog, lege, sosionom, ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleiere (med og uten videreutdanning), miljøterapeuter og hjelpepleiere.

Målsettinger for behandlings- og tjenestetilbudet
Hjelpe pasientene ut av den akutte krisen, slik at de kan utskrives til hjemmet eller overflyttes til andre behandlingssteder for videre behandling.

Viktige samarbeidspartnere
Vi samarbeider med forskjellige instanser i kommunen, for eksempel psykiatritjenesten, hjemmespl, rusteam, barnevern, fastlege og Nav. På sykehuset er våre primære samarbeidspartnere DPS Groruddalen, DPS Nedre Romerike, DPS Øvre Romerike, DPS Follo, ASP, ARA og IR.

Parkering
Hospitantene vil få tilsendt parkeringsbevis for parkering på ansattplasser utendørs. Parkeringen er avgiftsbelagt. Automat for kjøp av billett er tilgjengelig på parkeringsområdene. Beregn 5 minutters gange til avdelingen.

Kontaktpersoner: Anne-Mette Utby , Fag-/samhandlingskoordinator,  Tlf: 67 96 89 61

Les mer: Akuttpsykiatrisk avdeling 

Spesialpsykiatri

Avdelingen er en del av spesialisthelsetjenesten. Hovedoppgaven er å gi et godt forsvarlig behandlingstilbud til voksne over 18 år med psykiske lidelser. Avdelingen har fokus på pasientforløpet og samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Hospiteringsprogram

Dag 1, mandag:
- Velkomst og mottak av hospitanter 
- Hospitanter til seksjonene A, B og C
- Informasjon om husregler, sikkerhetsrutiner, alarmer og brann
- Omvisning i seksjonen
- Gjennomgang av hospitantens læringsmål og evalueringsskjema
- Kort informasjon om pasientene

Dag 2, tirsdag:
Tilpasses aktiviteter på seksjonen i hht blant annet hospitantens bakgrunn og læringsmål. Aktuelle tema og aktiviteter:

- Gjennomgang av aktuelt lovverk, eks. lovverk rundt tvangsbehandling 
- Rutiner ved mottak av pasient 
- Innføring i miljøterapi og miljøaktiviteter 
- Informasjon om behandlers ansvarsområde 
- Informasjon om rutiner rundt selvmordsfare, farlighet og rus 
- Brukermedvirkningsperspektivet 
- Nettverksmøter, et tilbud til alle pasienter
- Tverrfaglig samarbeid i seksjonen og avdelingen 
- Samtale med tverrfaglig samarbeidspartnere 
- Tema ut fra hospitantens læringsmål 
- Hospitanten forteller om sin hverdag i kommunen


Hva vi kan tilby deg som hospitant
Et innblikk i avdelingens tilbud innen utredning, diagnostisering og behandling, samt avdelingens arbeidsområde og kompetanse. Dette formidles til hospitanten ved å delta på seksjonens daglige rutiner, møter og pasientaktiviteter.

Hva vi trenger å vite om deg som hospitant
Hvilke arbeidsområder du har på din arbeidsplass.
Din kompetanse. Dine og arbeidsgivers mål for hospiteringen. (se søknadsskjemaet)

Behandlings- og tjenestetilbud:

 • Avdelingen samarbeider med TOP prosjektet – tematisk område psykose dvs. forskning på psykoselidelser. Vi deltar i underprosjektet "Sosialkognitiv trening".
 • Utredning, diagnostisering, behandling, stabilisering før utskrivning til DPS og/eller hjemstedskommune/bydel.
 • Medikamentell behandling.
 • Miljøterapi. Bruk av Early recognition methode (ERM)
 • Samtaleterapi/støttesamtaler.
 • Gruppesamtaler
 • Familie- og pårørende samtaler.
 • Åpen dialog i nettverkssamtaler  


Pasient- og brukergrupper
Avdelingen tar imot pasienter fra 18 år, med psykoseproblematikk og alvorlig psykisk lidelse.

Pasientkategorier:

 • Pasienter med psykoseproblematikk.
 • Rus og alvorlig psykisk lidelse ( ROP )
 • Sikkerhetspasienter, pasienter med forhøyet voldsrisiko og psykose.
 • Pasienter som er dømt til behandling i psykisk helsevern.

Type faggrupper, kompetanse etc.
På hver seksjon er det ansatt sykepleiere, hjelpepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter, med og uten videreutdanning i psykisk helsearbeid, i tillegg til aktivitører, ergoterapeut og sosionom. På behandlersiden er det i tillegg til avdelingsoverlege, overlegestillinger for psykiatere, psykologspesialister / psykologer og stillinger for leger i spesialisering. Fysioterapeut og prest er felles for hele avdelingen.
Avdelingen har ukentlig veiledning for de ansatte. Kollegaveiledning annen hver uke for miljøpersonalet. Tverrfaglig veiledningsgruppe, som tar opp etiske problemstillinger rundt uformell og formell bruk av tvang. Møtes annen hver uke.

Målsettinger for behandlings- og tjenestetilbudet
Avdelingen skal tilby behandling av god kvalitet, gjennom brukermedvirkning og kompetente medarbeidere. Pasienter skal gjennom behandlingen oppnå best mulig helse, og skrives ut til et tilrettelagt tilbud i hjemkommune / bydel.

Viktige samarbeidspartnere
De fleste av pasienter er i behov av sammensatte tjenester og betydelige ressurser. Det kreves derfor en god samhandling med andre instanser i spesialist-
helsetjenesten og pasientenes hjemkommuner. De fleste pasienter er i behov av oppfølging fra Distriktpsykiatrisk senter ( DPS ) etter utskriving.

Annen relevant informasjon
Avdelingen har gode parkeringsforhold rett ved hovedinngangen. Egen kantine og kjøkken.

Kontaktpersoner for hospitanter:
Seksjon A: Jorunn Sørgård, 66 92 60 23
Seksjon B: Anne Nybakk Søberg,  66 92 60 48 
Seksjon C: Elin Annie Vollan ,  66 92 60 95
Seksjon for behandlere: Anna Marie Galambos  63 87 11 24 

Les mer: Avdeling spesialpsykiatri

Rus og avhengighet - Follo

Det tas i mot tilsammen 2 hospitanter hver av de to aktuelle ukene

Hospiteringsprogram ARA Follo

Dag 1, onsdag: Follo ARA poliklinikk

 • Velkomst og mottak av hospitant
 • Læringsmål og ukeplan.
 • Omvisning på klinikken
 • Veien inn i poliklinikken (henvisning, vurdering og rett til behandling).
 • Behandlingen (pol. behandling, hva/hvordan, utredning, vurdere, andre behandlingsnivå)
 • Ferdig behandlet (hva tenker vi må være på plass ved avslutning)
 • Refleksjon og avslutning   

Dag 2, torsdag: Follo ARA døgn

 • Velkomst og mottak av hospitant
 • Læringsmål og ukeplan.
 • Omvisning på seksjonen.
 • Innføring i rutiner for pasientbehandling og sikkerhet
 • Rutiner knyttet til: pasientmottak i seksjonen 

Dag 3, fredag: Follo ARA døgn

 • Rapport kl 08.00
 • Behandlingsmøte
 • Inntaksmøte og henvisninger
 • Samtale med inntakskonsulent
 • Rutiner knyttet til utskrivelse / arbeidet ut mot kommune.
 • Refleksjon og avslutning

Om Follo døgn

Om Follo poliklinikk

Rus og avhengighet - Øvre Romerike, Nedre Romerike, IR og Klosteret

Det tas i mot tilsammen 6 hospitanter hver av de to aktuelle ukene.   Hospitantene er en dag ved poliklinikken tilhørende sin kommune/bydel.  Videre er man en dag ved Klosteret og en dag ved IR Døgn.

Hospiteringsprogram

Onsdag: ARA poliklinikker  på Øvre Romerike, Nedre Romerike eller Groruddalen

 • Velkomst og mottak av hospitant
 • Læringsmål og ukeplan
 • Omvisning på klinikken
 • Veien inn i poliklinikken (henvisning, vurdering ogrett til behandling).
 • Behandlingen (pol. behandling, hva/hvordan, utredning, vurdere andre behandlingsnivå)
 • Ferdig behandlet (hva tenker vi må være på plass ved avslutning).
 • Refleksjon og avslutning

Torsdag og fredag: ARA Døgn IR  og Klosteret

 • Velkomst og mottak av hospitant
 • Læringsmål og ukeplan
 • Omvisning på seksjonen
 • Aktuelle læringsområder:
 • Rutiner for pasient behandling og sikkerhet
 • Rutiner knyttet til pasientmottak i seksjonen
 • Behandlingsmøte
 • Inntaksmøte og henvisninger
 • Samtale med inntakskonsulent
 • Rutiner knyttet til utskrivelse / arbeidet ut mot kommune.
 • Refleksjon og avslutning

Om  Klosteret

Om IR

 

Kontaktpersoner

Øvre Romerike poliklinikk: Camilla Mikkelborg Cardoso, Seksjonssjef, Telefon sentralbord: 63 94 13 60, Telefon kontor: 63 94 13 77
Groruddalen poliklinikk: Torun Marie Refsnes, Telefon: 22 16 83 40
Follo poliklinikk: Janjan Struijk, Psykologspesialist, Telefon ekspedisjon: 64 85 22 00
Seksjon Follo Døgn: Frøydis Hansen, Telefon: 917 90 852
Seksjon illegale rusmidler (IR): Lena Beck Berstad, og Cecilie Lian Birkeland, enhetsledere
Seksjon Klosteret: Merethe Lervik Wang , Sykepleier/ kontaktperson hospitanter

Les mer: Avdeling rus og avhengighet

DPS Øvre Romerike

DPS Øvre Romerike med beliggenhet i Myrvegen på Jessheim har et nedslagsfelt som dekker kommunene Eidsvoll, Nes Hurdal, Ullensaker, Gjerdrum, og Nannestad med om lag 90.000 innbyggere. DPS Øvre Romerike består av seksjonen Myrvegen døgn og seksjon polikliniske tjenester med enhet for gruppeterapi (EFG), allmenpsykiatrisk poliklinikk, TiRe (tidlig intervensjon og rehabilitering) og akutteam. 

Myrvegen døgn - er en sengepost med 18 plasser. Tilbudet retter seg mot pasienter med ulike psykiske lidelser innenfor DPSets nedslagsfelt. Pasienter søkes hit både fra primærhelsetjenesten via fastleger og fra spesialisthelsetjenesten.
Vi legger vekt på miljøterapi i form av grupper og ulike aktiviteter som det viktigste tilbudet. Enheten har hatt opplæring for de ansatte i kognitiv terapi og vil innføre kognitiv miljøterapi som et viktig miljøterapeutisk behandlingsopplegg.

I tillegg er det tilbud om utredning, individualsamtaler og medikamentbehandling.
Vi ser pasientens pårørende og venner som en ressurs i behandlingen og trekker disse med i behandlingen i form av nettverksmøter.
Det arbeides aktivt ut mot de ulike kommunene, og ansvarsgruppemøter og samarbeidsmøter avholdes jevnlig. Samarbeidet med primærhelsetjenesten anses som uvurderlig og svært viktig.

I tillegg tilstreber man et godt og fleksibelt samarbeid innenfor de ulike avdelingene i divisjon psykisk helsevern ved Ahus. 
Bemanningen er tverrfaglig sammensatt av ulike yrkesgrupper med helsefaglig bakgrunn og utdanning, sykepleiere, psykiatriske sykepleiere, vernepleiere, fagarbeider, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, miljøterapeuter. I tillegg til miljøpersonale er det tilsatt seksjonssjef, sosionom, fagutviklingssykepleier, sekretær og renholdspersonale. Psykiater og psykologer samt LIS-lege (lege i spesialisering) er behandlingsansvarlige ved sengeposten. 


TiRe - er et tverrfaglig team innen seksjon polikliniske tjenester, bestående av tre spesialsykepleiere, en overlege/psykiater, en psykologspesialist (seksjonsleder), seks psykologer og to sosionomer. Tilbudet retter seg mot mennesker med tidlig tegn på psykose, førstegangspsykose og til de som er i behov av rehabilitering. Vi jobber tett med pasientens nettverk, både det private og det offentlige.
Behandlingen består i utredning, samtaleterapi og nettverksarbeid. Så langt det er mulig samarbeider vi med pasienten der pasienten vil møte oss: behandlers kontor, hjemme hos pasienten, går tur sammen eller andre møteplasser. Det vektlegges stor grad av fleksibilitet og tilgjengelighet. Vi har undervisningstilbud til pårørende om psykoser.       

Kontaktpersoner:
Gunn Borgen, fagutviklingssykepleier, Myrvegen døgn

DPS Nedre Romerike

DPS Nedre Romerike omfatter både døgn- og polikliniske tjenester. Seksjon polikliniske tjenester inkluderer enhet for gruppeterapi(EFGT), ambulant team, allmenpsykiatrisk poliklinikk med OCD-team, TiRe (tidlig intervensjon og rehabilitering) og akutt-team. Døgntilbudene er Åråsen døgn og Moenga døgn.

Akutteam

Hensikten med tilbudet er å tilby rask hjelp i akutte kriser, og å redusere behovet for innleggelser på sykehus og bruk av tvang. Teamet kan tilby oppfølging i inntil 6 uker og disponerer 7 plasser på vår korttids døgnseksjon. Vi tar i mot henvendelser direkte fra pasienten, pårørende eller andre samarbeidspartnere (f.eks. fastlege), og det trengs ingen henvisning.

Allmennpoliklinikk

Seksjonen tilbyr utredning og behandling til voksne pasienter innenfor et bredt spekter av psykiske lidelser. Primært angst- og depresjonslidelser, traumelidelser, men også spiseforstyrrelser, utviklingsforstyrrelser og ADD/ADHD. Vi har også et OCD-team. Vurdering / utredning vil vanligvis skje ved én til tre konsultasjoner. Behandling ved allmennpoliklinikken vil vanligvis vare fra 3 – 12 måneder.

Tidlig intervensjon og rehabilitering (TIRe)

Seksjonen består av tre team, hvorav ett tidlig intervensjonsteam og to rehabiliteringsteam. Rehabiliteringsteamene er geografisk inndelt.

Målgruppen ved tidlig intervensjonsteamet er der hvor man har mistanke om utvikling av en psykoselidelse og alvorlig utviklingsforstyrrelse. Aldersgruppen er 15-40 år og samarbeider tett med BUP.

Målgruppen for rehabiliteringsteamene er pasienter med ulike psykoselidelser, eks schizofreni, bipolar I.

TIRe har også ansvaret for behandling og oppfølging av pasienter underlagt tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold, med diagnoser som over.

Gruppeterapi

Seksjonen har et differensiert behandlingsprogram på dagtid. Hoveddelen består av et mentaliseringsbasert kominasjonsbehandlingsprogram som tar sikte på å bedre mentaliseringsevnen. Behandlingen er en kombinasjon av psykopedagogisk gruppe, individualtimer, samt gruppepsykoterapi. De ulike delene skal henge sammen.

I tillegg arrangerer avdelingen stabiliseringskurs for relasjonelt traumatiserte.

Ambulant team

Ambulant team tilbyr oppfølging og behandling til pasienter med ulike typer psykiatriske diagnoser. Det er pasientens funksjonsnivå, alvorlighetsgrad på lidelse og manglende nytte av eksisterende tilbud som legges til grunn. Ambulant team jobber arenafleksibelt, og oppfølgingen finner sted der pasienten selv ønsker det og der det anses å ha best nytte.

Åråsen døgn

Åråsen døgn er en korttids døgnseksjon med innleggelser med varighet inntil syv døgn. Det er Akutteamet ved DPS som vurderer innleggelser her.

Behandlingen består hovedsakelig av miljøterapi som har som mål å stabilisere pasienten. Når tilstanden er stabilisert og tilstrekkelig avklart, kan pasienten enten skrives ut, henvises til poliklinikk eller ved behov henvises til Moenga for ytterligere døgnbehandling.

Moenga døgn

Moenga døgn har tilsammen18 sengeplasser hvorav to senger er brukerstyrte. Behandlingstilbudet er tverrfaglig med miljøterapi som grunnleggende element. Ulike gruppeaktiviteter er en viktig del av tilbudet i tillegg til individuell oppfølging i form av støttesamtaler, samtaleterapi og medikamentell behandling.

Hospiteringsprogram for DPS Nedre Romerike

Programmet for de tre hospiteringsdagene du kan velge her hos oss anbefaler vi å fordele mellom våre døgnenheter og poliklinikker, men det er selvfølgelig avhengig av hva du som hospitant ønsker deg.

Vi ønsker derfor at du i din søknad beskriver tydelig hva du ønsker og lære-/fokusere spesielt på under hospiteringsperioden.

Dersom det er noe du lurer på er du velkommen til å ta kontakt.

Kontaktperson

Eva Randi Rønsen, Rådgiver, eva.randi.roensen@ahus.no, telefon 67960153
 

DPS Follo

Hospiteringsprogram ved DPS Follo:

Onsdag:

 • Stab: Organisering, Samarbeid med andre, Kontakt med brukerorganisasjoner
 • Allmennpoliklinikk: Inntaksteam - observatør under arbeid med vurdering av henvisninger (rettighetsvurderinger)
 • Gruppeenhet: Innblikk i gruppe arbeid
 • Tire: Innblikk i TIRE arbeid

Torsdag: Døgnenhet

 • Behandlingsmøte, - inntaksmøte døgn, - evt. deltakelse i gruppe, samtale med overlege eller behandler, Brukerstyrte plasser, Fagutvikling

Fredag:

 • Akutteam: morgenmøte, innblikk i Akutteamets arbeid ved løpende informasjon om hendelser/vurderinger gjennom formiddagen
 • ACT: Innblikk i ACT arbeid, Familie /nettverksarbeid
 • Evaluering og avslutning

Kontaktperson:

Ann Randi Haugen, Ann.Randi.Haugen@ahus.no,  

DPS Groruddalen

Kontaktperson: Inger Ohren, seniorrådgiver,  inger.ohren@ahus.no, 22 16 82 00

Hospiteringsprogram DPS Groruddalen:

Onsdag

 • Velkommen v/kontaktperson
 • Inntaksteam: observatør under arbeid med vurdering av henvisninger (rettighetsvurderinger)
 • Enhet for gruppeterapi,
 • Spesialpoliklinikk, (tidl Psykose-/rehab.enhet)
 • Allmennpoliklinikkteammøter, informasjonssamtaler

Torsdag:

 • Allmennpoliklinikk: teammøte
 • Skytta døgn: - behandlingsmøte, inntaksmøte døgn og evt. samtale med overlege eller behandler

Fredag:

 • Akutteam: morgenmøte, innblikk i Akutteamets arbeid ved løpende informasjon om hendelser/vurderinger gjennom formiddagen
 • Samtale med DPS-leder
 • Evaluering og avslutning

Praktisk informasjon

Det oppfordres til å ta e-læringskurset "Rushåndtering for helsepersonell". Formålet med kurset er blant annet å kunne bli bedre i stand til å identifisere tegn på rus og abstinens hos pasienter. Registrering og innlogging i Læringsportalen for Helse Sør-Øst eller kontakt brukerstøtte på telefon 911 36 725 mellom klokken 9-15

Etter ende hospiteringsperioden bør både hospitant og hospiteringssted fylle ut evalueringsskjema.