HELSENORGE

Ungdommers opplevelse av individuell mestring og tilfriskning

Formålet med studien er å undersøke ungdommers opplevelse av behandlingsformen individuell mestring og tilfriskning (IMR) i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, samt døgnavdeling for ungdom. I tillegg vil vi evaluere troskap til modellen ved hjelp av intervju og spørreskjema.

Om studien

Individuell mestring og tilfriskning (IMR) er et forskningsbasert livsmestringsprogram fra USA, utviklet for voksne pasienter med alvorlig psykisk lidelse. Programmet består av 11 moduler og har til hensikt å lære personer med alvorlige psykiske lidelser ferdigheter til å håndtere egen sykdom bedre.

Forskning viser at IMR-behandling for voksne personer med alvorlige psykiske lidelser har flere positive effekter som for eksempel symptomreduksjon og økte ferdigheter i å håndtere dagligdagse utfordringer. Vi vet mindre om hvordan denne behandlingsformen fungerer for ungdom med psykiske lidelser. Generelt er det begrenset kunnskap om behandling av unge med psykoselidelser eller som står i fare for å utvikle dette eller som har bipolare lidelser. Samtidig vet vi at psykoserelaterte lidelser representerer svært alvorlige tilstander hos ungdom, fordi det kan lede til økt risiko for tidligere svekket funksjonsevne, stor stressbyrde og ruspåvirkning. Det er derfor behov for mer kunnskap om hvordan ulike behandlingsmetoder fungerer.

Hvem kan delta?

Pasienter som står i kontakt med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker innenfor Ahus sitt opptaksområde og som tilfredsstiller inklusjonskriteriene for studien.

Hva innebærer studien?

Ungdommene i studien deltar i et fokusgruppeintervju om deres opplevelse av IMR-behandlingen etter endt behandling. Underveis i behandlingen vil de i tillegg bli bedt om å besvare et spørreskjema tre ganger, som omhandler spørsmål om livssituasjon, psykisk og fysisk helse og plager, fungering og rusmiddelbruk.

Vær oppmerksom

Deltakelse i studien vil ikke medføre noen fordeler eller ulemper, utover at du må sette av tiden det tar. Det vil ikke ha noen påvirkning på den behandlingen du mottar.

Gjennom deltakelse i fokusgruppen vil du få mulighet til å dele av dine erfaringer, noe som på et senere tidspunkt kan kunne komme andre ungdommer til gode.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Anne-Lise Holmesland
Telefon: 926 04 468

Fant du det du lette etter?