HELSENORGE

- Fyller rollen som akuttsykehus

Ny pågang av covid-pasienter til Akershus universitetssykehus den siste tiden håndteres ved at kapasiteten økes i tråd med fastlagte covid-planer, og gjennom etablert samarbeid i Helse Sør-Øst for å utnytte samlet kapasitet ved ulik pasienttilstrømning.

Administrerende direktør Øystein Mæland
– Ahus er fullt ut i stand til å fylle den rollen vi skal ha som akuttsykehus. Det inkluderer behandlingen av covid-pasienter med behov for intensivbehandling, både gjennom egne planer for styrking av kapasiteten og gjennom felles planer i hovedstadsområdet for å jevne ut belastningen ved ulik pågang av pasienter, sier administrerende direktør Øystein Mæland ved Akershus universitetssykehus (Ahus).


Følger planer for covid-pågang

For ett år siden hadde Ahus vesentlig høyere belegg av covid-pasienter. Også da ble all øyeblikkelig hjelp opprettholdt. Situasjonen ble håndtert ved å ta ned all planlagt aktivitet bortsett fra kreftbehandling.

– Det har vi ikke behøvd å gjøre nå, men vi har redusert planlagte operasjoner for å frigjøre ressurser til å styrke intensivbehandlingen og håndtere pågangen av pasienter med intensivbehandling. All annen virksomhet går som normalt. Men det er ingen tvil om at pågangen av covid-pasienter i tillegg til annen drift er en belastning for mange ansatte, sier Mæland.

Øystein Mæland viser til at Ahus har lagt planer i fire trinn, og at man nå har utløst det første av dem. Det innebærer blant annet at antall operasjonsstuer er redusert fra 20 til 12 for å frigjøre personale til intensivområdet.

–­ Vår kapasitet til å behandle intensivpasienter under pandemien henger nøye sammen med hva vi tar ned av annen virksomhet.

Intensivkoordinering

Helse Sør-Øst RHF har under pandemien gitt Oslo universitetssykehus i oppdrag å ha en regional koordinerende rolle for intensivbehandling.
 
Det gjennomføres faste møter i regi av Oslo universitetssykehus som skal bidra til at den samlede intensivkapasiteten benyttes best mulig, slik at belastningen pandemien gir fordeles på tvers av avdelinger og sykehus. 

Våren 2020 ga Helse Sør-Øst RHF Oslo universitetssykehus i oppdrag å ivareta regional koordinering. Det samme var tilfelle ved den andre bølgen av pandemien i november 2020. 

–­ At Ahus får bistand fra Oslo universitetssykehus er helt i tråd med de regionale planene, og det er svært gode ressurser og mye å gå på kapasitetsmessig i hovedstadsområdet, sier Mæland.

Helse Sør-Øst RHF ga 3. mars Oslo universitetssykehus et tilleggsoppdrag om å ivareta en rolle som koordinerende AMK, slik at det raskt kan fattes beslutninger om transport av pasienter på tvers av helseforetak og sykehus.
 
–­ Oslo universitetssykehus avlaster nå Ahus for enkeltpasienter i tråd med de planer som er lagt. Siden 3. mars er tre pasienter som var innlagt på Ahus overført til Oslo universitetssykehus. De øvrige behandles her, etter at vi har tatt i bruk første trinn i vårt planverk, sier Mæland. 
 

Intensivbehovet i en normalsituasjon

Øystein Mæland mener samtidig det er viktig også å arbeide for å styrke intensivkapasiteten også på sikt.

–­ Intensivkapasiteten på Ahus er styrket siden 2018, men det er fortsatt behov for en økning, blant annet fordi befolkningen i sykehusets område vokser. Det er et mål å etablere større rom for svingninger i behovet.

Øystein Mæland peker på at en slik vurdering er noe annet enn å planlegge for håndteringen av pandemien.

-­ Vi kan ikke dimensjonere den faste intensivkapasiteten med utgangspunkt i en pandemi.

Satser på utdanning av intensivsykepleiere

En kritisk forutsetning for styrket intensivkapasitet er tilgang på flere intensivsykepleiere. Ahus prioriterer derfor finansiering av utdanning for langt flere intensiv- og spesialsykepleiere.
 
–­ For å styrke intensivbehandlingen framover har vi de siste årene økt satsingen på å utdanne flere egne intensivsykepleier.
 
For 2021 har Ahus avsatt til 24,5 millioner kroner i 2022 for å styrke utdanningen av egne spesialsykepleiere. I tillegg vil sentrale helsemyndigheter bevilge statlige midler til å styrke intensivutdanningen i landet.