HELSENORGE

Rektor anbefaler Campus Romerike til Ahus

Fungerende rektor Nina Waaler ved OsloMet har  25. november anbefalt for sitt styre at utdanningsinstitusjonen etablerer et fullverdig campus ved Ahus på Nordbyhagen. - En svært god nyhet, sier Øystein Mæland. 

Konseptillustrasjon asasarkitekur

I samarbeid med asasarkitektur er det allerede utarbeidet konseptillustrasjoner for et mulig Campus Romerike ved Ahus.

Administrerende direktør Øystein Mæland ønsker utdanningsinstitusjonen velkommen til å etablere seg på sykehusområdet på Nordbyhagen.

-­ Vi kan tilby velegnet beliggenhet og fruktbart faglig samspill.​

OsloMet skal om ikke lenge etablere sin virksomhet på Romerike et annet sted enn Kjeller, som i dag har rundt 1800 heltidsstudenter. Onsdag 8. desember skal styret for OsloMet ta stilling hvor det nye Campus Romerike skal ligge, og hva det nye utdanningsstedet skal inneholde.

Anbefalt alt​​ernativ

Mot slutten av november 2020 var Akershus universitetssykehus (Ahus) som en av mange mulige aktører invitert til en dialogkonferanse for å presentere mulighetene for å etablere Campus Romerike i sitt nærmiljø.

17. juni vedtok OsloMet-styret å gå videre med utredning av fire alternativer for å vurdere hvilket alternativ som best bidrar til den faglige og strategiske utviklingen for OlsoMet framover, ut fra sentrale hensyn som økonomi, faglig samarbeid og attraktive omgivelser.

Alternativet som gir høyest måloppnåelse legger opp til å samle flere fagmiljøer ved Fakultet for helsevitenskap og Fakultet for teknologi, kunst og design, på Ahus-området på Nordbyhagen i Lørenskog. Det gir rom for utdanning innen flere fagområder som sykepleie, intelligent helse og teknologi, for cirka 1 700 studenter. 

Øystein Mæland

Administrerende direktør Øystein Mæland ved Akershus universitetssykehus.

-­ Dette ser vi svært positivt på. Sammen med OsloMet og Lørenskog kommune kan vi skape et sterkt faglig og sosialt utdannings- og innovasjonssenter her på Nordbyhagen, med åpenbare gjensidige gevinster, sier Øystein Mæland.

Fungerende rektor Nina Waaler ved OlsoMet har 25. november gitt sin anbefaling til universitetsstyret om at OsloMet etablerer et fullverdig campus i tilknytning til Akershus universitetssykehus (Ahus) i Lørenskog kommune.​ Styret skal fatte sitt vedtak 8. desember. Øystein Mæland har stor tro på Nordbyhagen-alternativet.

­-­ Sammen med OsloMet har vi en gyllen mulighet til å videreutvikle våre helsetjenester og helsefellesskapet med kommunene, til beste for hele regionen. Kompetanse fra flere fakultet kan bidra nye løsninger for omstilling og videre utvikling av helsesektoren.

Ny og nyttig nærhet til ar​​beidshverdagen

Ahus har solid erfaring som praksisarena for studenter fra flere utdanningsinstitusjoner, deriblant OsloMet. Det er om lag 1000 helsefaglige studenter i praksis ved Ahus årlig, fordelt på flere utdanningsløp både fra bachelor-, videreutdanning- og masterstudier.

-­ Her på Nordbyhagen ligger det godt til rette for et tettere daglig samarbeid hvor læring og praksis kan gå hånd i hånd, og for gode uformelle treffplasser. Velger OsloMet å komme hit vil studentene få ny og nyttig nærhet til hverdagen de utdanner seg til, sier Øystein Mæland.

Selven Moe, Mæland, Kristiansen

Fra venstre avdelingsleder ved avdeling for eiendomsutvikling Silja Selven Moe, administrerende direktør Øystein Mæland og avdelingsleder i avdeling kompetanse og utdanning, Vibeke Kristiansen, her på tomta de håper vil bli benyttet av OsloMet.

Konseptillustrasjon asasarkitekur

Konseptillustrasjon av asasarkitektur

Konseptillustrasjon asasarkitekur

Konseptillustrasjon asasarkitektur

Ahus har nylig åpnet et nytt og moderne senter for medisinsk simulering (SimAhus). Her kan klinikere øve på ulike scenarier med virkelighetsnære simuleringsdukker, rom og utstyr, under veiledning fra sertifiserte instruktører. 

-­ Senteret vil gi studentene ved OsloMet mulighet til å bruke simulering enda mer aktivt i utdanningen, sier Mæland.​

SimAhus

Ved senter for medisinsk simulering (SimAhus) kan studenter og klinikere trene på ulike scenarier i lokaler utformet som pasient- og mottaksrom. SimAhus flyttet nylig til nye og større lokaler.

Nybygg og nye pasienttilbud ko​​mmer

Ahus er det største akuttsykehuset i landet, og betjener nær 600 000 mennesker med øyeblikkelig hjelp, i tillegg til mangfoldig planlagt behandling av høy faglig kvalitet. Sykehuset er inne i en spennende vekstperiode hvor kapasiteten og tilbud skal økes, med ombygginger og utbygginger på både kort og lengre sikt.

Ahus er akkurat nå godt i gang med å bygge om to etasjer i bygget Nye nord fra administrative arealer til nye senger og mange poliklinikker som skal stå ferdig mot slutten av året.

Det planlegges for flere nye bygg på Nordbyhagen i perioden 2023 til 2030. Det gjelder blant annet nytt bygg for sykehusbasert psykisk helsevern, ferdigstilt i 2025-26 og et nytt kreft- og somatikkbygg med egen stråleenhet, planlagt ferdig til 2030.

-­ Dette er store og viktige nysatsinger hvor et nært samarbeid med et spennende utviklingsmiljø som OsloMet vil kunne bety mye. Her kan vi kan få god hjelp i å utvikle gode ideer for praktisk gjennomføring, sier Øystein Mæland.

Tomt rett ve​​d sykehuset

Et nytt fellesbygg på en butikktomt rett ved sykehuset skal fra 2025​ erstatte gamle bygg og kontorplasser og frigjøre kontorplasser til pasientbehandling. Første etasje i det nye bygget vil fortsatt romme en butikk og i tillegg en ny kafé med gode innvendige og utvendige møteplasser. Rett ved fellesbygget er det et tomteområde som kan gi plass til både fremtidig sykehusvirksomhet og til utdanningsinstitusjonen Campus Romerike.

Øystein Mæland

Denne tomta, rett ved sykehuset på Nordbyhagen, kan gi plass til Campus Romerike i tillegg til fremtidig sykehusvirksomhet.

− Et slikt samarbeid med OsloMet på Nordbyhagen vil kunne å forsterke vår posisjon som en attraktiv arbeidsplass og kan bli en verdifull base for fremtidige ansettelser av kompetente fagfolk som kjenner sykehusets drift og arbeidsmiljø, sier Øystein Mæland

Stimulere forsk​​ning og innovasjon

Samarbeid med universitetene er også viktig for utviklingen av sykehusets forskningskompetanse, samt nødvendig og viktig teknologisk omstilling og utvikling. I følge utredningsutvalget gir det foretrukne alternativet på Ahus-tomten på Nordbyhagen et godt grunnlag for tverrfaglig satsing på intelligent helse, i samspill med både primær- og spesialisthelsetjenesten, kommuner og næringsliv.

-­ Vi jobber gjerne sammen med teknologiutdanningen for å få til gode løsninger for pasientene framover. Intelligent helse og helseteknologi er et naturlig satsningsområde både for OsloMet og Ahus og en sentral del av vår utviklingsplan, sier Mæland.

Han trekker fram at Ahus har et unikt analysemiljø og datavarehus, som det går gjetord om i helsemiljøer. Sykehuset har store mengder anonymisert informasjon om befolkningen i innen sitt opptaksområde, som benyttes i forskning og til å videreutvikle pasientbehandling og utdanningen. Dette materialet har potensial til å bli brukt enda mer i samarbeid med OsloMet.​

Teknologiutvikling står sentralt i nye former for hjemmebaserte pasienttilbud, der pasienter får oppfølging digitalt hjemme, og selv kan gjøre målinger og informere om symptomer. Slik kan pasienten slippe mange ekstra oppfølginger ved fysisk oppmøte på sykehuset, dersom det ikke er behov for det.

-­­ Denne type løsninger vil lette samhandlingen og kommunikasjonen mellom pasient og sykehus. Sammen med OsloMet har vi gode muligheter for å forme et felles utviklingsmiljø knyttet til fremtidens helsetjenester.​

Se også: Vi gir data mening! Om analyseavdelingen på Ahus: