HELSENORGE
To år med covid-19 på Ahus

- Unikt og viktig arbeid for Ahus

Hvordan planlegge sykehusdriften gjennom en pandemi? Ved Ahus har et stort forarbeid med planverk og trinnvise planer vært en forutsetning for en strukturert og helhetlig drift gjennom en uforutsigbar periode. Planverket har vekket interesse fra andre helseforetak. 

Under pandemien har mange omrokeringer har vært gjort på sykehuset. Intensivkapasiteten ble økt, covid-sengeområder ble etablert, og planlagt operasjoner ble utsatt under første bølge. Driftsutvalget har fungert som sykehusets flygeledere underveis.

​​Ved Ahus ble driftsutvalget opprettet i 2019, bestående av representanter fra alle deler av virksomheten. Driftsutvalgets oppgave skulle være å sikre at driften på sykehuset tilpasses pågangen av pasienter på en helhetlig måte, både i perioder med høy og lavere aktivitet. Under koronapandemien fikk utvalget en viktig rolle i å koordinere alle driftsmessige tiltak og endringer som følge av den nye situasjonen.

- Det har vært spennende og lærerikt, men også et krevende arbeid, sier driftsutvalgets leder, Elin Bjercke. 

Elin Bjercke

Elin Bjercke er leder for driftsutvalget ved Akershus universitetssykehus.

Bjercke forteller om daglige møter i driftsutvalget i den første perioden av pandemien. Mye tid ble brukt på å utarbeide det nesten 300 siders planverket som har ligget til grunn for tiltak og beslutninger tatt i de ulike fasene av pandemien.

​- Nybrottsarbeid​

Planverket definerer trinnvise tiltaksplaner for covid-19-håndtering, som beskriver konkrete tiltak for driftsmessige tilpasninger i sykehuset når det gjelder areal, utstyr og bemanning for å håndtere varierende tilstrømning av covid-19-pasienter. 

- Mange andre helseforetak har vært i kontakt med oss for å høre mer om de trinnvise planene, sier viseadministrerende direktør ved Ahus, Jørn A. Limi, som mener det er få elelr ingen andre helseforetak som har hatt så detaljerte planer helt ned i tiltakskort som kan iverksettes på svært kort tid.

- Dette er definitivt et unikt og viktig nybrottsarbeid for Ahus. Takket være grundige og gode forberedelser har det vært mulig å sette planene raskt og effektivt i drift til rett tid, sier Limi.

Planer i fire trinn

Planverket beskriver tiltak i fire trinn, der det fjerde trinnet er det høyeste antallet pasienter det er planlagt for. Innenfor trinnene ligger føringer for hvordan driften tilpasses etter forholdene gjennom omrokeringer, omdisponeringer og etablering av covid-sengeområder, med mer. 

- Hvis vi så at det siste etablerte sengeområdet for covid-19-pasienter ble halvfullt samtidig som pasienttilstrømmingen fortsatt var stigende, begynte vi å forberede neste sengeområde, forteller Bjercke.  

Ved Ahus kom vi aldri høyere enn til trinn 2. 

- Det fjerde trinnet beskriver tiltak på et høyt kritisk nivå, og heldigvis har vi vært langt unna dette nivået, sier Bjercke. 

Ulike utfordringsbilder underveis

Planverket ble revidert i tråd med erfaringer gjennom pandemien. Selv om den har ligget som en grunnmur for beslutninger, har mange vurderinger og tilpasninger blitt gjort underveis.

- Det har vært krevende å prøve å bidra til at driftssituasjonen er best mulig balansert mellom covid-pasienter og andre pasientgrupper. Ingen av bølgene har vært like, og ulik tilnærming har derfor vært nødvendig, sier Bjercke.

Under første bølge kom det mange covid-pasienter inn i sykehuset, samtidig som det var få andre pasienter som kom til sykehuset. Etter hvert har det blitt en kombinasjon, og i dag fokuserer sykehuset på å komme tilbake til normal drift. 

- Jeg synes vi i driftsutvalget har bidratt på en god måte ut fra forutsetningene, uforutsigbareheten og de oppgavene vi har blitt tillagt, sier Bjercke.

Etablerte fire covid-sengeområd​er

Anita Bjørnstad

Assisterende direktør i Medisinsk divisjon ved Ahus, Anita Bjørnstad , har deltatt i driftsutvalget.

​Assisterende direktør Anita Bjørnstad i Medisinsk divisjon ved Ahus har deltatt i driftsutvalget som representant for sin divisjon, der mange områder har vært, og fortsatt er, berørt av pandemien. Bjørnstad har også bidratt med koordinering og oppfølging av aktiviteter i sin divisjon. 
 
- Vi etablerte til sammen fire covid-sengeområder og på et tidspunkt kom vi helt til forberedelser til et femte covid-sengeområde, forteller Bjørnstad. 

Dette har betydd store omrokeringer for flere fagområder og sengeområder, med omdisponering av personell og kompetansehevende tiltak - alt med korte tidsfrister.

- Det er mange berørte, og det er viktig å ivareta ansatte og berørte på en god måte. De korte tidsfristene utfordrer gode prosesser, men jeg opplever at vi allikevel har fått dette til med informasjon, forankring og godt samarbeid. 

Bjørnstad peker på at det har vært viktig med klinisk representasjon i utvalget.

- Det gode samarbeidet på tvers av divisjonene i sykehuset har bidratt til at vi har fått et enda bedre samarbeid, utveksling av personell og sett på løsninger som har gagnet helheten i sykehuset. Vi har fått til mye, avslutter Bjørnstad.