Ahus blir regionalt senter for digital læring

Helse Sør-Øst planlegger et regionalt senter for digital læring og kompetanseutvikling for ansatte i helseforetakene. Det ble nylig vedtatt at senteret legges til Akershus universitetssykehus. Satsingene på Ahus gir samlet sett et svært godt utgangspunkt for å etablere en regional funksjon, står det i begrunnelsen for avgjørelsen.

Publisert 11.04.2022
Sist oppdatert 10.06.2022

Digital kompetanse Ahus
Digital læring er et område i sterk vekst, og de teknologiske mulighetene utvikles raskt. For å sikre regional koordinering og bedre utnyttelse av ressurser har Helse Sør-Øst bestemt at det skal etableres et regionalt senter for digital læring og kompetanseutvikling, og at dette senteret legges til Ahus.

I valget om å gi oppdraget til Akershus universitetssykehus ble det lagt vekt på at det de siste 20 årene er satset systematisk på digital læring og tatt i bruk innovative metoder, og det pekes blant annet på etableringen av Kompetansebroen og evne til nytenkning og innovasjon.

- Nye digitale virkemidler gjør kurs og utdanning mer tilgjengelig og effektiv, og bidrar til at vi kan møte nye kompetansebehov på en god og framtidsrettet måte. Vi er glade for at vårt arbeid og våre erfaringer på dette området gjør at valget falt på Ahus, og vi ser fram til å videreutvikle og styrke dette tilbudet, i nært samspill med Sykehuspartner og andre sentrale kompetansegrupper i regionen, sier avdelingsleder Vibeke Kristiansen i avdeling for kompetanse og utdanning ved Ahus.

- Svært godt utga​​ngspunkt

«Satsingene på Ahus gir samlet sett et svært godt utgangspunkt for å etablere en regional funksjon. Ahus har i dag det høyeste antallet ressurser som jobber med digital læring fordelt per tusen ansatte. Ahus vurderes som ledende i foretaksgruppen innenfor blant annet nytenkning og pedagogisk innovasjon i kompetanseformidling, egen satsning på kompetanseutvikling samt samarbeid og tilgang til etablerte nettverk», heter det i prosjektgruppens innstilling til porteføljestyret for IKT-prosjekter, som består av de administrerende direktørene i alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Senteret på Ahus er en del av en større satsing på digital læring i Helse Sør-Øst. En ny teknologisk plattform for digital læring implementeres i hele regionen i løpet av våren 2023. Det er vedtatt at satsningen på digital læring etableres innenfor en kostnadsramme på 13,3 millioner kroner. Det regionale senteret starter opp med totalt fire årsverk fra januar 2023, i tillegg planlegges ett årsverk i Helse Sør-Øst for å ivareta strategiske regionale oppgaver.

I vurdering og valg av A​kershus universitetssykehus som vertskap er det lagt vekt på følgende:

  • Ahus har som universitetssykehus et stort forsknings- og utviklingsmiljø med fokus på nytenkning og nye pedagogiske virkemidler for utdanning og kompetanse
  • Ahus har de siste to tiårene satset systematisk på digital læring og tatt i bruk innovative metoder til formidling av fagkompetanse
  • Ahus har godt etablerte fora og samarbeid med kliniske fagmiljøer, simulering og digital læring
  • Ahus sitt fagmiljø for kompetanseutvikling og digital læring er blant de fremste i foretaksgruppen med et betydelig antall kurs som deles og brukes i regionen
  • Ahus har blant annet gjennom utvikling og etablering av Kompetansebroen dokumentert evne til nytenkning, tjenesteinnovasjon, samhandling med helseforetak og utdanningsinstitusjoner med design og brukervennlige løsninger
  • Ahus har en strukturert, strategisk satsning på digital læring og kompetanseutvikling godt forankret i helseforetakets ledelse
  • Ahus understreker viktigheten av å understøtte samhandlingen med HF, RHF og Sykehuspartner i tillegg til hensiktsmessig knytning til eget miljø for utdanning og kompetanseutvikling


Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no