HELSENORGE

Ahus har behandlet over 1200 covid-19-pasienter – I dag er ingen innlagt

Tirsdag 6. juli er det ingen pasienter med covid-19 innlagt på Ahus.  Totalt er 1214 pasienter med covid-19 utskrevet fra Ahus.

Ahus Nordbyhagen
Tirsdag 6. juli har Ahus null covid-19-pasienter, for første gang siden 20. august 2020. Foto: Guri Dahl

I tråd med redusert smittetrykk i området har antall innlagte pasienter med covid-19 ved Akershus universitetssykehus (Ahus) gått gradvis ned. Siden midten av juni har det vært under fem pasienter innlagt med covid-19, og i dag er det ingen pasienter med covid-19-innlagt på Ahus. Det har kun skjedd en dag siden pandemien startet – 20. august 2020.

-­ Det er en svært gledelig utvikling etter en krevende tid. Samtidig vil vi fortsatt følge utviklingen og være klar hvis det skulle komme en ny pågang, sier administrerende direktør Øystein Mæland ved Ahus.

-­ Stolte over behandling og forskning

Ahus er det sykehuset i landet som har hatt den største belastningen i pandemien. Fra mars 2020 til i dag er i alt 1279 covid-19-pasienter behandlet på Ahus, og over 228 av disse har fått intensivbehandling, i tillegg til øvrige pasienter med behov for intensivbehandling.

Øystein Mæland sier at det har vært krevende for Ahus-personalet å møte merbelastningen pandemien har gitt, gjennom så lang tid.

Øystein Mæland

Administrerende direktør ved Ahus, Øystein Mæland

-­ Vi har mange gode grunner til å være stolte over at vi på tross av stor pågang har hatt kapasitet til å ta imot og gi behandling av høy kvalitet til så mange svært syke pasienter.

Mæland er også tilfreds med at universitetssykehuset Ahus har bidratt med viktig forskning på covid-19.

-­ Våre aktive og dyktige forskningsmiljøer omstilte seg imponerende raskt og har bidratt til økt forståelse om utviklingen og behandlingen av covid-19. Ahus har gjennomført flere forskningsprosjekter knyttet til covid-19 som er møtt med oppmerksomhet og anerkjennelse.

 Oppholdstid og aldersfordeling

Til sammen 1279 pasienter har vært innlagt på Ahus med covid-19 fra 10. mars 2020 til i dag. 1214 pasienter med covid-19 er til nå utskrevet fra Ahus. I alt 65 pasienter som har vært innlagt med covid-19 har dødd på Akershus universitetssykehus i samme tidsperiode.

Gjennomsnittlig liggetid for alle innlagt med covid-19 er på 7,4 døgn. 228 pasienter har vært på intensiv, med en gjennomsnittlig liggetid på 18 døgn. De 1051 pasientene som er behandlet i egne covid-sengeområder og ikke i intensivavdeling, har gjennomsnittlig vært på sykehus i 5 døgn (5,1).

Av de 1279 covid-19-pasientene er 749 menn og 530 kvinner. Av pasientene som har fått intensivbehandling er 160 menn og 68 kvinner. Av pasientene som ikke har mottatt intensivbehandling er 589 menn og 462 kvinner.

Aldersfordelingen på pasienter behandlet for covid-19 på Ahus viser at det har vært 35 pasienter under 18 år, 73 mellom 18 og 29 år, 142 mellom 30-39, 212 mellom 40-49 år, 292 mellom 50 og 59, 223 fra 60 og 69 år og 302 pasienter av covi-19-pasientene er over 70 år.

Pågang i bølger

De to første covid-19-pasientene ble innlagt 10. mars 2020. Deretter økte pågangen raskt. Toppen i denne fasen ble nådd 29. mars 2020, da det var 62 pasienter innlagt med covid-19, av dem var 23 på intensiv, og 20 av disse intensivpasientene lå på respirator. Fram mot sommeren avtok antall innleggelser i tråd med redusert smittetrykk. 21. august er eneste dag i 2020 hvor det det ikke ble registrert pasienter innlagt med covid-19.

Ut over høsten og gjennom julen økte pågangen igjen. Den 11. januar var tallet 36, før det igjen gikk nedover. Den 17. februar var Ahus nede i 7 covid-19-pasienter, før det igjen økte opp mot en ny topp.

Tredje bølge

Deretter økte pågangen igjen i det som har vært beskrevet som en tredje bølge. På ettårsdagen for de første covid-19-pasientene onsdag 10. mars 2021 hadde Ahus 34 pasienter innlagt for covid-19. Av disse var 5 innlagt på Kongsvinger sykehus. 10 pasienter var på intensivavdeling, 6 fikk respiratorbehandling.

 Ahus hadde i det første året med covid-19, fra 10. mars i fjor til samme dato 2021, i alt hatt 767 pasienter innlagt for behandling av covid-19. Over 724 var utskrevet fra sykehus, 43 pasienter med covid-19 hadde dødd på Ahus.

Toppen i denne perioden kom 8. april da det totalt var 70 covid-19-pasienter innlagt ved Ahus. Belegget holdt seg høyt fram til midten av april, men har siden gått jevnt nedover, i tråd med prognosene for smitteutviklingen for vårt område.

Og i dag tirsdag 6. juli har Ahus ingen pasienter innlagt med covid-19, for andre dag siden 10. mars 2020. Til sammen 1214 covid-19-pasienter er utskrevet fra Ahus.

Grafen viser utviklingen i antall innlagte pasienter med covid-19 siden 1. januar 2021.

Antall innlagte covid-19-pasienter med invasiv respiratorbehandling, fra 1. januar 2021.

Økt intensivkapasitet ved stor pågang

Intensivkapasiteten har i periodene med sterk pasientpågang vært økt gjennom reduksjon av planlagte operasjoner og antall operasjonsstuer. Det har frigjort ressurser til å håndtere pågangen av covid-19-pasienter med behov for intensivbehandling, i tillegg til øvrige pasienter med samme behov.

I april 2021 og fram mot sommeren hadde Ahus 20 intensivplasser for covid-19-pasienter, i tillegg til 5 intensivplasser for andre pasienter. Innen Helse Sør-Øst samarbeider dessuten sykehusene og fordeler utnyttelsen av intensivkapasitet seg imellom ved ulik belastning og pasientpågang. 

Parallelt med opptrappingen av covid-19-plasser har Ahus opprettholdt all øyeblikkelig hjelp og all kreftbehandling gjennom hele pandemien.

Styrker intensivutdanningen

En forutsetning for styrket intensivkapasitet er tilgang på flere intensivsykepleiere. Ahus prioriterer derfor finansiering av utdanning for å rekruttere og beholde intensivsykepleiere.

For 2021 er det bevilget ekstra midler som til sammen gir 22 flere utdanningsstillinger i intensivsykepleie.  Samlet vil det fra 2021 være 30 i utdanningsløp for å bli intensivsykepleier. 19 sykepleiere vil i tillegg fullføre sin intensivutdanning i år etter tidligere opptak.

Flere avdelinger har gått sammen om å tilby økt antall praksisplasser i samarbeid med utdanningsinstitusjonene.

De fleste er behandlet i sengeområder

Langt de fleste covid-19-pasientene behandles i covid-sengeområdene, ikke på intensivavdelinger. De medisinske sengeområdene (covid-sengeposter) har i de travleste periodene hatt opp til 78 plasser.

Av i alt 1279 pasienter etter ett år med covid  (fra 10. mars 2020 -  30. juni  2021) var 1051 behandlet i covid-sengeområdene.

Covid-sengeområdene drives i regi av infeksjonsavdelingen- og lungeavdelingen, og med nært samarbeid med medisinsk overvåking (MO). Her blir pasientene blant annet behandlet med surstoff, intravenøs behandling og antibiotika, i tillegg til behandling for eventuelt andre grunnlidelser.

Koronapasientenes tilstand kan forverres brått, og de må derfor følges nøye med på hele tiden.

Beredskap på Ahus under pandemien

På bakgrunn av at pågangen av Covid-19-pasienter og belastningen på sykehuset var redusert, gikk Ahus fra 25. mai 2021 ut av beredskap. Ahus hadde da vært  i grønn beredskap siden 5. mai 2021, og før det i gul beredskap siden 2. mars 2021, da pågangen av covid-19-pasienter var sterkt stigende.
 
Våren 2020 var Ahus i gul beredskap fra 11. mars til 15. april, da det ble trappet ned til grønn beredskap. Fra 11. juni 2020 ble også grønn beredskap avviklet, og sykehuset var ikke i beredskap igjen knyttet til pandemien før 2. mars 2021
 
Grønn beredskap er det laveste beredskapsnivået i våre beredskapsplaner, og innebærer normalt at beredskapsledelse etableres ved behov og at enkelte funksjoner kan forsterkes. Gul beredskap innebærer en organisering som gir raskere muligheter for hurtige beslutninger og iverksettelse av tiltak.

Planlagt kirurgi trappes opp, covid-tiltak vurderes ut fra videre utvikling

Beredskapsnivået har ingen direkte sammenheng med tiltak knyttet til pandemien. Tiltakene fastsettes ut i fra trinnvise planer avhengig av pågangen av covid-pasienter og en løpende vurdering av kapasiteten.

Utviklingen av smittetrykk og mulig ny pågang av covid-19-pasienter vil fortsatt bli fulgt nøye. Noen covid-tiltak i akuttmottak, covid-sengeområder og intensivområdene vil bli opprettholdt inntil videre. Tiltak kan igjen raskt trappes opp i tråd med eventuell ny pasientpågang og de trinnvise planene for covid-19-håndtering.

I tråd med nedgangen av antall covid-19-pasienter og derved redusert behov for intensivplasser, har antall operasjonsstuer for planlagt aktivitet blitt gradvis økt, og flere operasjonsstuer tatt i bruk til planlagt kirurgi.