HELSENORGE

Ahus i grønn beredskap

På bakgrunn av økende smittetall og høyt trykk på øyeblikkelig hjelp også fra andre pasientgrupper er Akershus universitetssykehus i grønn beredskap fra torsdag 16. desember.

Ahus Nordbyhagen

​Grønn beredskap er det laveste beredskapsnivået i beredskapsplanene til Akershus universitetssykehus (Ahus), og innebærer normalt at beredskapsledelse etableres og at enkelte funksjoner kan forsterkes.

- Grønn beredskap utløser ikke i seg selv vesentlig andre virkemidler enn vi allerede har, men det aktiverer den operative beredskapsledelsen og de koordineringsfunksjoner som hører til. Det vil være til hjelp for å håndtere en situasjon med mulig økt pasientpågang framover, sier administrerende direktør Øystein Mæland.

Operativ​ beredskapsledelse og smittevern vil ha jevnlig kontakt med sykehusledelsen, som utgjør den strategiske ledelsen når Ahus er i beredskap.

Her kan du lese mer om bruk av beredskap og tiltaksplaner på Ahus under pandemien.

Mæland

Administrerende direktør Øystein Mæland ved Akershus universitetssykehus

Beredskap​​​​ ut fra en totalvurdering

Smittetallene i opptaksområdet til Akershus universitetssykehus tilsier at antall covid-pasienter må forventes å kunne øke i dagene framover.

- Det er en totalvurdering av situasjonen nå og framover som gjør at vi nå går i grønn beredskap. Vi er forberedt på å håndtere ytterligere pågang, men det er usikkert hvor stor pågangen vil bli og hvilket press vi vil få på intensivplassene. Høyt sykefravær bidrar også til usikkerheten, sier Øystein Mæland.

Nær forestående jule- og nyttårshelg med lite planlagt kirurgi og ferieavvikling bidrar til at det er færre ansatte å sette inn på intensivområdene enn ellers.

Utvikli​​ngen på Ahus nå

Siden starten av pandemien er totalt 1 550 pasienter utskrevet fra Ahus, i tilsammen 1730 pasientopphold. I tillegg 95 pasienter med covid-19 pasienter døde på Ahus siden pandemien startet. Det høyeste antallet innlagte pasienter med covid-19 var 29. mars 2020 med 62 pasienter, 8. april 2021 med 70 pasienter.

Situasjonen den siste tiden har vært preget av et nokså stabilt høyt press, med svak økning i pasientpågangen siste uke. De tre siste ukene har det vært innlagt om lag 40 pasienter daglig på Ahus totalt (Nordbyhagen og Kongsvinger sykehus - 45 i dag).  Et par uker før det var det pluss minus 35 pasienter med covid-19 innlagt.

Situasjonen innebærer sterkt press på intensivkapasiteten, og en belastende situasjon for våre medarbeidere, både de som jobber mye ekstra og de som får andre oppgaver enn de utfører til vanlig.

Situasjonen nå håndteres i hovedsak av de tiltak som er iverksatt fra midten av november, i tråd med våre planer for økt pasienttilstrømning og økt belasting på sykehuset. Tiltakene er beskrevet i saken Tiltak for å møte presset på intensivkapasiteten - Akershus universitetssykehus (ahus.no) fra 18. november, som fremdeles er dekkende for situasjonen slik den er nå.  Her står det blant annet:

«Det er nå satt i verk flere tiltak for å mobilisere arbeidskraft og styrke intensivområdene. Fredag 19. november ble det vedtatt å ta ned to operasjonsstuer på sentraloperasjonen for å frigjøre sykepleierårsverk til styrking av intensivområdet. 

For å møte den aktuelle utfordringen er antallet plasser på intensiv på Nordbyhagen økt, slik at de kan ta inntil 12 respiratorkrevende pasienter. I tillegg benyttes plasser på postoperativ (PO), slik at de som har respiratorkompetanse der kan jobbe med intensivpasienter. Overvåkningskapasiteten skal styrkes med å bemanne ytterligere 2 plasser på medisinsk overvåking (MO), og ved å utvide med en intensivplass ved Kongsvinger sykehus.

I tillegg har Oslo universitetssykehus igjen møter for å koordinere intensivbehandlingen i regionen for å få til en riktigst mulig bruk av intensivkapasiteten til enhver tid, ut fra kapasitet og behov.»

Reduksjon i antall operasjoner

Konsekvensen av nedtak av operasjonsstuer er at planlagte operasjoner er redusert med om lag 20 prosent ut fra behovet for å styrke intensivkapasiteten. Det skjer etter en streng medisinsk vurdering. Øyeblikkelig hjelp og kreft prioriteres, og kun de operasjoner hvor det er liten risiko for prognosetap utsettes (Ortopedi og ØNH).

Ahus følger situasjonen nøye og forbereder nå å kunne utvide intensivkapasiteten på Nordbyhagen opp til 16 plasser ved behov. Dette vil innebære en ytterligere reduksjon av operasjonskapasiteten for planlagte operasjoner og at enda flere av våre ansatte må flyttes til oppgaver og pasientgrupper de ikke jobber med til vanlig.

Se også informasjon om dette fra Helse Sør-Øst: Færre blir operert ved sykehusene