Åpnet kveldspoliklinikk for å ta igjen etterslepet

DPS Groruddalen ble tvunget til å tenke nytt rundt pasientbehandling under pandemien. Kveldspoliklinikk og digitale konsultasjoner ble løsningen for å holde tritt med et høyt antall pasienter, og for å unngå store etterslep og ventetider.

Publisert 13.06.2022
To menn som står sammen
Psykologspesialist Frode Molnes og avdelingsleder ved DPS Groruddalen Yngve Arner.

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Groruddalen utfører utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med ulike psykiske helseplager, som angst og depresjon, traumelidelser, psykoselidelser, tvangslidelser, spiseforstyrrelser, autismespekterforstyrrelser, ADHD og relasjonelle vansker.

I den innledende fasen av pandemien ble pasienter ved DPS Groruddalen sortert ut fra alvorlighetsgrad og hastegrad, og et viktig mål var å komme raskt tilbake i normal drift.

- Vi visste at jo lenger vi kun prioriterte de mest alvorlige og akutte sakene, dess større ville etterslepet av pasienter med mer moderate psykiske helseplager bli, sier avdelingsleder Yngve Arner.

Dermed måtte avdelingen finne alternative løsninger for å redusere ventetid og etterslep, og høsten 2021 ble kveldspoliklinikken innført.

- Helsedirektoratet lyste ut midler, og vi søkte om ekstrabevilgninger og fikk det. Både ansatte og pasienter virker fornøyde med tiltaket, sier han.

Kveldspoliklinikken er åpen en kveld per uke, og bidrar til å øke den totale kapasiteten for utredning- og behandling. Klinikken er et midlertidig behandlingstilbud med planlagt varighet til høsten 2023.

Flere henvisninger og færre avvisninger

Hos DPS Groruddalen har antall henvisninger økt med 36 prosent fra 2018 til 2021.


Henvisninger DPS Groruddalen 2018-2021

Mottatte henvisninger

(rettighet​svurdert og fordelt i inntaksteam)

2021​202020192018
3271314330352394
Inntak totalt2640242423241695
Avslag totalt624669722699
Avslag i prosent19%21%24%29%

- Hos oss kom den store økningen allerede i 2019. Da økte antall henvisninger med 27 prosent fra året før. Noe av økningen skyldes at vi startet Helse og arbeid.

Helse og arbeid er et tilbud til personer med psykiske lidelser som er, eller står i fare for å bli, sykemeldt eller falle ut av arbeid. Tilbudet tar imot pasienter fra hele Ahus sitt opptaksområde.  

- I 2019 var Helse og arbeid fortsatt i startsfasen, så økningen kan ikke ene og alene forklares av dette, fortsetter han.

Selv om antall henvisninger ved DPS Groruddalen har gått opp, har antall avvisninger gått ned. I 2018 var avvisningsprosenten på 29 prosent, og i 2021 var den på 19 prosent.

I januar 2022 ble det også etablert kveldspoliklinikk i seksjon Helse og arbeid, som en del av ordinær- og varig drift.

- Her vil det i tillegg til individuell behandling bli gjennomført kurs og grupper for pasientene på kveldstid, forklarer Arner.

Les også: Hos ABUP Ahus har antall henvisninger for psykiske helseplager skutt i været under pandemien. 

En annerledes arbeidshverdag

Portrettbilde av Elisabeth Gjerstad

Psykologspesialist Elisabeth Petrikke Gjerstad

Psykologspesialistene Frode Molnes og Elisabeth Petrikke Gjerstad jobber ved allmennpoliklinikk B og D, og fikk arbeidshverdagen snudd på hodet under pandemien.

- Jeg har trivdes med å kunne jobbe overtid og tilby noen av mine pasienter kveldstime. Det har også hjulpet med å få tatt unna en del journalarbeid, sier Molnes som jobber i Jerikoveien hvor tilbudet først ble etablert.

Gjerstad jobber ved allmennpoliklinikken i Rosenbergveien, hvor kveldstilbudet kom senere og var ment for en kortere periode. 

- Det har vært greit å jobbe kveld den perioden vi prøvde ut kveldspoliklinikk her. Pasientene var veldig fornøyd med tilbudet, og jeg jobber gjerne slik i en ny avgrenset periode.

- Utfordring med kveldspoliklinikk er at vi ikke er bemannet for å håndtere uforutsett pasientproblematikk som kan oppstå, slik vi er på dag, påpeker hun.

Av den grunn har ikke pasienter med forhøyet voldsrisiko eller selvmordsrisiko fått tilbud om kveldspoliklinikk, da muligheten for å håndtere akutte hendelser ikke er så god på kvelden som på dagtid.

Digitale løsninger

Et annet tiltak for å kunne fortsette drifte noenlunde normalt var digitale konsultasjoner. Med god innsats fikk avdelingen raskt på plass digitale løsninger for pasientsamtaler og møtevirksomhet slik at disse kunne gjennomføres selv under nedstengningen.

- Senere har vi også benyttet digitale løsninger når det har vært praktisk, for eksempel om pasienten var i karantene og i perioder med større lokale utbrudd.

I 2020 utgjorde digitale konsultasjoner 18 prosent av de totalt 44 540 konsultasjonene som ble gjennomført ved DPS Groruddalen.

- I 2021 var vi i større grad tilbake til fysisk oppmøte, og da utgjorde digitale konsultasjoner 13 prosent av de totalt 47 025 konsultasjonene, fortsetter Arner.

Færre digitale konsultasjoner etter gjenåpningen

Etter restriksjonene i samfunnet ble fjernet har andel digitale konsultasjoner gått ned.

- De fleste pasientene ønsker fysisk oppmøte, men vi fortsetter å tilby behandling over digitale plattformer, og ser at det i mange tilfeller er en god løsning, sier Arner.

Den siste oversikten fra april viser at digitale konsultasjoner nå utgjør åtte prosent av det totale antall konsultasjoner.

- Jeg er imponert over hvor dyktige både pasientene og våre ansatte har vært til å tilegne seg ny teknologi og tilpasse seg en krevende situasjon. Det har vært stor innsatsvilje blant våre, avslutter Arner.