Møt pasientenes talerør på Ahus

Ildsjeler i brukerutvalget og ungdomsrådet sikrer at pasienters og pårørendes stemmer blir hørt på sykehuset. – De beriker prosjektet, sier Solveig Berg Jahnsen om utvalgenes rolle i byggingen av det nye psykiatribygget på Nordbyhagen.

Publisert 08.07.2024
Jente, dame og mann foran byggeprosjekt.
Anna Kongsmo fra Ungdomsrådet, Svein Graabræk og Jannicke Boge fra Brukerutvalget foran byggeplassen til det nye psykiatribygget på Nordbyhagen.

Brukerutvalget er et viktig bindeledd mellom sykehuset og pasienter, brukere og pårørende, og består av ti representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner. De skal sikre gode, likeverdige helsetjenester til alle innbyggere, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, bosted og diagnose eller funksjonsnedsettelse.

Jobben er å være et rådgivende organ for styret og administrasjonen på sykehuset i saker som angår tilbudet til pasientene. Det kan være en pandemi, store omrokkeringer eller nye bygg. 

Medlemmene er engasjerte og har sine grunner til å bidra:

– Helsevesenet reddet livet mitt for 22 år siden. Nå har jeg lyst til å gi noe tilbake, sier Svein Graabræk.

Han representerer Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Akershus.

– Pasientene er en av de viktigste endringsagentene på et sykehus, og vet hvor skoen trykker. I brukerutvalget får jeg påvirke, og det føler jeg er samfunnsnyttig. På Ahus kommer vi lett til ordet. 

 • Brukerutvalgets rolle er å være et rådgivende organ for styret og administrasjonen i saker som angår tilbudet til pasientene.
 • Det er også et forum for tilbakemelding fra brukerne, pasienter og pårørende om erfaringer innenfor helseforetakets ansvarsområde og oppgaver.
 • Brukerutvalget har utarbeidet fem satsningsområder som skal være sentrale for arbeidet i 2024:
  • Brukerutvalget skal jobbe for økt pasientsikkerhet og forbedret tverrfaglig samhandling for pasienter med flere diagnoser.
  • Brukerutvalget skal jobbe for at brukers personvern og kompetanse blir ivaretatt ved bruk og innføring av digitale verktøy.
  • Brukerutvalget skal ivareta brukerperspektivet for alle typer pasienter og diagnoser i Helsefelleskapene.
  • Brukerutvalget skal arbeide for at psykisk helsevern blir prioritert og vernet fra budsjettkutt.
  • Brukerutvalget skal bidra til at Ahus blir et komplett sykehus for behandling av kreftsykdommer.
 • Les mer om brukerutvalget (ahus.no)

Involvering fra start

Det siste året har brukerutvalget blant annet deltatt i planleggingen og oppstart av nytt psykisk helsevernbygg og planlegging av nytt kreft‐ og somatikkbygg på Nordbyhagen.

– Brukerutvalget og ungdomsrådet har virkelig beriket prosjektet og løsningene som nå er valgt. De har vært aktive, stilt spørsmål og kommet med innspill, sier Solveig Berg Jahnsen, som er klinikkoordinator i prosjektet som skal samle sykehusbasert psykisk helsevern på Nordbyhagen.

Brukerutvalget har vært med i jevnlige medvirkningsmøter hvor de har hatt muligheten til å komme med innspill og kommentarer på løsningene som er presentert.

– Vi har vært involvert fra dag én, det er vi veldig fornøyde med, sier brukerutvalgets leder, Jannicke Boge, som representerer ADHD Norge og FFO Akershus.

– Brukerutvalget er en viktig arena for å påvirke hvordan pasienter, pårørende og brukere skal oppleve helsetjenesten. Og at de skal få det de trenger, når de trenger det, på en respektfull måte. 

Dame smiler mot kamera
Jannicke Boge har vært medlem av Brukerutvalget i syv år, de siste to som leder. Hun har bakgrunn fra en sikkerhetspsykiatrisk avdeling, og er også opptatt av å se de ansattes perspektiv. 

Fornøyde med resultatet

For psykiatribygget har de spilt inn alt fra fargevalg på veggene til hvordan rom og korridorer skal bygges på en sikker måte for både ansatte og pasienter.

– Fargevalg og gode møbler bidrar til at bygget ikke får et institusjonspreg. En følelse av normalitet er viktig for ungdom, som skal bo her i perioder. Da er det viktig å legge til rette for at flerbruksrommene er hjemmekoselige, sier Anna Kongsmo fra ungdomsrådet.

Ungdomsrådet er faste medlemmer av brukerutvalgsmøtene – og har vært viktige ballspillere for de som jobber med byggingen av psykiatribygget.

– Det er dessverre fortsatt stigma rundt psykisk helse. På det nye psykiatribygget har vi løst det fint med en skjermet inngang for barn og unge på baksiden, sier Kongsmo.

Det samme har vært viktig for voksenavdelingen. Graabræk er svært fornøyd med et vernet mottak, skjermet uten tilskuere.

– Det betyr at pasientene som kommer ikke føler de er på utstilling når de kommer til behandling.

Innspill blir lyttet til 

Boge oppsummerer at arbeidet med det nye psykiatribygget viser verdien i brukermedvirkning – og at det er et godt eksempel på et samarbeid hvor innspill fra brukerne har blitt lyttet til.

– Vi er fornøyde med hvordan sikkerheten er ivaretatt og hvordan bygget skal sørge for en trivelig atmosfære for de som får behandling, sier hun, og legger til:

– Det er også flott å samle sykehusbasert psykisk helsevern på ett sted. Det blir for eksempel bygget et felles vaktrom. Kniper det på en avdeling, kan du få hjelp fra naboavdelingen. Det tror jeg betyr noe for rekrutteringen av flinke fagfolk.

 • Ungdomsrådet representerer ungdomspasienter på Ahus med fysiske og psykiske helseutfordringer i alderen 12 - 25 år.
 • De gir råd til sykehuset om gode helsetjenester for ungdom, og jobber for at deres meninger og behov blir ivaretatt i møte med helsevesenet.
 • Les mer om ungdomsrådet (ahus.no)