HELSENORGE

Digital hjelp til akutt syke nyfødte på Kongsvinger

En ny digital løsning gjør at nyfødtlegene på Ahus Nordbyhagen nå kan bistå Kongsvinger sykehus ved akutte situasjoner.


En kvinne i grønn kjole og en mann med hvit legefrakk smiler til kamera. Mellom dem står det en PC og en Ipad.

Avdelingsleder for nyfødtintensiv ved Ahus, Kathrine Solem og avdelingsleder på Poliklinikk for barn og ungdom ved Ahus, Omid Ashtari.

Kongsvinger sykehus ble en del av Akershus universitetssykehus (Ahus) 1. februar 2019. Fra 1. januar 2021 ble behandlingen av fysiske sykdommer (somatikken) organisert inn under klinikker og divisjoner på Ahus Nordbyhagen, og behandlingen av barn på Kongsvinger ble en del av Barne- og ungdomsklinikken på Nordbyhagen.

Totalt ble det født 5411 barn ved Ahus i 2021, hvor 4877 av dem ble født på Ahus Nordbyhagen og 534 på Kongsvinger sykehus. I snitt blir mellom 10 og 15 prosent av de nyfødte barna akutt syke med behov for behandling. 

Via prosjektet «Digital nyfødtintensiv» kan nyfødtlegene på Ahus Nordbyhagen koble seg opp digitalt, og se barnet som ligger på mottaksbordet 84 kilometer unna.  

– Når helsepersonell med spisskompetanse innen akutt behandling av syke nyfødte blir med via lyd og video kan de delta aktivt i behandlingen, forklarer avdelingsleder på Poliklinikk for barn og ungdom ved Ahus, Omid Ashtari.  

Ashtari mener den digitale løsningen kan gi økt trygghet hos helsepersonell og bidra til å sikre god kvalitet på den behandlingen som gis.

–​ Helsepersonell vil oppleve å få veiledning og beslutningsstøtte fra sine kolleger, og pasientene vil få god behandling. I tillegg vil variasjonen i kvaliteten på behandlinger som gis reduseres, legger avdelingsleder for Nyfødtintensiv ved Ahus, Kathrine Solem til. ​​​

En kvinne og en mann smiler til kamera. Kvinnen har grønn kjole, og mannen har hvit legefrakk. Mellom dem står en PC og en Ipad.

Kathrine Solem og Omid Ashtari står foran PCen på Ahus Nordbyhagen og tester løsningen sammen med jordmødre Monica Venås, Stine Hellerud, Kathrine Fjellberg og Elisabet Johannesen på Kongsvinger sykehus.

Tilgjengeliggjør spisskompetanse 
Prosjektet Digital nyfødtintensiv ble utviklet for å tilgjengeliggjøre spisskompetanse innen behandling av akutt syke nyfødte barn for behandlerne ved Kongsvinger sykehus. 

Sykehuset er i dag bemannet med barnelege på mandager, tirsdager og fredager på dagtid. 

– Alle fødsler med kjent risiko legges til Ahus Nordbyhagen, men i noen få tilfeller vil det likevel oppstå akutte situasjoner på Kongsvinger. Derfor er det nødvendig med tett samarbeid mellom avdelingene på Kongsvinger og Nordbyhagen, sier Solem.

Når barnelege ikke er tilstede på Kongsvinger sykehus er det anestesilegene som har ansvaret for den akutte behandlingen av barn. De vil nå kunne starte videosamtaler med Nyfødtavdelingen på Nordbyhagen og med overlege i hjemmevakt. 

–​ Nyfødtavdelingen på Ahus har en egen PC til dette formålet og hjemmevakten har en egen Ipad. Dermed vil de kunne gi bistand til anestesilegen og jordmødrene på Kongsvinger, forklarer hun.  

En PC og en Ipad viser en liten dukke som ligger på et mottaksbord.

Via den digitale løsningen kan nyfødtlegen på Nordbyhagen se barnet som ligger på Kongsvinger sykehus, og gi bistand til anestesilegen og jordmødrene på Kongsvinger.

Spesialtilpasset løsning 
Den digitale løsningen ble utviklet av en prosjektgruppe bestående av representanter fra Kongsvinger sykehus, Barneavdelingen på Nordbyhagen, Diagnostikk- og teknologidivisjonen, Kirurgisk divisjon (anestesi), Kvinneklinikken (barsel) og representanter fra Prematurforeningen.

Vi opprettet en gruppe med helsepersonell for å jobbe med dette som et prosjekt, og gruppen fikk god støtte fra klinikkdirektørene fra involverte klinikker, sier Ashtari.

Etter å ha diskutert ulike modeller, valgte prosjektgruppen en løsning med konferering og beslutningsstøtte via video. 

– Drammen sykehus har brukt en lignende løsning i flere år, og har hatt gode erfaringer med det. Lignende løsninger er også brukt ved Mayo klinikken i USA, der de har publisert meget gode resultater etter innføring av videobasert veiledning og beslutningsstøtte, forklarer han. 

Løsningen er utviklet som en tilleggsfunksjon til Whereby, en plattform for digitale videomøter. Denne løsningen brukes allerede av alle leger på Akershus universitetssykehus i digitale konsultasjoner med pasienter.  

–​ Whereby gir mulighet for gode bilder og bra lyd, og vi synes at vi har fått til en god løsning som ikke hadde vært mulig uten rådgiver i eHelse, Erlend Rønning, som har tatt seg av alt det tekniske, sier de to seg helt enige i.