HELSENORGE

Digital hjemmeoppfølging gir færre reinnleggelser

Kolspasienter som får oppfølging hjemme etter sykehusopphold, har mindre risiko for ny innleggelse på sykehus. Ved hjelp av hjemmemålinger og egenbehandling blir pasientene tryggere og kommer raskere i gang med behandling ved forverring.  

App MILA

Ved hjelp av en app registrerer kolspasientene selv ulike målinger og besvarer spørsmål om egen helse.

- ​Hjemmeoppfølging gir meg tryggheten tilbake, forteller Inger Lise Bråthen. 

​Hun fikk diagnosen Kols i 2007, en lungesykdom som gir alvorlig nedsatt lungefunksjon. Kols-pasienter som legges inn på sykehus får ofte en negativ spiral, med stadig hyppigere innleggelser.

Inger Lise Bråthen

Inger Lise Bråthen

- Denne snikende sykdommen tar ikke hensyn til om det er fredag ettermiddag og at legen min har stengt kontoret, eller at det jeg trodde var forbigående var et tidlig stadium av forverring, forteller Bråthen. 

Hun trengte ingen betenkningstid da hun i 2018 fikk tilbud om å være med i prosjektet «Mitt liv - mitt ansvar» (MILA). Gjennom MILA har utvalgte kols-pasienter fått tilbud om digital hjemmeoppfølging. Tilbudet ble først testet i samarbeid med kommunene Ullensaker og Gjerdrum, og er nå videreført gjennom MILA2, der alle kommunene på Øvre Romerike deltar. Prosjektet ledes fra Ullensaker kommune.

- Erfaringen så langt er at pasientene føler seg tryggere, mestrer egen sykdom bedre og får færre akuttinnleggelser, forteller Anne Gunvor Nystrøm, prosjektleder for MILA i Ullensaker kommune.

Følges opp via app

Ved hjelp av en app registrerer pasientene ulike målinger, som blodtrykk og puls, og svarer på spørsmål om egen helse. Pasientene får utarbeidet en digital plan for egenbehandling mens de er innlagt, som skal hjelpe dem å håndtere egen helse etter utskrivelse. Planen inneholder anbefalte tiltak knyttet til fysisk aktivitet, ernæring og legemiddelbruk. 

Pasientens målinger er persontilpassede og definert av lege på sykehuset eller fastlegen. De kategoriseres i grønn, gul og rød sone. Er pasienten i grønn sone, fortsetter hun som før, ved gul og rød startes egenbehandling i tråd med behandlingsplanen. 

Måling

Ved utskrivning får pasienten med seg utstyr for selv å gjøre målinger hjemme.

MILA skjerm

Ut fra målingene defineres hvilket tiltaksnivå pasienten skal ligge i.

Alle hjemmeboende pasienter i kommuner på Øvre Romerike som er innlagt på grunn av kols-forverrelse kan bli deltakere i prosjektet. Tilbudet passer for pasienter som har en smarttelefon eller et nettbrett og mestrer bruk av app og utstyr.

1 av 4 reinnlegges etter ​​​​30 dager

Anne Edvardsen

Anne Edvardsen er avdelingsleder ved lungeavdelingen

​- Av alle kolspasienter som blir innlagt, blir cirka hver fjerde innlagt på nytt innen 30 dager, ifølge avdelingsleder i lungeavdelingen, Anne Edvardsen. Hun er lokal prosjektleder for MILA ved Ahus. 

- Med dette verktøyet ønsker vi at pasienten selv skal lære å forstå egne symptomer, slik at de har mulighet til å iverksette tiltak i tide. På denne måten kan de unngå å bli så dårlige at de må legges inn, sier hun.

Foreløpige tall for MILA viser at antall innleggelser på sykehus gikk ned etter bruk av digital hjemmeoppfølging.  

En viktig del av prosjektet er at pasienten får en sømløs overgang mellom spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og pasientens hjem. Etter utskrivelse følger ambulerende lungeteam fra Ahus opp pasienten digital i inntil 4 uker, før kommunen overtar videre oppfølging.

Kolssyke Inger Lise Bråthen erfarer at hjemmeoppfølgingen gir henne mer kontroll på egen sykdom. Hun får ikke fullrost verktøyet nok:

- Det gjør meg trygg. Med målinger utenfor oppsatte verdier vil det gå et varsel både til meg og helsepersonalet. Da kan jeg starte behandling ut fra min egen behandlingsplan. Nå har jeg mulighet for å se en mulig forverrelse en god stund før den blir mer alvorlig, forteller hun.

- Oppfølging via en app gjør at noen ser deg, og det er en god følelse å ha. Den bidrar til å holde engstelige tanker på avstand, sier hun.

Sykepleier

Sykepleier Riina Maaria Luttinen Holm ved Ahus kan følge med på målingene til pasientene fra Ahus. Gjennom appen kan de også ha kontakt med hverandre. Oppfølgingen overtas av kommunen etter fire uker.​

Ønsker å videreføre prosjekte​t
Prosjektet inngår i Nasjonalt velferdsteknologiprogram, hvor 6 ulike prosjektet i Norge prøver digital hjemmeoppfølging. Målet er at teknologiske løsninger og verktøy skal bidra til at brukere og pasienter kan følges opp av helse- og omsorgstjeneste i sitt eget hjem.

I alle prosjektene er det samarbeid mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten, fastlegen og spesialisthelsetjenesten. Forutsatt at det bevilges prosjektmidler til en tredje prosjektperiode, ønsker prosjektet å videreutvikle samarbeidet mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten, og på sikt å utvide konseptet til å gjelde også andre pasientgrupper og kommuner i Ahus sitt opptaksområde.