HELSENORGE

Ekstra tiltak grunnet stor pasientpågang

Det har de siste ukene vært svært travelt på sykehuset med stor pågang av pasienter. Det har gitt ekstra utfordringer knyttet til å ta unna i akuttmottaket og finne plasser i rett tid til de som har behov for innleggelse. Derfor er det nå innført flere tiltak for å håndtere denne situasjonen. 

Ahus Nordbyhagen

Antall pasienter per dag med behov for øyeblikkelig hjelp er vanligvis høyere om høsten og vinteren. I år har denne økningen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) kommet tidligere enn normalt. Det skyldes blant annet stor pågang av pasienter luftveisinfeksjoner. 

I tillegg har Ahus fortsatt et betydelig antall covid-pasienter innlagt, for tiden varierende fra 10 til 30 pr dag. Når kapasiteten utfordres fører det også til at flere pasienter får kortvarige opphold på korridor. Samtidig er det for tiden ekstra utfordringer med kortidsfravær knyttet til luftveisinfeksjoner og lignende.

- Den tidlige og store pågangen av pasienter har gitt en utfordrende situasjon, spesielt i akuttmottaket og barnemottaket på Nordbyhagen. Vi setter derfor allerede nå inn tiltak som er forberedt for vintersesongen, samt tiltak som kan styrke arbeidet i akuttmottaket og lette overføringen av pasienter til sengepostene, sier administrerende direktør Øystein Mæland.

Tiltak knyttet til aku​ttmottaket


 • For å møte forventet økt pågang i vintersesongen har Ahus opprettholdt økt bemanning knyttet til covid-19 både i akuttmottaket og på noen sengeposter, på intensiv og på laboratoriet. 
 • I tillegg økes nå bemanningen med 3-4 vakter per døgn på ukedager og 2 på søndager for å håndtere økt antall samtidige pasienter. 
 • Akuttpoliklinikken i Akutt 24b håndterer opp mot ti prosent av pasientene som kommer til akuttmottaket, som er en viktig avlastning. 
 • En elektronisk kapasitetstavle benyttes for besluttende team når det er over 40 pasienter i over en time i mottaket.
 • Kriteriene for pasienter til Akutt 24 opprettholdes, med forventet liggetid under 24 timer uten behov for overvåking og utskrivelse til samme omsorgsnivå. 

Tiltak i klinikken​

 • ​Sengepostene i sykehuset skal fra onsdag 3. november uten opphold ta imot pasienter som har fått forløpsplan og utfylt medisinliste. Det vil kunne føre til at flere pasienter kommer til sengepostene på dagtid og ettermiddag, i stedet for kveld og natt. 
 • Avdelinger i Medisinsk divisjon som har sengeposter med flere enn 2 tun bemannes med ytterligere en ekstra lege på søndager, for å styrke oppfølgingen av inneliggende pasienter i helgene.
 • LIS-vaktlaget (Leger i spesialisering) i Medisinsk divisjon styrkes fra mandag ved en fjerde primærvakt på natt, samt en ekstra lege tilstede på dag og kveld alle hverdager fra 15. november, i tråd med planer for vintersesongen.

Planer for ekstra tiltak i vintersesongen se​ttes i verk nå

Ahus har tiltaksplaner for hvordan vi kan møte et økt antall pasienter grunnet covid-19, influensa, RS-virus eller andre årsaker. Normalt kan kapasiteten økes i løpet av 24-72 timer, avhengig av hvor omfattende forberedelsene i tiltaket er. 

​Det er ikke uvanlig at vi setter inn slike tiltak i vintersesongen for å øke kapasiteten midlertidig. I år er det nødvendig tidligere enn vanlig, og det er derfor innført følgende tiltak fra beredskapsplanen for overbelegg i vintersesongen:

 • ​Det arbeides nå for å få etablert noen ekstra medisinske sengeplasser fra midten av neste uke. Nærmere avklaring om dette vil komme i begynnelsen av uken.
 • Ekstraordinær oppfølging og samarbeid med kommuner og bydeler om utskrivningsklare pasienter
 • Bistand fra smittevern til klinikken. Smittevern avklarer oppfølgingsbehovet med ansvarshavende sykepleier på sengepostene.
 • Styrket renhold og smittevask i akuttmottaket/Akutt24 og sengeområder innen somatikk  

Tiltak i Barne- og ungdomskli​​nikken

Barne- og ungdomsklinikken (BUK) tar for tiden imot mange barn gjennom døgnet med luftveisinfeksjoner, flere får påvist RS virus, men også andre infeksjoner.  

Mange av barna kan reise hjem etter å ha blitt undersøkt i barnemottak, men det er også økning i barn som trenger innleggelse:

 • ​Kapasiteten for barn og ungdom er økt med to senger (BS03) fra tirsdag 26. oktober, i tråd med handlingsplanen for akutt overbelegg.  
 • Det jobbes også med å styrke vaktlag for leger og sykepleierbemanning i barnemottak og avdeling barn og unge. 

Økt varig sengeka​pasitet

Behovet for sykehusbehandling i Ahus sitt opptaksområde er økende som følge av befolkningsvekst og en aldrende befolkning. 

For å møte dette økes kapasiteten trinnvis, både i antall senger og andre områder. Siden før pandemien har Ahus utvidet med 20 senger ved Kongsvinger sykehus og startet med planlagte operasjoner og ytterligere 20 senger ved Ahus Gardermoen.

Ved nyttår vil vi gjennom ombygginger på Nordbyhagen og interne rokader ta i bruk netto 26 nye senger. Siden før pandemien vil sykehuset fra nyttår samlet sett ha tatt i bruk mer enn 65 nye senger.