Et steg nærmere nytt kreftsenter

Styret i Helse Sør-Øst har godkjent at Akershus universitetssykehus kan fortsette planleggingen av et nytt kreftsenter. Nybygget skal sikre befolkningen trygge og gode tjenester innen kreftdiagnostikk og kreftbehandling.

Akershus universitetssykehus
Ahus har fått ja fra Helse Sør-Øst RHF til å gå inn i planleggingsfasen av et kreftsenter på Nordbyhagen.

- Det er en gledelig nyhet at vi nå kommer enda et skritt nærmere etableringen av et kreftsenter på Nordbyhagen, sier administrerende direktør ved Akershus universitetssykehus (Ahus), Øystein Mæland.

​Stråle- og somatikkbygget – eller kreftsenteret – inngår i utviklingsplanen til Ahus. Senteret er et av flere tematiske sentre Ahus vil utvikle for å forbedre pasientsikkerheten og ressursutnyttelsen, samtidig som det vil legges til rette for forskning og kompetanseutvikling på tvers av spesialiteter og yrkesgrupper.

Se Utviklingsplan 2035 for Akershus universitetssykehus HF 

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus, sier planene om et nytt kreftsenter er i tråd med styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF om å øke strålekapasiteten i regionen (styresak 030-2016). 

- Dette dreier seg om mer enn et nybygg, det er en styrking av hele kreftsatsingen. Helse Sør-Øst er også klare på at vi trenger flere senger for å møte behovet i opptaksområdet. Vi vet at behovet øker, blant annet i takt med befolkningsveksten og stadig flere eldre, sier Øystein Mæland.

Sikrer likeverdig tilbud

- Stråleterapi er høyspesialisert behandling som krever særskilt kompetanse og representerer høye kostnader knyttet til både investering og drift. Det er allerede stråleterapienheter ved Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset Innlandet HF og ved Sørlandet sykehus HF. For å sikre pasienter som trenger stråleterapi et likeverdig tilbud og bedre tilgjengelighet til behandlingen, etablerer vi desentraliserte stråleterapienheter flere steder i regionen, sier Lofthus. I tillegg til Akershus universitetssykehus, gjelder dette Sykehuset Telemark, Vestre Viken og Sykehuset Østfold.

Klarsignal for prosjektinnramming

 
Ahus har nå fått godkjenning av Helse Sør-Øst RHF til oppstart av en såkalt prosjektinnramming for et nytt kreftsenter. Prosjektinnrammingen utgjør den første delen av planleggingen, der formålet er å utarbeide et styringsdokument som beskriver den tidlige fasen av byggeprosjektet.

Styret i Helse Sør-Øst ber samtidig Ahus om å innarbeide enkelte presiseringer og tilføyelser i mandatet for projektinnrammingen. Dette gjelder blant annet en vurdering av kapasitetsbehov for sengeplasser til somatisk virksomhet (fysisk helse) utover de sengene som er knyttet til kreftsenteret.