HELSENORGE

Felles akuttmottak for behandling av ruslidelser

Fredag 28. august ble etableringen av et samlokalisert akuttmottak på Nordbyhagen for tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser offisielt markert. Tilbudet er etterlengtet og skal bidra til å sikre helhetlig og sømløs behandling til pasienter med rus- og avhengighetslidelser.

Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) tilbys innenfor avdeling rus- og avhengighet (ARA). Det samlokaliserte akuttmottaket representerer et av mange tjenestetilbud innen TSB som ARA gir til pasienter med alle former for rusrelaterte problemer, skader og lidelser. Frem til nå har akuttilbudet til disse pasientene i Ahus sitt opptaksområde vært ivaretatt av fem ulike poliklinikker, samt tre ulike døgnenheter.

– Etablering av samlokalisert akutt TSB på Nordbyhagen markerer en viktig milepæl i arbeidet med å styrke akuttbehandlingskjeden innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, sa administrerende direktør Øystein Mæland på fredagens markering.

Admin.dir Øystein Mæland åpnet Akutt TSB med snorklipping

Helhetlige tjenester

En kjerneoppgave for samlokalisert akutt TSB er å sikre tilgjengelige og helhetlige akutte tjenester for pasientene. En viktig målsetning med akuttarbeidet er raskt å etablere et godt og tett samarbeid med pasientenes nærmeste og andre viktige samarbeidsparter i pasientens nettverk, blant annet kommunale helse- og omsorgstjenester.

– På akutt TSB får pasientene et tidsavgrenset avrusningstilbud i form av enten poliklinisk oppfølging eller innleggelse. Når pasientene kommer til akutt TSB får de en vurdering av sin akutte situasjon av et tverrfaglig team, med tilgang til medisinsk-, psykologisk og sosialfaglig kompetanse, forteller Geir Ebbestad, avdelingsleder Rus og avhengighet. 

– Alvorlighetsgrad og kompleksitet avgjør den videre håndteringen. Foreløpig har vi valgt å starte opp tilbudet med noen begrensninger i tilgjengelighet. Et uttalt mål på sikt, som vi allerede har begynt å jobbe med, er å kunne gi et behovstilpasset tilbud 24/7.

Pasienter som har behov for videre behandling umiddelbart etter at den akutte tilstanden er håndtert, kan deretter sømløst og ubyråkratisk videreføres til andre tjenester innen avdeling rus- og avhengighet.

Samlokalisering

Nå som tilbudet er samlokalisert på Nordbyhagen vil befolkningen og samarbeidspartnere i fremtiden forholde seg til ett tjenestested, som er viktig for det kontinuerlige forbedringsarbeidet av tjenesten.

– Kvalitetsforbedringen gjennomføres raskere og mer effektivt nå som tjenesten er samlet. Pasientene får lik rett til like tjenester uavhengig av hvor i opptaksområdet de bor. Nærheten til øvrig døgntilbud i TSB, akutt-24 og egen akuttpsykiatrisk avdeling åpner for bedre samhandling og mer smidig pasientforløp i foretaket generelt, sier divisjonsdirektør i psykisk helsevern, Øystein Kjos.

Kjos trekker fram at ruslidelser rammer både pasienter og deres familier. På akutt TSB er det derfor et ønske om aktiv deltagelse fra pårørende og pasientens nærmeste nettverk et naturlig og sentralt element i tjenestetilbudet.

Det er viktig at vi også i en akutt situasjon kan ivareta det helhetlige perspektivet som pasienter med rus- og avhengighetslidelser ofte er avhengige av for at behandlingen skal føre frem. Vi vet at det ofte er flere mennesker og livsområder som berøres når en person utvikler en rus- og avhengighetslidelse.

Styrket fagmiljø

Rita Sannan er seksjonsleder på ARA Nordbyhagen. Hun trekker frem at fagmiljøet også blir styrket gjennom etablering av akutt TSB.

– Noen ganger vil forståelsesfull og kunnskapsbasert rådgivning alene kunne være det som trengs for å håndtere akutte utfordringer som pasienter og deres nærmeste står i. Medarbeiderne i akutt TSB jobber aktivt for at tjenestetilbudet skal etableres og videreutvikles innenfor en «du har henvendt deg til rett sted»-kultur, sier hun.

– Tilbakemeldingene så langt tyder på at vi langt på vei har lyktes.

Gard Fåvin Gogstad og Kristina Mjelde Jørgensen jobber som sykepleiere på ARA og har vært med på prosessen mot et samlokalisert akuttilbud.

– Med denne løsningen får pasientene et bedre tilbud, med spisset kompetanse og raskere hjelp. Det er færre å fordele ansvaret på, som gir et større ansvar på oss ansatte. Til gjengjeld gir det likere vurderinger av pasientsituasjonene, som igjen fører til et mer balansert og stabilt tilbud, sier Gard,

– Veien har blitt til underveis og vi har samarbeidet med mange forskjellige instanser, og lært av erfaringene fra akuttilbudet i Oslo. Det har vært en større variasjon i arbeidsdagene, med bratt læringskurve og prosess som fortsatt pågår. Vi er glade for å kunne gi et forbedret tilbud til pasientene våre, og ser frem til fortsettelsen, avslutter Kristina.

Teamet bak akutt-TSB: Bak: sykepleier Gard F Gogstad og Overlege Dag Elling Haug. Foran: sykepleier Heidi T Larsen, sosialkonsulent Ann –Emilie Amundsen og sykepleier Kristina Jørgensen

Se flere nettsaker om fremtidens pasientbehandling på Helse Sør-Øst (helse-sorost.no)