HELSENORGE

Forbedret pakkeforløp for brystkreft

Et forbedringsprosjekt har gitt svært gode og stabile resultater for pakkeforløp for brystkreft ved Ahus. Gjennom samarbeid på tvers har de involverte avdelingene sørget for et bedre tilbud for brystkreftpasienter.

bryst ultralyd
De som ikke har kreft slipper nå å vente unødvendig lenge på svaret, samtidig som pasienter med bekreftet kreft får rask utredning og oppfølging. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Akershus universitetssykehus (Ahus) mottar rundt 1400 henvisninger med mistanke om brystkreft årlig. Av disse har cirka 420 kreft. Det er bryst- og endokrinkirurgisk avdeling som har ansvaret for pakkeforløp for brystkreft, i tett samarbeid med seksjon for brystdiagnostikk, avdeling for patologi og onkologisk avdeling.

De berørte avdelingene har i fellesskap gitt pakkeforløpet et stort løft, og ble tildelt en av Helse Sør-Østs forbedringspriser i 2021.

Etterslep og fristbrudd er sterkt redusert, og alle pasientene som henvises med mistanke om en kreftdiagnose får rask avklaring. Forbedringen har medført at brystkreftpasientene får time som avtalt også etter at behandlingen er gjennomført.

- De som ikke har kreft slipper nå å vente unødvendig lenge på svaret, samtidig som pasienter med bekreftet kreft får rask utredning og oppfølging, sier assisterende fagdirektør ved Ahus, Øyvind Antonsen.

Redusert antall fristbrudd i brystdiagnostikk

Et forbedringsprosjekt i seksjon for brystdiagnostikk i 2018 ble startskuddet for de gode resultatene. I 2017 slet de med fristbrudd og lange ventelister. Et tverrfaglig forbedringsteam begynte å jobbe systematisk med grep som kunne gi bedre kontroll i pasientflyten, og greide å redusere andelen fristbrudd fra 18,2 prosent i 2017 til 4,6 prosent i 2020.

- Resultatene har stadig blitt bedre frem til i dag og ventetiden på oppstart av utredning er nå halvert siden i 2018, sier Antonsen.

I 2017 brukte brystdiagnostisk seksjon i gjennomsnitt 8,1 dag fra start i pakkeforløp til start i utredning. I dag er gjennomsnittet 3,5 dager, og 87 prosent av pasientene starter utredningen innen 7 virkedager.

0 i etterslep

Forbedringsprosjektet bidro sterkt til at bryst- og endokrinkirurgisk avdeling gikk fra å ha rundt 1000 pasienter som passerte tentativ ventetid i 2018 (etterslep), til å ha overholdt 100 prosent av pasientavtalene 1. november 2019.

Brystkreft graf 1.jpg 

Tabellen viser utviklingen av etterslep for alle pasientgrupper ved Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling, som er redusert fra 1100 til 0 fra 2018 til 2019, og siden har holdt seg jevnt lavt, på tross av pandemien.

Bryst- og endokrinkirurgisk poliklinikk har oppnådd resultater blant annet gjennom å systematisere rutiner og prosedyrer, heve kompetansen og tydeliggjøre arbeidsoppgaver, og ved å legge vekt på samhold, samarbeid og arbeidsmiljø.

Arbeidsprosessene er forbedret ved MDT-møter, som er tverrfaglige møter mellom de berørte seksjonene om den enkelte pasient. Forløpskoordinator Karin Eid sikrer at pasientene får en koordinert utredning og at behandlingen igangsettes innen normert forløpstid. Hun forteller at det er opprettet koordinator på brystdiagnostikken, og to koordinatorer på onkologisk avdeling.

- Det har hjulpet mye at det er flere som bidrar til å ivareta pasientene i forløpet, sier Eid.

Tettere samarbeid

Onkologisk avdeling og patologisk avdeling har i større grad enn tidligere blitt inkludert i prosessen, og de fire avdelingene sikrer gode overganger seg imellom gjennom månedlige møter der de ser på felles utfordringer. Fra å være et sted hvor det ble diskutert hvorfor det ikke gikk bra, har fokus endret seg til å dele utfordringer og ideer til hvordan avdelingene kan bistå hverandre for at pasientene skal få et koordinert pasientforløp. Også brystkreftpasienter som inngår i studier, får utredning og behandling innen normert forløpstid.

- Dette krever god logistikk og godt samarbeid. En slik form for forløpsledelse vil bli en modell for flere kreftforløp fra høsten 2021, sier Antonsen.

Når nasjonale mål

Prosjektet har oppnådd å oppfylle tre nasjonale krav i ett og samme arbeid, noe grafene under viser.

Brystkreft graf 2.jpg 

 

Grafen over viser andel pasienter som er behandlet innen normert forløpstid. Det nasjonale målet er over 70 prosent (rød linje). Den grønne linjen viser resultater fra Ahus, mens den sorte viser gjennomsnittet for Norge. Fra oktober 2018 har det forbedret seg betydelig, og ligger nå stabilt over 70 prosent.

 

Brystkreft graf 3.jpg 

Andelen som har startet i forløp og blitt operert innen standard forløpstid er også tydelig forbedret siden 2018 (tabellen over). Det samme gjelder andelen pasienter som starter med cellegiftbehandling innen normert tid (tabellen under).

Brystkreft graf 4.jpg