Forsinket akutt kirurgi

Ikke alle akutte skader må behandles samme dag som skaden inntreffer. Noen kan behandles ved en dagkirurgisk enhet og uten sykehusinnleggelse. En slik omlegging gir fordeler både for pasienten og for sykehusdriften.

 

Etter en omorganisering på Akershus universitetssykehus (Ahus) kan flere akutte ortopediske skader behandles med såkalt forsinket akutt kirurgi (delayed emergency surgery). Det innebærer at pasienter med ortopediske skader kan, i tilfeller der det er medisinsk forsvarlig, utsette operasjoner i flere dager uten økt risiko for pasient eller behandlingsresultat. Skaden behandles ved en dagkirurgisk enhet i stedet for at pasienten legges inn i påvente av operasjon.

- Ved å legge om driften på denne måten, frigis kapasitet ved sentraloperasjonsavdelingen, som da kan behandle flere innlagte pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, ofte med større skader, sier avdelingssjef og overlege Jan Rune Mikaelsen ved Ortopedisk klinikk på Ahus.

Han mener at pasientene som trenger det nå kan få operasjon på dagtid med bedre kompetanse, og vil dermed trolig få bedre behandlingsresultat, færre komplikasjoner og større helsegevinst.

Gir mer forutsigbarhet

- Tidligere var det ikke uvanlig at pasienter med mindre alvorlige skader ventet på operasjon i flere dager ved Ahus, sier Mikaelsen.

Dette ga uforutsigbarhet, med gjentatte fasteperioder og misfornøyde korridorpasienter. I tillegg skapte det merarbeid og lite tilfredsstillende arbeidsforhold for både leger og pleiere, ifølge Mikaelsen, som mener at forsinket akuttkirurgi gir mer komfort og forutsigbarhet for pasientene.

Ved mange norske sykehus behandles fortsatt akutte skadepasienter med direkte sykehusinnleggelse, noe som legger press på kapasiteten ved operasjonsavdelingene. På Ahus er stadig flere operasjoner blitt endret til dagkirurgisk operasjon i stedet for operasjon med innleggelse, og store sykehus i USA, Storbritannia, Canada og Australia har i flere år driftet etter denne modellen.

- Endringen har medført en mer forutsigbar gjennomføring av planlagte operasjoner ved sentraloperasjonsavdelingen, og færre planlagte operasjoner avlyses på grunn av pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, sier Mikaelsen.

Dette gir med andre ord helsegevinst også for de pasientene som skal ha planlagte operasjoner.

Etter omorganiseringen har Ahus nå prosedyrer for forsinket akutt dagkirurgi for blant annet ankelbrudd, håndleddsbrudd, fingerbrudd, kragebensbrudd og enklere seneskader. Minimum én operasjonsstue disponeres til 4-5 slike pasienter hver virkedag hele året. På Ahus ble det i 2017 gjort om lag 1200 forsinket akutte ortopediske operative inngrep.

Trygg dagkirurgi

Dagkirurgien skal ikke gå på bekostning av kvalitet i behandlingen.

En studie fra åtte danske sykehus gjennomgikk postoperative komplikasjoner for nesten 60.000 dagkirurgiske inngrep (1) . Studien viser at re-innleggelse og alvorlige komplikasjoner relatert til dagkirurgi er sjelden, og konkluderte med at dagkirurgi er trygt.

Ortopedisk klinikk på Ahus har tilsvarende lave infeksjonstall som beskrevet i litteraturen (2-4) .

- Lav infeksjonsrate indikerer at pasienter behandlet med forsinket akutt kirurgi for ankelbrudd får kvalitativt god behandling, uavhengig av om de får sitt ankelbrudd behandlet ved innleggelse eller dagkirurgisk, sier Mikaelsen.

Dagkirurgi gir pasienten mer ansvar, som selv må sørge for å ta de forholdsregler som må tas før og etter operasjonen. En studie viste at pasientene syntes et slikt behandlingsforløp ga personlig motivasjon og engasjement (5-6).  96 prosent av pasientene var fornøyd med forsinket akutt behandling.

Utfordringer med et slikt behandlingsløp finnes likevel i tilfeller der pasienter ikke tar de nødvendige forholdsregler på egen hånd.
 

Ny finansiering stimulerer til behandling på riktig omsorgsnivå

Den statlige finansieringen av somatisk spesialisthelsetjeneste har vært lavere ved dagkirurgisk behandling enn tilsvarende behandling utført på pasienter som er innlagt. Dette har medført økonomiske utfordringer.

Helsedirektoratet introduserte høsten 2017 endringer i regelverket for finansiering av dagkirurgisk behandling som gjør at samme prosedyre gir samme kostnadsvekt uavhengig av om det gis som dag- eller døgnkirurgi. Endringen skal understøtte målsettingen om mindre variasjon i andel dagkirurgi mellom sykehusene.

- Dette er et steg i riktig retning, sier Mikaelsen, da drift av senger på sykehusavdelingen er dyrere enn drift av senger ved dagkirurgisk senter. Han mener at vi på denne måten unngår at sykehus velger å legge inn pasienter som i utgangspunktet kunne hatt et dagkirurgisk inngrep, på grunn av bedre finansiering.

- Endret finansiering kan bidra til samfunnsøkonomisk best ressursutnyttelse ved blant annet å stimulere helseforetakene til mer dagkirurgisk behandling for egnede pasienter og dermed behandling på riktig omsorgsnivå, sier Mikaelsen.

Litteratur

1) Majholm B, Enbaek J, Bartholdy J, Oerding H, Ahlburg P, ULRIK AM, et al. Is day surgery safe? A Danish multicentre study of morbidity after 57,709 day surgery procedures. Acta Anaestheisol Scand. 2012;56(3):323-31.

2) Skramm I, Saltyte Benth J, Bukholm G. Decreasing time trend in SSI incidence for orthopaedic procedures: surveillance matters! J Hosp Infect. 2012;82(4):243-7.

3) Mannien J, can den Hof S, Muilwijk J, van den Borek PJ, van Benthem B, Wille JC. Trends in the incidence of surgical site infection in the Netherlands. Infect Control Hosp Epidemiol. 2008;29(12):1132-8.

4) Huotari K, Lyttikainen O, Hostpital Infection Surveillance T. Impact of posthischarge surveillance on the rate of surgical site infection after orthopedic surgery. Infect Control Hosp Epidemiol. 2006;27(12):1324-9.

5) Baraza N, Lever S, Dukaram V. Home therapy pathway - safe and streamlined method of initial management of ankle fractures. Foot Ankle Surg. 2013;19(4):250-4.

6) Lloyd JM, Martin R, Rajagopolan S, Wieneh N, Hartley R. An innovative and cost-effective way of managing ankle fractures prior to surgery--home therapy. Ann R Coll Surg Enkl. 2010;92(7):615-8.