HELSENORGE

- Kliniske studier er fremtiden

20. mai markeres den internasjonale dagen for kliniske studier. Kliniske studier gir pasienter mulighet til å prøve behandlingsmetoder som ennå ikke tilbys i norske sykehus. For Eirik Bjelland ble deltakelse i en klinisk studie medvirkende til at det gikk så godt som det gjorde for ham. Som representant i brukerutvalget ved Ahus brenner han for at flere pasienter får tilbud om kliniske studier.

Erik Bjelland - brukerutvalget

Eirik Bjelland var diagnostisert med alvorlig kreft. Det var legen som informerte om muligheten til å delta i en klinisk studie, noe han straks takket ja til.
 
- Jeg hadde jo ikke så mye å tape, sier han.

Dermed fikk han tilbud om en behandlingsform som var under utprøving. I dag er Bjelland et levende bevis på at behandlingen var effektiv, og den er nå blitt standard ved sykehus i Norge.

Som representant i brukerutvalget på Ahus bidrar han i dag til at pasientperspektivet bringes inn ved avgjørelser på sykehuset. Brukerutvalget er et rådgivende organ for styret og administrasjonen og et bindeledd mellom pasientene og sykehuset. Brukerutvalget støttet aktivt beslutningen om å etablere en forskningspoliklinikk for gjennomføring av kliniske studier på Ahus.

- Utvikling av kliniske studier er fremtiden! Mange liv blir reddet på denne måten og med ny teknologi, som kunstig intelligens og genteknologi, er det mange spennende muligheter som må prøves. I tillegg er det viktig at Ahus får tilgang til å delta i studier med utprøving av nye medisiner. Brukerutvalget er imponert over entusiasmen og alt som er i ferd med å komme på plass rundt kliniske studier på Ahus, men fortsatt må det utvides og bygges opp, sier Bjelland.

Gir tilgang til nye behandlingsmetoder

En klinisk studie er en utprøving av et medisinsk utstyr, en teknologi, et legemiddel, eller en behandlings- eller rehabiliteringsmetode på mennesker. Deltakelse i kliniske studier er frivillig.

Seksjonsleder for Kliniske studier Lisbeth Johnsen forteller at fordelene med kliniske studier er mange:

- Slike studier gir pasienter tilgang til nye behandlingsmetoder, ofte før de blir en del av det ordinære behandlingstilbudet i Norge. Oppfølging av pasienter i kliniske studier er også mer detaljert og ofte med hyppigere kontakter enn behandlingsopplegget i et ordinært pasientforløp. Det setter pasienter ofte pris på. Ved deltagelse i kliniske studier vil også effekt og sikkerhet dokumenteres systematisk underveis. Det sikrer at man tar vare på enkeltpasienter i studien tas vare på, samtidig som man sikrer viktig kunnskap som senere kommer også andre pasienter og samfunnet til gode.

Tilrettelegger for kliniske studier

I 2020 ble det opprettet en forskningspoliklinikk for kliniske studier, sentralt plassert i glassgata på Nordbyhagen. Lokalene er tilrettelagt for gjennomføring av kliniske studier, utstyrt med tre separate studierom i tillegg til fellesareal med lab, prøvetakingsstoler og venterom. Lokalene er lett tilgjengelig for studiedeltakere samtidig som de har nærhet til andre kliniske avdelinger. Arealene er utformet og innredet med vekt på å skape en rolig og god atmosfære for studiedeltakere hvor pasientsikkerhet og personvern for den enkelte er godt ivaretatt.

Resultatet er en mer smidig gjennomføring av studiene, både for studiedeltakere og studiepersonell. Slik tilrettelegging håper brukerutvalget å se mer av. For tiden er det plass til to pågående studier om gangen i forskningspoliklinikken.


 

Forskningspoliklinikk

Fra venstre: Forskningssykepleier Stine Lien Pedersen, forskningskoordinator i klinisk forskningspoliklinikk Astrid Solberg Gundersen, og seksjonsleder for Kliniske studier, Lisbeth Johnsen, i forskningspoliklinikken på Ahus.

 Lisbeth Johnsen bekrefter at det er planer om utvidelser:

- Vi jobber nå med å etablere satellitter av forskningspoliklinikken med tilsvarende infrastruktur både på Ahus Gardermoen og Kongsvinger sykehus slik at alle pasienter i de somatiske døgninstitusjonene under Akershus universitetssykehus skal få tilbud om deltagelse i kliniske studier, sier hun.

Lett tilgjengelig informasjon

Brukerutvalget ser også behov for at informasjon om hvilke kliniske studier som finnes, må være lettere tilgjengelig for pasientene.

- I starten var det noe mer tilfeldig hvem som fikk, og hvem som ikke fikk tilbud om deltakelse i en klinisk studie, sier Bjelland, og foreslår at det bør ligge i legens rutine å informere pasienten om aktuelle studier.

Informasjon om kliniske studier som er åpne for deltakelse publiseres på ahus.no og på helsenorge.no.

- I tillegg til å se etter studier på nettsidene, kan pasientene også spørre legen sin om det finnes kliniske studier som er relevante å delta i, sier Lisbeth Johnsen.

Ambisiøse mål

Ifølge forsknings- og innovasjonsdirektør Helge Røsjø er det satt ambisiøse mål for kliniske studier ved Ahus, med flere tiltak for øke antallet.

- Både Forsknings- og innovasjonsdivisjonen (FID) og kliniske divisjoner og avdelinger er opptatt av å bygge god infrastruktur for studieteam og deltagerne. Økning i antall studier vil kreve mer studiepersonell, og her arbeider FID strategisk både innad og utenfor Ahus for å skaffe midler. Det vil gjøre det mulig å ha flere kliniske studier til våre pasienter, sier Røsjø, og legger til:

- Samtidig er det viktig å påpeke at deltakelse i kliniske studier er helt frivillig og at pasienter uansett får et topp moderne behandlingsopplegg ved Akershus universitetssykehus.

Samarbeider med kunnskapsinstitusjoner

For at Ahus skal nå de overordnede målene om å styrkes som universitetssykehus og øke antall kliniske studier, oppfordrer brukerutvalget dessuten til å samarbeide mer med Universitetet i Oslo (UiO) og OsloMet.

- Med flere professorater ved Ahus, kan volumet i undervisningen for leger og medisinsk helsepersonell økes. Og et aktivt forskningsmiljø, kombinert med undervisning, bidrar til å tiltrekke og beholde fagkompetanse, sier Bjelland.

Helge Røsjø er enig i at et slikt samarbeid er avgjørende:

- Brukerutvalget har mange gode innspill til å utvikle forskning på Ahus. Samarbeid med kunnskapsinstitusjoner er avgjørende for å utvikle forskningen videre. Ahus har et langvarig og nært samarbeid med UiO der cirka 10 prosent av ansatte i Institutt for klinisk medisin (Klinmed) har Ahus-tilknytning, gjerne i kombinerte, akademiske stillinger. Mange av disse forskerne er våre fremste utprøvere i kliniske studier, både når det sponses av industri og av Ahus (såkalt forsker-initierte studier). Slik bidrar Klinmed allerede stort for å tilby kliniske studier til pasienter på Ahus. Det vil alltid være ønskelig å øke et slikt samarbeid og vi står klar til å ta et betydelig økt antall medisinstudenter fra UiO, dersom det er mulig innenfor revidert og økt budsjett. 

Røsjø forteller at Ahus også gjerne vil utvikle og styrke samarbeidet med OsloMet.

- I den sammenheng er lokalisering av Campus Romerike viktig, og Ahus ser gjerne at OsloMet legger en stor satsning nært til vår hovedbeliggenhet på Nordbyhagen. Det vil øke tilbudet om kliniske studier, og gi mulighet for styrking av utdanning og forskning for andre helseprofesjoner enn leger.


Les mer om fremtidens pasientbehandling:
https://www.helse-sorost.no/regional-utviklingsplan-2035