HELSENORGE

Ahus-forsker tildeles internasjonal kommunikasjonspris

Forsker Pål Gulbrandsen er tildelt EACH Teaching Award 2021 for fremragende arbeid med kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient. Hans langvarige forskning har bidratt til bred satsing på undervisning i kommunikasjonsferdigheter i spesialisthelsetjenesten.

Pål Gulbrandsen

Pål Gulbrandsen, professor i helsetjenesteforskning ved Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus.

Fredag 16. April mottok forsker Pål Gulbrandsen EACH International Assosiation of Communication in Healthcare Teaching Award 2021. Prisen er en anerkjennelse av Gulbrandsens langvarige forskning på kommunikasjon med pasienter i behandling og pleie, og hans bidrag til å utvikle undervisningsopplegg i kommunikasjonsferdigheter for leger og annet helsepersonell i spesialisthelsetjenesten.

Les mer om EACH på deres nettsider: EACH - International Association for Communication in Healthcare

- Motivert av hva vi går glipp av

Pål Gulbrandsen er professor i helsetjenesteforskning ved Universitet i Oslo (UiO) og Akershus universitetssykehus (Ahus). Hans kliniske bakgrunn er allmennmedisin, samt spesialist i samfunnsmedisin, i tillegg til halvannet år i psykiatri.

I sin mangeårige forskning på kommunikasjon har han lagt vekt på forholdet mellom lege og pasient, og på å kartlegge pasientenes utgangspunkt gjennom strukturert og god dialog.

- Min forskning har vært motivert av stor bekymring for hva leger går glipp av i sine pasientmøter, og hva det får av konsekvenser for diagnostikk, behandling, medisinske feil, økonomi og ikke minst pasientens velbefinnende, sier Gulbrandsen.

Varig effekt av kommunikasjonstrening

Gulbrandsen gjennomførte en stor studie av klinisk kommunikasjon på Ahus i 2007-2008, som har ført til cirka 40 forskningsartikler og en lærebok i kommunikasjon.

I studien piloterte Gulbrandsen et kommunikasjonskurs som gir konkrete tips til hvordan leger eller annet helsepersonell oppnår god kommunikasjon med sine pasienter. Som del av forskningen har over 150 leger vært med på forskningsbasert kommunikasjonstrening.

Forskningen viser blant annet at gjennomførte kurs for leger kan gi varige forbedringer i kommunikasjonen. De aller fleste legene hadde effekt av kurset, særlig de som hadde hatt kommunikasjonsundervisning tidligere.

En oppfølgingsstudie viste at 60 prosent av deltakerne mente at kurset hadde endret deres praksis varig, og gitt ny innsikt i egen kompetanse.

Inn i legeutdanningen

Gulbrandsens forskningsfunn har vært et viktig argument for innføringen av kommunikasjonstrening som en del av spesialistutdanningen for leger i 2017. I dag drives det i tillegg kommunikasjonstrening i mange helseforetak, tilpasset flere yrkesgrupper.

Fra 2017 ble kommunikasjonstrening for helsepersonell gjort til et satsingsområde ved Ahus og en sentral del av arbeidet med pasientsikkerhet og pasientopplevd kvalitet. Sammen med professor Arnstein Finset (UiO) har Pål Gulbrandsen veiledet interne kursinstruktører på Ahus.

Instruktørene holder nå ti kurs i året, for leger, psykologer, sykepleiere og annet helsepersonell ved Ahus. Kurset har blitt svært populært, og også her forteller flere at det varig har endret deres praksis.

For tiden arbeider Gulbrandsen med å utvikle et kursprogram for erfarne spesialister i hvordan de skal drive veiledning og supervisjon av leger i spesialisering, med kommunikasjon som et sentralt verktøy.