Ahus doktorgrad

Brukernes erfaringer er viktige for behandlingen

-­ Vi må lære av brukernes erfaringer. Det er viktig at de blir sett, hørt og lyttet til, sier Ahus-forskeren Ann-Mari Lofthus, som nylig forsvarte sin doktoravhandling om brukere av tverrfaglige oppsøkende team for pasienter innen psykisk helsevern og rusbehandling
Forsker Ann-Mari Lofthus. Foto: Torgrim Gotland Bakke

​Ann-Mari Lofthus disputerte nylig med avhandlingen "En studie i norske tjenestebrukeres erfaring med oppsøkende tverrfaglige team" ved medisinsk fakultet ved Universitet i Oslo. Denne type team bygger på en amerikansk modell kalt Assertive Community Treatment  (ACT) som retter sin innsats mot pasienter som ofte har falt utenfor det øvrige behandlingsapparatet.

-­ Like viktig som å se på resultatene av behandlingen er det å få kunnskap om disse brukernes erfaringer som en marginalisert gruppe i samfunnet, sier Ann-Mari Lofthus, som selv har erfaring som bruker av psykiske helsetjenester.

Brukerens erfaringer i sentrum

Ved Høyskolen i Buskerud startet hun for 10 år siden med å benytte kunnskapen fra sin brukererfaring inn i forskningsprosjekter, i samarbeid med forskere der.

- Med denne type medvirkning settes brukernes erfaring i sentrum. Vi kan stille andre typer spørsmål enn de øvrige forskerne, sier Lofthus.

I arbeidet med doktoravhandlingen har hun fulgt brukere av de oppsøkende teamene tett. Slik har hun bygd videre på metoden med å trekke brukererfaringen inn i forskningen, i samspill med mer tradisjonelle evidensbaserte forskningsmetoder.

-­ Kunnskap handler om mer enn klinkeres og forskeres perspektiver. Brukerne må være med på å utforme studier som berører dem og deres behandlingstilbud, sier Lofthus. Hennes studie viser hvor viktig det er at de blir trukket aktiv t inn.

- Å bli verdsatt som samtalepartner om egne erfaringer bidrar også positivt til behandlingen. At brukerne trekkes inn bidrar også til å skape rollemodeller som er viktig for andre pasienter.

Avdekker behov

Avhandlingen viser også hva det innebærer for pasientene når de underlegges tvangsbehandling og medisin de ikke ønsker.

­-­ En uventet ting som kom fram var at brukere som fikk tvangsbehandling uten døgnopphold var blant de mest fornøyde. De opplevde å bli tatt på alvor, selv med en hverdag med mange begrensinger.

Også praktiske forhold i hverdagen er viktige for brukerne.

-­ Tilgang til bil ble for eksempel trukket fram som svært viktig.  Den gir mulighet til deltakelse i lokalsamfunnet, som er viktig i prosessen med å bli frisk.

Bidrar til videreutvikling

Forskningen til Ann-Mari Lofthus har bidratt til økt interesse for hvordan brukerne opplever ulike tjenestetilbud i velferds-Norge. Vurderingen av de oppsøkende teamene benyttes nå aktivt i videreutviklingen mot såkalte fleksible oppsøkende team (FACT).

-­ Det innføres blant annet krav om at disse teamene skal inkludere egne erfaringskonsulenter, som kan bidra til at brukernes erfaring mer systematisk trekkes inn i utformingen av behandlingstilbudet, sier Lofthus.

Trenger flere medforskere

Ann-Mari Lofthus mener det er bra at det stilles krav til inkludering av brukere i helseforskningen. Samtidig ser hun det som en viktig utfordring at det sørges for finansiering av opplæring av forskere, brukere og pårørende slik at alle kan bidra som nyttige medforskere framover.

Hennes egne erfaringer som instruktør for brukerrepresentanter i råd og utvalg viser at det er krevende både å finne fram til velegnede og motiverte kandidater, og å gi den opplæring som skal til for at de har forutsetninger for å bidra på en konstruktiv måte.

-­­ Det er viktig at de fremmer brukernes sak i helsetjenestene, og ikke utelukkende fokuserer på egen situasjon.

Ann-Mari Lofthus håper at de mange fine ordene om brukermedvirkning fra politikere og bevilgende myndigheter følges opp med konkrete bevilgninger.

-­ Skal brukerne involveres må lønn og utgifter dekkes. Involvering må være mer enn glasur, hvis erfaringskunnskapen ikke skal miste sin verdi innen helseforskningen.