Hvordan fungerer medisinfri behandling i psykisk helsevern?

Siden 2017 har Ahus hatt en egen medisinfri døgnenhet innen psykisk helsevern. Nå skal en forskningsgruppe se nærmere på utfallet av en slik behandling.

medisinfri behandling
Medisinfri behandling er et eget tilbud for pasienter over 18 år i psykisk helsevern som tradisjonelt er blitt behandlet med medikamenter.

Pasienter i psykisk helsevern har rett til å velge om de vil behandles med eller uten medisiner, så lenge dette vurderes som faglig forsvarlig. Antallet medisinfrie behandlingstilbud har økt i senere år - tilbudet har lenge vært etterspurt, og er nå blitt et lovfestet behandlingsalternativ for de som ønsker det. Ved Ahus tilbys medisinfri behandling på DPS Nedre Romerike.


Kontroversielt krav

Kravet fra myndighetene om egne medisinfrie enheter har imidlertid vært kontroversielt.

- Debatten har dreid seg om både kunnskapsgrunnlaget, forståelsen av psykiske lidelser, behovet for egne enheter og om hvilken plass pasientstemmene skal ha i behandlingen. Flere har ytret bekymring omkring konsekvensen av tiltaket for pasientene, sier forsker Kristin Heiervang ved Forsknings- og utviklingsavdelingen i Divisjon for psykisk helsevern.

Kristin S. Heiervang.JPG

Forskningsgruppeleder Kristin Heiervang ved Forsknings- og utviklingsavdelingen i Divisjon for psykisk helsevern på Ahus.

Hun leder en forskningsgruppe som nå skal undersøke den medisinfrie enheten ved Ahus for å belyse noen av stridsspørsmålene. PHD-kandidat i prosjektet er Kari Standal.

- Samlet ville dette prosjektet gi kunnskap som kan brukes til å videreutvikle helsetjenesten slik at vi når målene om økt valgfrihet for pasientene innenfor rammene for forsvarlig behandling, sier Heiervang.

Skal undersøke forskjellene

- Noen har bekymret seg for at medisinfri behandling kan være skadelig. Denne bekymringen ønsker vi å adressere ved å undersøke hvordan det går med pasienter som har valgt denne behandlingsformen, sammenliknet med de som velger ordinær behandling, sier Heiervang.

Videre vil forskergruppen belyse om, og eventuelt hvordan disse tilbudene skiller seg fra ordinære tilbud.

- Overgangene mellom tilbudene kan være flytende, da retten til å velge medisinfri behandling gjelder i hele helsevesenet, og det kreves heller ikke medisinfrihet av pasienter på medisinfrie enheter, forklarer Heiervang.

Kan gi større opplevelse av valgfrihet

Forskerne tror at den medisinfrie døgnenheten skiller seg ut ved at pasienten opplever større valgfrihet, og at personalet håndterer medisinspørsmål annerledes. De forventer at pasienter i medisinfri behandling ender opp med å bruke færre medisiner.

Forskerne spør seg dessuten om hvorfor pasienter velger medisinfrie behandlingstilbud, og ønsker å belyse hvilken funksjon slike tilbud kan ha for pasientene.

- Prosjektets utforskende studiedesign, med blant annet kvalitative undersøkelser av intervjuer, åpner også for å oppdage sider ved behandlingstilbudet vi ikke har hatt hypoteser om på forhånd, sier Heiervang.

Artikler vil publiseres i løpet av de nærmeste årene, med planlagt fullføring våren 2023.