HELSENORGE

Hvorfor noen velger medisinfri behandling

En forskningsgruppe ved Ahus har undersøkt pasienters begrunnelser for å ønske seg et medisinfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern. Erfaring med negative effekter av medisinene og vanskelig tilgjengelige alternativer til medisiner, er noen av grunnene.

medisinfri behandling

Pasienter i psykisk helsevern har rett til å velge om de vil behandles med eller uten medisiner, så lenge dette vurderes som faglig forsvarlig. Antallet medisinfrie behandlingstilbud har økt i senere år - tilbudet har lenge vært etterspurt, og er nå blitt et lovfestet behandlingsalternativ for de som ønsker det. 

Ved Ahus tilbys medisinfri behandling på DPS Nedre Romerike.

Les mer om medisinfritt behandlingstilbud på Ahus

Heiervang

Kristin Heiervang​, forsker ved Forsknings- og utviklingsavdelingen i Divisjon for psykisk helsevern ved Ahus.

- Fortsatt er det lite kunnskapsgrunnlag og stor uenighet blant fagfolk knyttet til behandlingsformen, sier forsker Kristin Heiervang​ ved Forsknings- og utviklingsavdelingen i Divisjon for psykisk helsevern ved Ahus. Hun er prosjektleder for en forskningsgruppe som undersøker den medisinfrie enheten ved Ahus for å belyse noen av stridsspørsmålene. 

Nå har de nylig publisert de første resultatene, der de har undersøkt hvorfor pasientene ønsker seg medisinfri behandling.

- Viktige grunner til at brukere ønsker seg et medisinfritt behandlingstilbud er erfaring med negative effekter av medisinene og vanskelig tilgjengelige alternativer til medisiner, sier psykologspesialist og forsker Kari Standal.

Dette kommer frem etter at 46 innlagte brukere ved en medisinfri døgnenhet har besvart et spørreskjema, og fem deltakere er intervjuet.

En betydelig andel oppleve​​r press

Psykologspesialist og forsker Kari Standal.

I tillegg kan det å bruke medisiner være i strid med verdier, holdninger og antakelser, som forståelse av problemet og prosessen for å bli frisk.

Det er dessuten en betydelig andel som opplever press om å bruke medisiner i ordinær behandling. Halvparten oppgir dette som grunn for å ønske seg et slikt behandlingstilbud. Over 60 prosent oppgir enten press eller mangel på alternativer som grunn.

Drøyt 15 prosent opplever dessuten å ikke ha blitt respektert for ønsket om å ikke bruke medisiner i behandling siste halvår før innleggelsen.

- Funnene belyser hvorfor behovet for egne medisinfrie enheter har oppstått. Det synes å være ulik oppfatning mellom brukere og klinikere på dette området. Kliniskere bør være oppmerksomme på å kommunisere valgmuligheter, samt på innvirkningen av maktubalanse i relasjonen sier Kari Standal.

Artikkelen er den første av tre i denne studien. ​Videre vil den belyse hvordan det går med pasientene i medisinfri behandling sammenliknet med pasienter i ordinær behandling, samt hva som kjennetegner det medisinfrie tilbudet og hvordan det skiller seg fra øvrige behandlingserfaringer.