HELSENORGE
To år med covid-19 på Ahus

Fortsatt mange med covid-19 innlagt - færre er alvorlig syke

Torsdag 10. mars er det to år siden Ahus mottok de to første covid-19-pasientene. Etter det er over 2500 pasienter med covid-19 behandlet ved Ahus. 

– Det er svært gledelig at vi på denne dagen kan merke oss flere lyspunkter og at omikron viste seg å bli et løfterikt vendepunkt i pandemien, sier administrerende direktør Øystein Mæland. 

Kvinne i gult smittevernsustyr prater med helsepersonell


Etter at omikron overtok som dominerende virusvariant, har tendensen vært mindre alvorlig sykdom og færre som trenger intensivbehandling. Siden 2. mars i år har Akershus universitetssykehus (Ahus) derfor vært ute av beredskap og tilbake i tilnærmet normal drift med fortsatt opptrapping av planlagt virksomhet. ​

Her kan du lese om beredskap og trinnvise planer under pandemien:


Mindre alvorlig sykdom med omikron 

Ahus har ennå et høyt antall covid-19-pasienter. Torsdag 10. mars er det innlagt totalt 35 pasienter med covid-19, 9 av disse på Kongsvinger sykehus.

Siden mars 2020 har Ahus kun hatt to dager uten pasienter med covid-19. Sist var 6. juli 2021. I august var det 39 pasienter innlagt med covid-19 før det igjen bygde seg opp utover høsten med 85 i september, 88 i oktober og 178 i november. I januar gikk det litt ned igjen til 153.

En graf i ulike farger

Overgangen mellom ulike virusvarianter fra februar 2021 til mars 2022.

Omikron har ført til mer smitte, men mindre alvorlig sykdom. I februar økte antall innleggelser igjen til 243, men erfaringen er fortsatt at færre blir alvorlig syke, liggetiden er kortere og færre har behov for intensivbehandling. Av de 35 innlagte med covid-19 den 10. mars var 7 pasienter på intensiv.​

Liggetiden for pasienter som er innlagt og utskrevet i februar er 4,2 dager. Hele 32 prosent av de innlagte med covid-19 i februar har annen innleggelsesårsak.

– Det er svært gledelig å se denne positive utviklingen etter to krevende år med pandemi. Nå ser vi fram til å kunne prioritere planlagt pasientbehandling, samtidig som vi fortsatt skal ha god beredskap for covid-19 og øyeblikkelig hjelp, sier administrerende direktør Øystein Mæland.

Planlagt virksomhet trappet opp igjen

Belastningen Ahus har hatt med Covid-19 siden mars 2020 har i perioder ført til at deler av den planlagte pasientbehandlingen har blitt utsatt. Det har særlig rammet planlagte operasjoner, der spesialsykepleiere har blitt omdisponert for å styrke intensivområdene. 

På det meste var 200 medarbeidere omdisponert våren 2020 og cirka 70 omdisponerte våren 2021, særlig til intensiv- og overvåkingsseksjonene. Akuttmottaket har hele tiden hatt mange omdisponerte medarbeidere for å håndtere skillet mellom smittede og ikke-smittede pasienter. 

Øyeblikkelig hjelp og kreft har vært skjermet og har blitt behandlet tilnærmet som vanlig gjennom pandemien, mens operasjoner hvor det er minst risiko for prognosetap har blitt utsatt. 

En mann i dress

Administrerende direktør Øystein Mæland.

– Utsettelser under pandemien har skjedd etter en medisinsk prioritering.

Det er også operasjoner som har blitt utsatt fordi pasientene har vært i isolasjon eller har utsatt selv, dette på grunn av smittesituasjonen.

Nå er planlagt virksomhet langt på vei tilbake til normalen med full drift på operasjonsstuene med noen begrensninger på grunn av sykefravær og rekrutteringsutfordringer med spesialsykepleiere. 

– Det kan se ut som om toppen nå er passert når det gjelder sykefravær knyttet til omikron, men det er ennå ekstra utfordringer som avdelingene må håndtere gjennom lokale tilpasninger, sier Mæland.

Stolt over innsats, behandling og forskning

Ahus er det sykehuset i landet som har hatt den største belastningen under pandemien. Fra mars 2020 til i dag er over 2500 covid-19-pasienter behandlet på Ahus, i tillegg til behandling til andre pasienter med behov for dette. 

Det har vært krevende for Ahus-personalet med merbelastning over lang tid, og med usikkerhet knyttet til mangel på tilgang av smittevernutstyr i starten av pandemien.

– Våre medarbeidere møtte utfordringene på imponerende vis. Vi har mange gode grunner til å være stolte over at vi på tross av stor pågang har hatt kapasitet til å ta imot og gi behandling av høy kvalitet til så mange svært syke pasienter. 

Han trekker også fram den kunnskap fagmiljøet har tilegnet seg og tatt i bruk i denne tiden. Da Ahus hadde pressekonferanse om den alvorlig utviklingen av pandemien 23. mars 2020 var det 31 pasienter innlagt med covid-19.  Da sykehuset nylig (2. mars 2022) gikk ut av grønn beredskap var 43 pasienter innlagt med covid-19.

– Det sier mye både om utviklingen av sykdommen med omikron, og om hva vi har lært faglig og hvordan organisasjonen nå er rigget for å gi god og kompetent behandling til mange pasienter.

Mæland trekker også fram at universitetssykehuset Ahus har bidratt med viktig forskning på covid-19.

– Våre aktive og dyktige forskningsmiljøer omstilte seg imponerende raskt og har bidratt til økt forståelse om utviklingen og behandlingen av covid-19. Ahus har gjennomført flere forskningsprosjekter knyttet til covid-19 som er møtt med oppmerksomhet og anerkjennelse. 

Styrker intensivutdanningen

Før pandemien ble det jobbet med styrking av overvåkings og intensivkompetanse, blant annet med kirurgiske intermediærplasser og respiratorkompetanse på medisinsk overvåking. 

Ved normal drift har Ahus 30 plasser innen intensiv og overvåking, fordelt på 10 på intensiv, 10 på medisinsk overvåking, 4 kirurgiske intermediærplasser og 6 plasser på Kongsvinger sykehus. 

Over 350 pasienter med covid-19 har fått intensivbehandling ved Ahus under pandemien.

– Det har vært stort press på intensivkapasiteten i ulike faser av pandemien. Vi har maktet å ta opp midlertidig kapasitet betydelig, ved blant annet ved stor innsats fra de ansatte og ved å ta i bruk tilgjengelig areal og utstyr. 

På sikt er det også et mål for Ahus å drifte noen flere faste intensivplasser. 

– En forutsetning for styrket intensivkapasitet er tilgang på flere intensivsykepleiere. Vi prioriterer derfor finansiering av utdanning for å rekruttere og beholde intensivsykepleiere. 

Det er bevilget ekstra midler som til sammen gir 22 flere utdanningsstillinger i intensivsykepleie.  Samlet er det fra 2021 30 i utdanningsløp for å bli intensivsykepleier. 19 sykepleiere har i tillegg fullført sin intensivutdanning etter tidligere opptak. 

De fleste er behandlet i sengeområder

Langt de fleste covid-19-pasientene behandles i covid-sengeområdene, ikke på intensivavdelinger. Disse sengeområdene har i de travleste periodene hatt opp til 78 plasser. 

Over 2200 pasienter med covid-19 er behandlet i covid-sengeområdene. Disse drives i regi av infeksjonsavdelingen- og lungeavdelingen, og med nært samarbeid med medisinsk overvåking (MO). Her blir pasientene blant annet behandlet med surstoff, intravenøs behandling og antibiotika, i tillegg til behandling for eventuelt andre grunnlidelser.

Etterslepet igjen på vei ned - tross sykefravær og høyt antall covid-pasienter

Pasienter som henvises til sykehuset skal normalt behandles innen fastsatte tider. Det som kalles «etterslep» omfatter pasienter som ikke har fått time innen frister, enten til utredning, behandling, operasjoner eller kontroller. 

Ahus hadde et etterslep allerede før pandemien. Etter målrettet arbeid var etterslepet redusert fram mot mars 2020, men har sidenvariert gjennom pandemien, og var høyest sommeren 2021. Høsten 2021 ble det igjen iverksatt ekstra tiltak for å redusere etterslepet. Vi ser igjen en reduksjon den siste tiden, på tross av høyt sykefravær og mange innlagte covid-19-pasienter. 

– Det ligger et stort arbeid foran oss framover for å redusere etterslep og ventetider, sier Øystein Mæland. 

Økt sengekapasitet gjennom pandemien

Fra nyttår økte Akershus universitetssykehus kapasiteten med 27 sengeplasser ved at kontorplasser måtte vike for pasientbehandling, blant annet en ny sengepost for kreftpasienter. I tillegg er det etablert 20 nye senger ved Kongsvinger sykehus og 20 sengeplasser ved Ahus Gardermoen, der det er hjertevirksomhet og planlagte operasjoner. 

Til sammen har Ahus økt kapasiteten med 67 sengeplasser siden pandemien startet i mars 2020. 

– Det har vært jobbet godt med å styrke kapasiteten framover samtidig som vi har håndtert en krevende pandemi. Nye  sengeplasser gir et nytt og bedre tilbud til våre pasienter, sier Øystein Mæland.

Bakgrunn - pågang under pandemien

En graf over antall covid-pasienter

Pågang i bølger

De to første covid-19-pasientene ble innlagt 10. mars 2020. Deretter økte pågangen raskt. Toppen i denne fasen ble nådd 29. mars 2020, da det var 62 pasienter innlagt med covid-19, av dem var 23 på intensiv, og 20 av disse intensivpasientene lå på respirator. Fram mot sommeren avtok antall innleggelser i tråd med redusert smittetrykk. 21. august er eneste dag i 2020 hvor det det ikke ble registrert pasienter innlagt med covid-19.

Ut over høsten og gjennom julen 2020 økte pågangen igjen. Den 11. januar var tallet 36, før det igjen gikk nedover. Den 17. februar 2021 var Ahus nede i 7 covid-19-pasienter, før det igjen økte mot en ny topp.

Tredje bølge

Deretter økte pågangen igjen i det som har vært beskrevet som en tredje bølge. På ettårsdagen for de første covid-19-pasientene onsdag 10. mars 2021 hadde Ahus 34 pasienter innlagt for covid-19. Av disse var 5 innlagt på Kongsvinger sykehus. 10 pasienter var på intensivavdeling, 6 fikk respiratorbehandling.

Ahus hadde i det første året med covid-19, fra 10. mars 2020 til samme dato 2021, i alt 767 pasienter innlagt for behandling av covid-19. Over 724 var utskrevet fra sykehus, 43 pasienter med covid-19 hadde dødd på Ahus.

Toppen i denne perioden kom 8. april 2021 da det totalt var 70 covid-19-pasienter innlagt ved Ahus. Belegget holdt seg høyt fram til midten av april, men gikk jevnt nedover mot sommeren, før pågangen steg igjen utover høsten 2021.

covidBlå linje viser antall covid-19-innlagte på Nordbyhagen (NBH). Oransje linje viser antall covid-19-innlagte på Kongsvinger sykehus (KoS), og hvit linje viser covid-19-innlagte totalt. 

Graf over covid-innlagte
Graf over antall covid-innlagte

Blå linje viser antall covid-19-innlagte på Nordbyhagen (NBH). Oransje linje viser antall covid-19-innlagte på Kongsvinger sykehus (KoS), og hvit linje viser covid-19-innlagte totalt.

graf over etterslep

graf med oversikt over etterslep antall operasjoner

Etterslep operasjoner gjennom pandemien perioden 2020-1.mars 2022.