HELSENORGE

Fra gul til grønn beredskap

Pasientpågangen og den totale belastningen på sykehuset har gått jevnt nedover den siste tiden. Beredskapsnivået ved Ahus reduseres derfor i dag fra gult til grønt. Covid-tiltakene videreføres i tråd med planverket for håndtering av covid-19-pågang.

Ahus Nordbyhagen front

​Akershus universitetssykehus (Ahus) har onsdag 5. mai totalt 20 pasienter innlagt med covid-19, 5 av disse ligger på Kongsvinger sykehus. 9 covid-19-pasienter får intensivbehandling. Med øvrige pasienter er det totalt 13 pasienter som i dag får intensivbehandling ved Ahus.

Den 8. april var det total 70 covid-19-pasienter innlagt. Belegget holdt seg høyt fram til midten av april, men har siden gått jevnt nedover, i tråd med prognosene for smitteutviklingen for vårt område.

COVID19 pasienter graf

Fra gult til grønt beredskapsnivå

På bakgrunn av at pågangen av Covid-19-pasienter og belastningen på sykehuset er redusert, er det nå besluttet at Ahus fra onsdag 5. mai går fra gul til grønn beredskap. 

Gul beredskap innebærer en organisering som gir raskere muligheter for hurtige beslutninger og iverksettelse av tiltak. 

Grønn beredskap er det laveste beredskapsnivået i våre beredskapsplaner, og innebærer normalt at beredskapsledelse etableres ved behov og at enkelte funksjoner kan forsterkes. Med grønn beredskap vil den taktiske beredskapsledelsen fortsatt være etablert, men med redusert møtehyppighet. 

Taktisk beredskapsledelse og smittevern vil fortsatt ha jevnlig kontakt med sykehusledelsen, som utgjør den strategiske ledelsen når Ahus er i beredskap.

Covid-tiltak følger planverket

Overgangen til grønn beredskap får ingen direkte konsekvenser for tiltakene som er iverksatt knyttet til pandemien. Tiltakene fastsettes ut i fra trinnvise planer avhengig av pågangen av covid-pasienter og en løpende vurdering av kapasiteten. 

Onsdag 3. mars 2021 satte Ahus i verk trinn 1 i sykehusets covid-plan Det innebar en flytting av personell fra operasjonsenhetene til intensivområdet, slik at antall operasjonsstuer på Nordbyhagen ble redusert. 

Før påske ble intensivkapasiteten økt til 20 til intensivplasser for covid-pasienter og 5 plasser for andre intensivpasienter. Antall operasjonsstuer for planlagte operasjoner ble da ytterligere redusert ved å stenge den dagkirurgiske enheten på Ski sykehus.

Til sammen er planlagt kirurgisk virksomhet på Ahus redusert med ca 30 prosent. Med fortsatt minsket behov for intensivplasser, vil antall operasjonsstuer for planlagt aktivitet gradvis økes.

De medisinske sengeområdene covid 1 og 2 ble satt i drift 3. mars, og ble 19. mars supplert med covid 3, slik at kapasiteten økte fra 49 til 77 plasser. På grunn av redusert pågang er covid 3 avviklet fra og med onsdag 28. april.

Utviklingen av pågangen av Covid-19-pasienter vil fortsatt bli fulgt nøye. Iverksatte tiltak kan raskt trappes opp eller ned i tråd med pasientpågangen og de trinnvise planene. Besøkskontroll og smitteverntiltak ved sykehuset videreføres inntil videre som i dag.

Beredskap på Ahus under pandemien

Ahus har fram til i dag nå vært i gul beredskap siden 2. mars 2021, da pågangen av covid-19-pasienter var sterkt stigende. 

Våren 2020 var Ahus i gul beredskap fra 11. mars til 15. april, da det ble trappet ned til grønn beredskap. Fra 11. juni ble også grønn beredskap avviklet, og sykehuset var ikke i beredskap igjen knyttet til pandemien før 2. mars 2021.