HELSENORGE

God kontroll på covid-situasjonen

Ved inngangen til november har Ahus 10 pasienter innlagt for Covid-19.
-­ Vi følger utviklingen nøye og har lagt gode planer for opptrapping som raskt kan aktiviseres ved økt pågang av covid-19-pasienter. Så langt er utviklingen ikke dramatisk og vi har god kontroll på situasjonen, sier administrerende direktør Øystein Mæland ved Ahus.

Bilde av Øystein Mæland, lege og pasient

Gjennom sommeren hadde Akershus universitetssykehus (Ahus) jevnt fra en til tre pasienter innlagt med covid-19, og var en kort periode i august helt uten covid-innlagte. I takt med økningen av smitte i befolkningen har pågangen økt noe, og den siste tiden har Ahus hatt pluss minus 10 pasienter med covid-19. Antallet med mistanke om covid-19 har også vært økende.

-­ Covid-19 preger oss mer nå en for få uker siden, men jeg opplever at vi har god kontroll, sier Mæland.

Mot slutten av mars i år hadde Ahus over 60 covid-19-pasienter og over 20 av dem fikk intensivbehandling.

-­ Situasjonen nå er en helt annen. I tillegg vet vi mer om sykdommen og er bedre forberedt enn vi var da, sier Øystein Mæland.

Trinnvise godt forberedte planer

Ahus har lagt trinnvise planer for opptrapping av tiltak knyttet til økt pågang av covid-19-pasienter. Planene omfatter blant annet flere sengeplasser på covid-områdene og inntil 65 intensivplasser, samt omdisponering av personell.

Parallelt med eventuell opptrapping vil det måtte gjøres vurderinger av konsekvenser for øvrig virksomhet. Utviklingen til nå har ikke gitt behov for å iverksette nye tiltak.

-­ Vi håndterer dagens situasjon godt kombinert med tilnærmet normal drift.

Øystein Mæland understreker at de aktuelle tiltakene kan innføres uten at sykehuset nødvendigvis går i beredskap.

-­ Sykehusledelsen vil fortløpende vurdere hvilke tiltak som bør settes i verk ut i fra hva situasjonen tilsier. Planene er godt forberedt og kan fases inn i tråd med økende behov.

Ikke i beredskap nå

Etter at pågangen av covid-19-pasienter avtok var Ahus fra 11. juni ikke lengre i beredskap. Ahus hadde da vært i gul beredskap fra 12. mars til 16. april, og deretter i grønn beredskap fram til 11. juni. Det ble likevel beholdt noen forsterkede covid-funksjoner, blant annet i akuttmottaket.

Beredskap innføres ved ekstraordinære hendelser eller pågang som utfordrer driften eller fastlagte planer for pasientbehandling og pasientpågang. Det innebærer en organisering med en taktisk og strategisk beredskapsledelse som kan fatte raske beslutninger og handle i tråd med fastlagte beredskapsplaner.

-­ Å være i beredskap gir raskere kommandolinjer og øker muligheten for hurtige beslutninger, mobilisering av ekstra ressurser og rask iverksettelse av nødvendige tiltak, sier Øystein Mæland.

Beredskapsledelsen vurderer behovet

Gul, grønn eller rød beredskap innføres når situasjonen gjør at gjennomføringen av de planer vi har utfordres.

­-­ At vi har lagt gode planer for ulike covid-scenarier bidrar til å heve terskelen for å innføre beredskap knyttet til pågang av covid-pasienter. Situasjonen nå tilsier ikke beredskap, men behovet vil vurderes fortløpende.

Samtidig peker Mæland på verdien av at Ahus nå har bygd opp en profesjonell og godt trenet beredskapsorganisasjon med dedikerte beredskapsledere.

-­ Vi så i våres hvor verdifullt dette er. Beredskapslederne er også viktige når det gjelder å vurdere det aktuelle behovet for å innføre beredskap ut i fra den aktuelle situasjonen, og vi har løpende dialog om dette.