Har planer for å møte kapasitetsutfordringene

Akershus universitetssykehus er landets største akuttsykehus med et mangfoldig og godt sykehustilbud i et område som utgjør om lag ti prosent av befolkningen. God utnyttelse av kapasiteten på Kongsvinger sykehus er et av flere tiltak for å møte sterk befolkningsvekst og økt behov for helsetjenester framover.

Kapasiteten på Ahus er fremdeles under press og vi må planlegge for å håndtere den økende befolkningsveksten i årene framover, sier administrerende direktør Øystein Mæland.

I 2018 feiret Akershus universitetssykehus (Ahus) at det var 10 år siden nye lokaler på Nordbyhagen i Lørenskog ble tatt i bruk. I 2011 ble sykehusets opptaksområde utvidet, slik at det i tillegg til Oslo-bydelene Stovner og Grorud også inkluderte Alna og Follo-kommunene. Befolkningen i Akershus sykehusområde er i sterk vekst.

Befolkningsvekst gir økt sengebehov

Befolkningsveksten og økt behov for helsetjenester tilsvarer et behov for 10-15 nye senger hvert år. Fram til 2031 vil det si et behov for 150-200 flere senger, og et tilsvarende økt behov for blant annet polikliniske rom og operasjonsstuer.

På sikt vil det bli en reduksjon i opptaksområdet til Ahus gjennom at ansvaret for pasientbehandlingen i Oslo-bydelene overføres til Oslo universitetssykehus. Tidspunktene for denne avlastningen er nå planlagt til 2031 for Alna og 2035 for Grorud og Stovner. Det betyr at Ahus selv må finne løsninger for arealer som kan håndtere veksten i behovet for spesialisthelsetjenester fram til dette.

- Vi jobber aktivt for å sikre tilstrekkelig kapasitet framover. Jeg ser fram til at ny sykehuskapasitet er etablert på Aker, slik at Oslo-bydelene kan overføres. Inntil dette skjer skal innbyggerne i disse bydelene ha trygghet for fortsatt å få gode sykehustjenester fra oss, sier administrerende direktør Øystein Mæland.

Etter overføringen av Oslo-bydelene i 2011 hadde Ahus store utfordringer med overbelegg og pasientovernattinger på korridor.

- Systematisk innsats over tid har gitt oss en helt annet kontroll på kapasitetssituasjon og korridorbelegg enn for få år siden. Men kapasiteten er fremdeles under press, og vi må planlegge for å håndtere den økende befolkningsveksten i årene framover, sier Mæland.

Benytte kapasiteten på Kongsvinger

Kongsvinger sykehus ble overført fra Sykehuset Innlandet til Akershus universitetssykehus 1. februar i år, blant annet begrunnet med de muligheter det gir i i møte med den forventede befolkningsveksten i Akershus sykehusområde. Antall innleggelser på Kongsvinger er nå økende, men det er fortsatt mer å gå på.

Ahus jobber derfor aktivt for å benytte kapasiteten på Kongsvinger sykehus best mulig gjennom blant annet god styring av pasientstrømmene. Pasienter fra Eidsvoll og Ullensaker med behov for enklere diagnostikk og behandling innen medisin, kirurgi og ortopedi vil for eksempel kunne behandles ved Kongsvinger sykehus.

- God utnyttelse av Kongsvinger sykehus er viktig for å styrke den totale kapasiteten ved helseforetaket, sier Øystein Mæland.

Strålebygg med sengeplasser

I november skal Helse Sør-Øst styrebehandle saken om såkalt prosjektinnramming for nytt strålebygg på Nordbyhagen. Det blir den første formelle beslutningen på veien mot å etablere et nytt strålebygg med ekstra sengekapasitet i et nytt kreftsenter.

- Vi er klare til å ta dette videre så snart vedtaket foreligger. Siktemålet er at et bygg med sengeplasser skal stå klart i 2026, sier Mæland.

Benytte areal til pasientbehandling

En plan for å utnytte flere arealer til pasientbehandling skal også bidra til å øke kapasiteten ved Ahus.

- Ombygging til mer klinisk areal skal blant annet gi oss mulighet til å etablere flere operasjonsstuer i hovedbygget, sier Mæland.

Leie av arealer

Ahus vurderer også muligheten for hensiktsmessige eksterne løsninger både for sengeplasser og poliklinikk gjennom leie av lokaler, som eventuelt å leie plass i Sanitetsforeningens planlagte nybygg i nærområdet. 

- Det er i denne perioden også aktuelt å leie kontorplasser i andre nybygg. Dette kan frigjøre plasser til klinisk virksomhet der det i dag er kontorplasser, slik at vi kan vi kan håndtere veksten i behov for helsetjenester og fortsette å gi befolkningen i vårt område et god sykehustilbud, sier Øystein Mæland.